Мир Знаний

Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економічної теорії

Реферат на тему:

«Посадова інструкція бухгалтерів.Відповідальність бухгалтера»

Рівне – 2006 р.

Зміст

Вступ

Посадові інструкції бухгалтерів

Відповідальність бухгалтера

Висновок

Список використаної літературу

Вступ

На сьогоднішній день з переходом нашої держави до ринкової економіки з’явилося досить багато приватних підприємств кожне з яких має потребу у кваліфікованих бухгалтерах. Адже бухгалтер – це людина, яка веде всі документальні і фінансові справи підприємства.

Та, перед тим як влаштуватися на роботу бухгалтера, працівник повинен ознайомитися з роботою, яку він буде виконувати, і за згодою працівника та роботодавця прийняти або відмовитися від даної роботи.

Якщо працівник погоджується, то він повинен виконувати різні правила поведінки та нести певну відповідальність за свої дії.

Розглянемо ж які посадові інструкції є в бухгалтера та яку відповідальність він несе за свої дії.


Посадові інструкції бухгалтерів

Відповідно до ст. 29 Кодексу законів про працю до початку роботи працівникові за трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

а) роз’яснити йому права та обов’язкий про інформувати під розписку про умови праці, наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунено, та можливі наслідки їхнього впливу на здоров’я , його права на пільги і компенсації за роботу в таких відповідно до законодавства і колективного договору;

б) ознайомити з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами, зокрема оргтехнікою;

г) проінструктувати з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці й пожежної безпеки.

Аби виконати перший із перелічених обов’язків, роботодавець затверджує посадові інструкції. Під час підготовки керуються Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

На підставі затвердженої структури підприємства керівник затверджує штатний розклад.

На кожну посаду, передбачену штатним розкладом (крім категорій робітників), керівником підприємства затверджується посадова інструкція.

Посадова інструкціяце документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов’язки, права і відповідальність посадової особи. Вона розробляється для кожної конкретної штатної посади.

Посадова інструкція сприяє правильному вирішенню питань розподілу обов’язків між категоріями працівників, забезпечує єдність при розподілі їх посадових обов’язків і кваліфікаційних вимог, які до них пред’являється.

Посадові інструкції працівників дають змогу:

· Встановити для кожного працівника перелік належних до виконання операцій;

· Визначити та закріпити обов’язки кожної особи, а також його права та персональну відповідальність;

· Контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінити її результати.

Крім того, посадові інструкції розмежують завдання кожної служби, вносять узгодженість дій різних служб управління даного підприємства (установи), враховують раціональне використання фонду робочого часу.

Посадові інструкції розробляються за дорученням керівника підприємства відділом кадрів або керівниками структурних підрозділів. Текст посадових інструкцій узгоджується з юридичною особою і затверджується керівником підприємства. Кожний працівник повинен бути ознайомлений з посадовою інструкцією під розписку із зазначенням дати ознайомлення. Для облікових працівників підприємства посадові інструкції розробляються головним бухгалтером підприємства.

У посадовій інструкції розкривається функціональна структура діяльності посадової особи як комплексу елементів: цілей, програм і завдань; функцій, форм і методів керівництва; інформації; технічних засобів управління. На підставі цих даних визначаються структура посадової інструкції та її складових частин.

При розробці посадових інструкцій використовуються типові і галузеві інструкції, крім того враховуються специфічні обов’язки, які вимагаються від працівників керівником (власником) підприємства.

Структура типової посадової інструкціїоблікового працівника може бути наступною: найменування посади; загальні положення; цілі і завдання; обов’язки і права; відповідальність; взаємозв’язок з іншими посадовими особами; критерії оцінки виконання обов’язків; оклад і премія; порядок призначення, звільнення і заміщення посади; висновок.

В посадовій інструкції детально викладаються обов’язки, права і відповідальність посадової особи. Підставою для визначення завдань і обов’язків служить кваліфікаційний довідник посад службовців. Положення про головних бухгалтерів взагалі є посадовою інструкцією головного бухгалтера.

Кваліфікаційні категорії з оплати праці спеціалістів встановлюються керівником (власником) на підставі рішень атестаційних комісій.

Характеристика кожної посади має три розділи:

· Посадові обов’язки;

· Обсяг знань, якими повинен володіти працівник;

· Кваліфікаційні вимоги.

