Мир Знаний

Організація обліку орендних операцій (стр. 6 из 6)

Да.

Щомісячно проводимо нарахування зносу (амортизації) основних засобів в бухгалтерському обліку та щоквартально виконуємо цю операцію в податковому обліку.

Для нарахування амортизації необхідно виконати таку роботу (пройти такі кроки):

Головне меню

Документ

Необоротні активи

Нарахування зносу

При цьому відкриваємо вікно (документ) “Нарахування зносу ОЗ і НМА”

Робимо вибір фірми

Редагуємо дату

Встановлюємо коефіцієнт пониження

Клацаємо мишкою по кнопкі “Заповнити” (Заполнить).

Амортизацію нараховано.

Внаслідок обробки інформації з обліку основних засобів одержимо та вихідну інформацію:

Оборотно-сальдову відомість по рахунку;

Аналіз рахунку;

Журнал ордер по рахунку;

Листок головної книги по рахунку;

Анліз рахунку по датам;

Анліз рахунку по субконто;

Карточку рахунку:

Анліз субконто;

Карточку субконто; Журнал-ордер по субконто.


Висновки та пропозиції

Основні засоби праці - це матеріально-речові цінності, які використовуються (у виробництві або у невиробничій сфері) як засоби праці протягом тривалого часу і в мірі зносу, частинами переносять свою вартість на вартість вироблюваних товарів, послуг, виконуваних робіт.

За визначенням, даним у П(С)БО 14, оренда — це угода, за якою орендар набуває права користування необоротним активом за плату протягом погодженого з орендодавцем строку.

П(С)БО 14 розрізняє фінансовий і оперативний лізинг (оренду) так:

Фінансова оренда — оренда, що передбачає передачу орендарю всіх ризиків та вигод, пов'язаних з правом користування та володіння активом.

Оперативний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не перевищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням таких основних фондів їх власнику після закінчення строку дії лізингової (орендної) угоди.

В ВАТ “Василівський сирзавод” в 2003 році було отримано в операційну оренду приміщення магазину в м. Суми.

За цей же період ВАТ “Василівський сирзавод” здав в операційну оренду верстат приватні фірмі та взяв в фінансову оренду автомобіль вартістю 28 тис. грн. і передав у фінансову оренду одному з приватних підприємств приміщення стаціонарної підстанції вартістю 50 тис. грн.

Взаємовідносини орендаря з орендодавцем регулюються договором оренди.

На кожен прийнятий об΄єкт ОЗ комісією в експлуатаційному призначенні наказом керівника ВАТ “Василівський сирзавод” складається акт приймання-передачі, кожному об’єкту ОЗ присвоюється інвентарний номер, на кожен об’єкт відкривається інвентарна картка, яка є реєстром аналітичного обліку.

Було визначено, що останнім часом облік орендних операцій стає більш складним і це пояснюється, насамперед, змінами в правово-економічних відносинах підприємств, виникнення нових форм взаємовідносин між партнерами та створенням нових видів оренди, відсутністю наявних грошових коштів для розрахунків, а також накопичення даних відповідно до потреб податкової звітності.

Таким чином, метою написання курсової роботи стало висвітлення організації обліку надходження орендованих основних засобів, їх наявності та вибуття, а також пошук шляхів вдосконалення обліку орендних операцій.

Для досягнення вказаної мети були виконані слідуючі завдання:

визначена економічна сутність оренди основних засобів, характеристику, класифікацію та оцінку оренди;

розкрито порядок організації обліку орендних операцій на діючому підприємстві.


Список використаної літератури

1. Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.97 р. №168/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-XIV від 16.07.99 р. (зі змінами та доповненнями).

3. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів” від 28 жовтня 2008 р. №1706

4. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження Інструкції по використанню плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств і організацій” від 30.11.99 р. №291.

5. Наказ Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження П(С) БО 15 ”Доходи ” від 29.11.99 №290

6. Наказ Міністерства Фінансів України “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” від 31 грудня 2009 р. №318.

7. Наказ МФУ № 131 від 14.06.2000 р “Зміни і доповнення до положень (стандартів)бухгалтерського обліку”

8. Наказ Міністерства Фінансів України від 29.12.2000 № 356. “Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку”

9. Наказ ДПАУ № 275 від 31.07.97 р. “Порядок ведення і складання податкового звіту про результати діяльності виконавця довгострокових договорів”.

10. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: Навчально – практичний посібник.– Дніпропетровськ,: ТОВ “Баланс –клуб “, 2000. – 768с.

11. Байдаков В.Л., Нуралієв С.Г. " 1С- Бухгалтерія: методика використання " Москва, 2005.

12. Бутинець Ф.Ф. “Бухгалтерський фінансовий облік” Житомир, ПП “Рута”, 2001р.

13. Бутинець Ф.Ф.. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. Житомир, ПП “Рута”2001.

14. Верига Ю., Гусакова О., Ополонський І., Руденко Л. "Автоматизація бухгалтерського обліку в споживчій кооперації'', Київ, Основи, 2006.

15. Кайдаш С.І., Жигалов О. В., Руденко Л.В. "Бухгалтерський облік в автоматизованій системі управління", Київ, 2003.

16. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: КНЕЦ, 2001. – 334 с.,іл..

17. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник.- 3-тє вид., перероблене і доповнене. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

18. Чабанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерський: Навчальний посібник.- 4-те вид. перероблене і доповнене.- Харків.:”Олант” “Друк”,2008. – 454 с.

19. Науково-практичний журнал “Бухгалтерський облік і аудит” № 4, 2002р. (ст. 43), № 2, 2000р. (ст. 72-73)

20. Все про бухгалтерський облік – журнал № 50, 30 травня 2001р. (ст. 5)