Смекни!
smekni.com

Розвиток підприємницької діяльності в Україні (стр. 6 из 7)

д) управління роздрібною й оптовою торгівлею, організація торговельного персоналу;

5) управління комунікативними процесами в системі маркетингу:

а) розробка стратегій комунікації і просування товарів, обґрунтування алгоритму ефективної комунікації;

б) розробка ефективної системи взаємодії з партнерами, споживачами і конкурентами;

в) розробка оптимальних рішень мультимедіа кампаній: твердження цілей реклами, ухвалення рішення про рекламний бюджет, вибір засобів реклами, оцінка ефективності реклами;

г) розробка програм прямого маркетингу, оптимізування збуту і паблік рілейшнз;

6) організація, здійснення, оцінка і контроллінг маркетингових рішень і програм:

а) організація компанії;

б) організація маркетингу;

в) оцінка ефективності маркетингових рішень;

г) контроль і аудит маркетингової діяльності: контроль за виконанням річних планів, контроль прибутковості, контроль ефективності, стратегічний контроль, організація ревізій маркетингової діяльності.

Як бачимо, маркетинг-менеджмент формує комплекс довгострокових і короткострокових (оперативних) управлінських впливів (рішень) на всі підрозділи й обличчя, взаємодіючі в сфері маркетингу, а здійснення впливів забезпечує інтенсифікацію маркетингових зусиль по досягненню цілей маркетингу і тим самим запланованих результатів діяльності підприємства.

Управлінські впливи в системі маркетингу-менеджменту розрізняються по напрямках. Вони можуть бути спрямовані на об'єкт, процес і функції.

Як об'єкт може виступати будь-як елемент маркетингової системи: покупець, виробник, товар, посередник, конкурент. Кожен напрямок впливів включає цільові групи і результати цих впливів. Так, при спрямованості на об'єкт (наприклад на товар) формують групу впливу на товар, що може мати такі результати, як поліпшення споживчих властивостей товару, підвищення його якості, поліпшення стилю й іміджу товару, зниження або підвищення ціни товару, висновок товару з ринку і т.д.

Аналогічно формуються напрямки впливів на процес і на функції (Додаток 2).

Планування і здійснення управлінських впливів конкретизуються в розробці маркетингових стратегій і маркетингової політики керування підприємством.

Задачами маркетингу-менеджменту є: розробка перспективної і тактичної маркетингової політики підприємства, організація керування маркетинговими програмами, засобами праці і трудових відносин у сфері маркетингу. У залежності від характеристик базової стратегії, кон'юнктури ринку, галузі підприємництва і стану факторів навколишнього середовища вибирають відповідну модель маркетинг-мікса, а також розробляють комплекс заходів для мотивації персоналу служби маркетингу і маркетологів по сумісництву.

Висновки

Для того щоб малий бізнес зайняв, як у багатьох розвинутих країнах, належне місце в економіці, потрібні дві умови: можливість розширеного відтворення капіталу і затребуваність результатів праці.

Світовий досвід свідчить, що практично в усіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямів. Навіть у таких країнах, де склалися вікові традиції приватного підприємництва, малий бізнес потребує допомоги й одержує її на основі державних програм підтримки малого підприємництва. Одні країни з розвинутою економікою мають розгалужену та чітко усталену систему державної підтримки малого бізнесу (США, Японія, Німеччина, Франція), в інших - подібна система знаходиться у стадії становлення або розвитку. Враховуючи це, уряд України повинен активніше допомагати становленню малого бізнесу в нашій країні, формуючи відповідну політику щодо його підтримки.

Маркетинг-менеджмент являє собою цілеспрямовану діяльність, зв'язану з процесом забезпечення стійких конкурентних переваг підприємства на ринку, що включає такі стадії, як аналіз навколишнього середовища, ситуаційний аналіз і прогноз ринку і можливостей потенціалу організації, розробка цілей і стратегій поводження на ринку. планування маркетингових цілей і тактики поводження організації в конкретно сформованій ситуації, розробка плану маркетинга-мікса, здійснення цього плану, тобто організація, керування, контроль за реалізацією маркетингових заходів і оцінку результатів маркетингової діяльності.
Список використаної літератури

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О. Є. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995. - 294 с.

2. Варналій З.С., Сергійко О.В. Мале підприємництво в країнах з перехідною економікою (проблеми державної підтримки) / Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К., 1999. - 65 с.

3. Варналій З.С., Сергійко О.В., Хмелевська Л.П. Мале підприємництво України: моніторинг, інфраструктура, кадри / НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. - К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2002. - 60 с.

4. Васенко В.К., Комісар С.Б., Малікова І.В., Полятикіна Л.І., Шалигіна І.В. Основи малого бізнесу і підприємницької діяльності. - Суми: ВАТ СОД видавництво "Козацький вал", 2002. - 185 с.

5. Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. - К.: Товариство "Знання" КОО, 2001. - 276 с.

6. Ватаманюк З., Панчишин С., Бандера В., Буняк В., Ватаманюк О. Економіка України. Десять років реформ / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка / Зіновій Ватаманюк (ред), Степан Панчишин (ред). - Л.: ЛНУ ім.І. Франка, 2001. - 496 с.

