Мир Знаний

Налогообложение предприятия (стр. 1 из 7)

Вступ.

Вихідним положенням для поняття сутності податків є розуміння того, що податки є найважливішою і найдавнішою формою фінансових відносин між державою і членами суспільства. Поява податків зумовлена виникненням держави і виконанням державою суспільно необхідних функцій. За економічним змістом податки - це фінансові відносини між державою і платниками податків з метою створення загальнодержавного централізованого фонду грошових коштів, необхідних для виконання державою її функцій.

Централізований фонд грошових коштів держави може бути сформованим як за рахунок податків, так і за рахунок інших надходжень, таких як плата, відрахування, власні доходи держави і неподаткові доходи. Ці поняття необхідно розрізняти за допомогою ознак, що характеризують ту чи іншу фінансову категорію. Важливо звернути увагу на різну структуру податкових надходжень до централізованого фонду грошових коштів держави в країнах з ринковою економікою та в країнах з перехідною економікою. В перспективі в Україні має змінитися структура у бік зростання питомої ваги прямих податків.

За останні роки Державний бюджет України попов­нюється за рахунок нових видів податків, зборів і платежів та неподаткових надходжень:

- плата за спеціальне використання надр при видобуванні корисних копалин;

- рентна плата за нафту та природний газ, які видобува­ються в Україні;

- надходження до інноваційного фонду;

- надходження від реалізації дорогоцінних металів та ін.

Постійні зміни та доповнення податкового законодав­ства України призводять до недоодержання спрогнозованих показників виробничо-господарської діяльності підприємств та її недосягнення кінцевого результату - прибутку, рентабельнос­ті, окупності капіталовкладень та ін. Це створює фактор невизначеності підприємств у податковій системі України.

В цій курсовій роботі ми приділимо особу увагу сутності та функціям податків, їх видам, а також розглянемо процес обчислення та сплати податків на підприємстві.

1. Техніко-економічна характеристика підприємства.

Повне найменування підприємства: державне відкрите акціонерне товариство «Шахта імені М.И. Калініна» - ДПДХК «Донвугілля».

Форма власності – державна .

Чисельність працівників – 1757 чоловік (на 01.01.2000 року).

Статутний фонд – 23216179 грн.

Об'єм виробництва 310 тис. тонн.

Рік заснування підприємства - 1961 рік

Адреса підприємства: 83017, м. Донецьк, проспект Мира 44. Тел. 90-33-62.

Керівник підприємства – Панфілов Юрій Миколайович.

Метою діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:

1. Задоволення потреб на вугільну продукцію, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках;

2. Одержання прибутку, як результату виробничої діяльності, дотримуючи діючого законодавства України;

3. Реалізація соціально-економічних інтересів акціонерів ДВАТ і його працівників.

Предметом діяльності ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є:

1. видобуток, переробка і збагачення вугілля, підвищення конкурекнтноспроможності вугільної продукції;

2. ефективне використання вугільних запасів, основних фондів, трудових, матеріальних і фінансових ресурсів;

3. залучення інвестицій і інвестиційна діяльність;

4. упровадження нових технологій, сучасної техніки, засобів автоматизації;

5. капітальний ремонт, реконструкція і будівництво промислових об'єктів;

6. своєчасне матеріально-технічне забезпечення виробництва;

7. своєчасне відновлення очисного фронту;

8. збут і торгівля вугільної продукції;

9. зміст і експлуатація автомобільного транспорту, перевезення вантажів і людей;

10. операції з цінними паперами, здійснення власних фінансових, комерційних, маркетингових, лізингових, експортних, імпортних операцій, зовнішньоекономічна діяльність, а також інша діяльність не заборонена законом.

Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюватися при наявності ліцензії.

Засновником ДВАТ «Шахта імені М.И. Калініна» є Міністерство вугільної промисловості України.

Органи керування товариства складаються з:
1. Вищого органа керування Товариства;

2. Наглядацької Ради Товариства;
3. Правління Товариства;

4. Ревізійної комісії Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керування його потоковою діяльністю, є Правління.

Правління вибирається терміном на один рік і підзвітне у своїй діяльності Вищому Органу і Наглядацькій раді Товариства, а також організовує виконання їхніх рішень. Воно складається з 11 чоловік:

- голова Правління;

- 1-й заступник голови Правління;

- заступники голови Правління;

- головний бухгалтер Товариства;

- інші члени Правління Товариства.

Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні ? його членів. Рішення Правління приймаються більшістю голосів (у випадку розподілу голосів нарівно – голос голови Правління є вирішальним).

Позачергове засідання Правління збирається за вимогою голови Правління або 1/3 частини членів Правління.

Перевірка господарської діяльності Суспільства здійснюється Ревізійною комісією, що затверджується Вищою радою Товариства. Перевірки фінансової діяльності ДВАТ «Шахта ім. М.І, Калініна» здійснюється також державною податковою інспекцією, а також аудиторськими службами, контрольно-ревізійним керуванням Міністерства вугільної промисловості України і ДХК "Донвугілля"».