В розділі посадові обов’язки перераховуються функції, які повинен повністю або частково виконувати працівник, що займає дану посаду.

В розділі обсяг знань, якими повинен володіти працівник розглядається основні вимоги, висуваються до працівника по оволодінню спеціальними знаннями, а також знаннями законодавчих актів, положень, інструкцій та інших документів, методів, засобів, які працівник повинен вміти застосовувати при виконанні посадових обов’язків.

В розділі кваліфікаційні вимоги визначається рівень і профіль спеціальної підготовки працівника, необхідний для виконання покладених на нього обов’язків, і вимоги до стажу роботи.

В посадовій інструкції фіксують два види взаємовідносин посадової особи з іншими працівниками: з безпосереднім її керівником і підлеглими їй працівниками. Існує ще один важливий вид взаємовідносин посадової особи функціонального характеру – з рівними йому за рангом. Функціональні відносини передбачають співробітництво, координацію, консультації. Але й ці відносини не розкривають повністю міжпосадових взаємозв’язків , тому що відсутні деякі зв’язки посадових осіб вищестоящих ланок управління з нижчестоящими (підвідомчими одиницями). Дотримання посадової інструкції повинно бути покладено в основу оцінки роботи посадової особи. При правильній системі оцінки і відповідних моральних та матеріальних заохоченнях вона може сприяти розвитку виробництва і ефективності праці.

Посадові інструкції не повинні бути трафаретними для всіх управлінських посад. В залежності від трьох основних категорій управлінського персоналу їх поділяють на наступні види: для керівників, спеціалістів і технічних виконавців. Завдання, функції, особливо в частині їх реалізації, характер відповідальності, форми стимулювання різних категорій управлінського персоналу неоднакові. Так, особливістю обов’язків керівників, на відміну від обов’язків спеціалістів і технічних виконавців, є координація і контроль за діями працівників. Щодо відповідальності, то, наприклад, за обсягом функцій і дій посадових осіб, вона різна для кожної із трьох категорій управлінського персоналу. Всі інші завдання, функції і відповідальність осіб також повинні бути зафіксовані в посадових інструкціях. Підставою розробки посадових інструкцій для працівників обліку і контролю є кваліфікаційний довідник посад службовців, положення про об’єкт управління, типові посадові інструкції, методичні вказівки з розробки посадових інструкцій.

В таблиці 1. наведено структуру і зміст посадової інструкції облікового працівника.

Розділ Перелік питань, що регламентуються
1. Загальні положення Підлеглість працівника, порядок його зарахування на посаду, звільнення та переведення, ряд підлеглих йому осіб, кваліфікаційні вимоги.
2. Обов’язки Основні службові обов’язки відповідно до виконуваних робіт.
3. Права Перелік питань, на підставі яких працівник може приймати остаточне рішення. Його права, зокрема:· Перерозподіл обов’язків між підлеглими працівниками, виходячи з робочої необхідності;· Участь в нарадах, що проводяться адміністрацію з питань обліку, контролю та аналізу;· Подання до винагороди або покарання підлеглих працівників;· Внесення пропозицій керівництву щодо переміщення та звільнення працівників;· Організація нарад з обліку, аналізу, контролю збереження грошових та товарно-матеріальних цінностей у місцях їх зберігання та використання;· Подання дозволу на здійснення відповідних господарських операцій тощо.
4. Відпові-дальність Перелік конкретних питань, за вирішення яких відповідає тільки даний працівник, зокрема:· Дотримання розпорядку дня підлеглими працівниками;· Дотримання культури обслуговування відвідувачів та клієнтів;· Дотримання графіка роботи та грошового обігу;· Правильність та повнота використання прав, наданих посадовою інструкцією;· Зберігання первинних документів у поточному архіві підрозділу тощо.

В доповнення до основних розділів посадової інструкції може бути введений розділ, що регулює трудові взаємовідносини між посадовими особами. Цей розділ може встановлювати службові зв’язки, порядок подання звітів, планів та інших документів, періодичність подання звітної інформації тощо.

Рекомендується також включати до посадової інструкції розділ „Оцінка роботи”, в якому повинні бути перелічені критерії оцінки ступеню виконання працівником своїх функцій, прав, обов’язків тощо.