7. Витвицький Я.С., Витвицька У.Я., Данилюк М.О., Устенко А.О., Циглик І.І. Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, які навч. за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму "Економіка та підприємництво" / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 320 с.

8. Горленко Г.О., Гільберг Т.Г., Думанська Г.В., Кулик Р.І. Власна справа (основи малого бізнесу): Посіб. з економіки. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2003. - 164 с.

9. Гріфін Рікі В., Яцура В Основи менеджменту: Підруч. для студ. екон. спец. - Л.: БаК, 2001. - 624 с.

10. Добжанський Р.В. Роль держави у підтримці та розвитку малого та середнього бізнесу європейських країн та перспективи України. - К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. - 115 c.

11. Донець Л.І. Підприємництво в умовах трансформації економіки в Україні: мотивація, маркетингова орієнтація, ефективний менеджмент / Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі. - Донецьк: Джерела, 1999. - 343 с.

12. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: Зб. наук. праць / Київський національний торговельно-економічний ун-т / А.А. Мазаракі (ред. кол). - К.: КНТЕУ, 2003. - 280 с.

13. Злупко С.М. Економічна історія України: Метод. матеріали для викладачів і студ. ун - ту / Львівський держ. ун-т ім.І. Франка. - Львів, 1996. - 405 с.

14. Кісь Я.І., Педич В.П., Шокалюк О.І. Історія України: Курс лекцій (у запитаннях і відповідях) / Інститут менеджменту та економіки. - Івано-Франківськ, 2002. - 316 с.

15. Клочко В.П., Гаркавко В.К. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка: Курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / Національний держ. ун-т харчових технологій. - К.: НУХТ, 2002. - 83 с.

16. Кредісов В.А. Підприємництво в Україні: суть, типи та умови формування. - К.: Знання України, 2003. - 68 с.

17. Лупенко Ю.О., Баліцька В.В., Мельник В.О., Демченко С.М. Розвиток підприємництва в Україні. - К.: Нора-друк, 2003. - 246 с.

18. Луцій О.П. Основи маркетингу: Конспект лекцій - К.: Вид-во ЄУФІМБ, 2000. - 45 с.

19. Орищак Я. Основи курсу "Макроекономіка": Лекції, семінарські заняття та завдання для самостійної роботи. - Т.: Підручники і посібники, 2001. - 120 с.

20. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 435 с.

21. Тимочко Н.О. Тексти лекцій з курсу "Економічна історія України" / Київський національний економічний ун-т. Кафедра історії економічних учень і економічної історії. - К.: КНЕУ, 2002. - 131 с.

22. Франчук В.І. Основи менеджменту: Навч. посібник. - Львів: Каменяр, 1997. - 95 с.

23. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: Підручник. - К.: Академвидав, 2003. - 608 с.

Додаток 1

Класифікація підприємницької діяльності.

Ознаки класифікації Характеристика підприємницької діяльності
За сферою діяльності Виробнича Коммерческая Фінансова Сфера потребления
За організаційно-правовим статусом Без створення юридичної особи Приватне підприємство Фермерське господарство Общество с ограниченной ответственностью
Мале підприємство Змішане товариство Закрите чи відкрите акціонерне товариство Спільне підприємство
За відношенням до власності Індивідуальна (без використання найманої праці) Приватна Державна
За кількістю власників Індивідуальна, приватна Сімейна Колективна Змішана, спільна
За масштабами виробництва і чисельності працівників работников Мале підприємство Середнє підприємство Велике підприємство
За територіальною ознакою Сільська, районна Місцева, обласна Регіональна, національна Закордонна
За галузевою приналежністю Будівельна, текстильна Металообробна, гірничодобувна Харчова, суднобудівна Енергетика, транспорт, зв’язок

Додаток 2

Управлінські впливи в системі маркетингу-менеджменту

Напрямок впливу Об'єкт впливу Результати впливу
На об'єкт ТоварПокупецьПосередникиКонкуренти Поліпшення споживчих властивостей товару; підвищення якості товару; зміна стилю і марки товару; редукція ціниРіст числа споживачів; зміна структури роздрібної й оптової торгівлі; реалізація в сфері послуг супутніх товарівРозвиток власної системи логістики; передача функцій розподілу товаруЗбільшення частки організації на ринку; поліпшення якісних показників; ріст продуктивності
На процес Економічні факториПсихологічні факториСоціальні фактори Формування нової політики в області інвестицій, товарної диверсифікованості, посилення інвестиційної політикиПоліпшення відносин з покупцем і персоналом організаціїФормування іміджу нового товаруПідвищення задоволеності роботою, ріст заробітної плати, зниження податків, облік соціальної спрямованості ринку
На функції ПлануванняКеруванняКонтроль і облікАналіз Планування нових методів стратегічного і тактичного плануванняВикористання позитивних методів управлінняВпровадження аудиторських перевірок, створення комплексної системи облікуЗастосування ситуаційного аналізу

Продовження таблиці