Організаційну структуру керування підприємством можна представити в такий спосіб:

На чолі Шахти знаходитися директор-голова правління. У директора в підпорядкуванні знаходитися: апарат при керівнику (який сприяє прийняттю рішень по окремих питаннях), а також заступники директора по окремих організаційно-технічних питаннях. До них відносяться наступні керівники:

- зам. Директора по економічних питаннях;

- головний бухгалтер;

- юрист-консультант;

- начальник штабу цивільної оборони;

- начальник відділу МТЗ;

- головний інженер;

- головний механік;

- головний енергетик;

- зам. директора по виробничій діяльності;

- зам. директора по реалізації і якості реалізованої продукції;

- помічник директора по комерційній діяльності;

- зам. директора по охороні праці;

- помічник директора по кадрам і побуту;

- начальник автотранспортної ділянки.

Зам. директору по виробничій діяльності Шахти підкоряється:

1. виробнича служба;

2. ділянки по видобутку вугілля;

3. ділянки шахтного транспорту (колісний і конвеєрний);

4. технологічний комплекс поверхні.

У головного інженера Шахти в підпорядкуванні знаходяться:

1. технічна служба;

2. Технологічна служба;

3. Маркшейдерська геологічна служби;

4. Ділянки підготовчих і гірничо-капітальних робіт;

У підпорядкуванні в помічника директора по кадрам і побуту знаходитися:

1. відділ кадрів;

2. лад цех;

3. ділянка господарських робіт;

4. автотранспортна ділянка.

Зам. директора по економічних питаннях керує:

1. планово-економічним відділом;

2. відділом організації праці і заробітної плати.

Економіст по претензійній роботі і договорам, а також начальник відділу матеріально-технічного постачання підкоряються безпосередньо головою правління – директору шахти ім. М.И. Калініна.

Чисельність працівників по категоріях за листопад 2000 року зазначена в додатку №1.

Структура шахти ім. М,И. Калініна ДП ГХК «Донвугілля» на 01,04,1999 року зазначена в додатку №2.

Техніко-економічні показники за жовтень 2000 року.

Найменування За місяць За рік
План Факт % +/- План Факт % +/-
Видобуток вугілля 24000 18208 75,9 -5792 248000 244005 98,4 -3995
Зольність вугілля 30,5 31,1 102 0,60 30,5 30,3 99,3 -0,20
Видобуток по ділянках: №8 №9

12800

11200

10658

7550

83,8

67,4

-2142

-3650

122300

125700

125058

118947

102

94,6

2758

-6753

Виїмка вугілля 9477 7090 74,8 -2387 88668 82741 93,3 -5927
Реалізація в натуральному вираженні 24000 19018 79,2 -4982 248000 241015 97,2 -6985
Реалізація в розрахункових цінах 1709 1605,5 93,9 -103,5 17660 18824 107 1164
Валова продукція 1549 1227,4 79,2 -321,6 16006 15561 97,2 -445,4
Робітників 1700 1445 85 -255 1717 1509 87,9 -208
Вироблення 1 трудящого 799 737 92,2 -62 8183 9000 110 817
Продуктивність 1 робітника 14,1 12,6 89,4 -1,5 14,4 16,2 113 1,80
Кількість очисних забоїв 2 2 100 2 2 100
Середня довжина забоїв 514 516 100,4 2 517 516 99,8 -1,00
Навантаження на забоїв 462 325 70,3 -137 490 431 88,0 -59,00
Штат на очисних 392 308 78,6 -84,00 410 339,00 82,7 -71,00
Штат на підготовчих 315 298 94,6 -17 321 313 97,5 -8,00
На підземному транспорті 217 149 68,7 -68,00 217 154 71,0 -63,00
На ремонті 158 133 84,2 -25 151 126 83,4 -25,00
Інші підземні 313 276 88,2 -37,00 312 295 94,6 -17,00
На поверхні 305 281 92,1 -24,00 306 282 92,2 -24,00
Разом робітників 1700 1445 85,0 -255 1717 1509 87,9 -208,0
Керівники 179 157 87,7 -22 180 157 87,2 -23,00
Фахівці 57 62 109 5,00 57,00 61,00 107 4,00
Службовці 2 2 100 2 2 100
Кількість нещасливих випадків 3,00 3,00 90,00 90,00
Кількість прогульників 4,00 4,00 96,00 96,00
Днів прогулів 21,00 21,00 267,00 267,0
Фонд оплати праці ППП 723,00 567,00 78,4 -156,00 7223 5950,5 82,4 -1273
Фонд оплати праці усього 723 569,50 78,8 -153,50 7223 5972,9 82,7 -1250
Середня заробітна плата ППП 379,1 340,3 91,2 -32,80 369,3 344,2 93,2 -25,1
Собівартість 1 тонни вугілля 71,21 139,13 195,4 67,92 87,33 111,33 127,5 24,00
Прибуток, тис. гривень - -1923 -1923 -3998 -4499 -5015
Оптова ціна реалізованого вугілля 71,21 84,42 118,6 13,21 71,21 78,10 109,7 6,89

2. Сутність та види податків