Смекни!
smekni.com

Аудит витрат діяльності (стр. 3 из 6)

Аудит витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції

Аудит виробничої діяльності підприємства і витрат на виробництво є найважливішою і, водночас, найскладнішою частиною аудиторської перевірки. Одним з основних показників роботи будь-якого підприємства є випуск продукції та її собівартість. Останній показник залежить від багатьох чинників, на яких повинен зосередити увагу аудитор.

На етапі ознайомлення необхідно вивчити організацію виробництва і технологічного процесу на підприємстві, умови роботи.

Вивчення організаційно-технологічних особливостей клієнта. Перед початком перевірки в першу чергу аудитор повинен ознайомитися з організаційними і технологічними особливостями виробництва, видами продукції, що випускається, ресурсами, що використовуються підприємством.

Під організаційними особливостями необхідно розуміти етапи проходження технологічного процесу від одержання сировини та матеріалів зі складу до здавання на склад готової продукції після проходження відділу технічного контролю.

При цьому аудитор вивчає документальне оформлення руху сировини, напівфабрикатів з одного цеху до іншого, як здійснюється контроль за збереженням і раціональним використанням сировини. Технологічні особливості залежать від типу обладнання, яке використовується, наскільки це обладнання завантажене роботою - як повно використовується його потужність. Важливо звернути увагу на правильність застосування норм на списання сировини та матеріалів.

Слід мати на увазі, що при багатьох технологіях ці норми залежать від типу обладнання. Також необхідно перевірити відповідність наявного обладнання тому, яке відображене в бухгалтерському обліку.

Шляхом спостереження аудитор може перевірити час використання обладнання протягом доби. Перевіркою витрачання електроенергії за лічильниками розрахунковим шляхом можна встановити, скільки обладнання працювало фактично і зіставити одержані дані з даними обліку.

Таким чином можна перевірити достовірність даних про використання обладнання. Якщо при перевірці виявиться, що за розрахунками обладнання використовувалось у дві зміни, а за даними обліку - в одну, це свідчитиме про наявність грубих порушень і потребуватиме від аудитора вжиття відповідних заходів:

1. взяти пояснення від начальника цеху й енергетика клієнта;

2. провести опитування працівників.

Подібна ситуація може свідчити про випуск "лівої"" продукції.

Якщо в аудитора виникли такі підозри, він зобов'язаний зібрати докази, які об'єктивно підтвердили б або спростували цю інформацію.

При вивченні технологічних особливостей слід зіставити технологію, яка використовується підприємством, і технології, що використовуються в галузі, порівнявши такі характеристики: потужність; енергозатрати (необхідно орієнтуватися на енергозбережні технології); норми витрачання сировини; процент відходів тощо.

На етапі ознайомлення аудитор повинен встановити основні види продукції, що випускаються підприємством, її якість, супутню продукцію, її використання.

Аудит витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) проводиться після аудиту основних засобів, виробничих запасів, розрахунків з оплати праці тощо, що накладає відбиток на організацію аудиту інформації цієї під сукупності. При проведенні аудиту витрат на виробництво використовується вся інформація про встановлені суттєві відхилення при перевірках попередніх розділів, аналізується, розглядається в сукупності щодо об'єктів калькуляції.

Програма аудиту:

Оцiнивши систему внутрiшнього контролю i бухгалтерського облiку, аудитор приймає рішення щодо методу органiзацiї перевiрки (суцiльний, вибiрковий), кiлькостi аудиторських процедур, необхiдних для пiдготовки об’єктивного висновку, i починає пiдготовку програми.

Програма аудиту витрат на виробництво та собівартості продукції містить перелік таких аудиторських процедур:

Перевiрка наявностi наказiв (розпоряджень) про проведення інвентаризації та оцiнки незавершеного виробництва.

Перевiрка наявностi наказiв (розпоряджень) про прийняття в органiзації методiв розподiлення загально-виробничих витрат за об’єктами калькулювання.

Перевірка наявностi наказiв (розпоряджень) про призначення осiб, вiдповiдальних за збереженiсть матерiальних цiнностей, вiдпущених у виробництво.

Перевiрка наявностi договорiв про повну матерiальну вiдповiдальнiсть з особа - ми, вiдповiдальними за збереженiсть матеральних цiнностей у виробничих підроздiлах.

Ознайомлення i вивчення органiзацiї виробництва, технологiчного процесу.

6) Перевiрка правильностi оформлення первинних документiв.

7) Перевiрка вiдповiдностi записiв аналiтичного й синтетичного облiку на рахунку “виробництво” записам у головнiй книзi, звiтностi

8) Перевiрка органiзацiї ведення аналiтичного облiку витрат на виробництвi.

Перевiрка правильностi розподiлу i списания частини загальновиробничих витрат, якi входять до виробничої собiвартостi.

Перевiрка правомiрностi й своєчасностi внесення витрат до складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).

Узагальнення відхилень, встановлених при перевiрках основних засобiв, виробничих запасів, розрахункiв з оплати працi, i визначення їх впливу на собiвартiсть продукції.

Перевiрка правомiрностi внесення до складу витрат на виробництво витрат, здiйснених суб’єктом господарювання.

Перевiрка правильності групування витрат за мiсцями їх виникнення (виробництво, цех, дiльниця, робоче місце)

Перевiрка своєчасностi внесення витрат на виробництво до собiвартостi продукцiї (робiт, послуг).

Вивчення правильностi облiку витрат майбутнiх перiодiв i своєчасностi їх списання на витрати виробництва.

Перевiрка правильностi й документального оформлення браку у виробництвi й правомiрнiсть списания втрат вiд браку.

Перевiрка правильностi оцiнки i списання зворотних вiдходiв, супутньої продукції.

Перевiрка правомiрностi вiднесення витрат до загально-виробничих та їх розподiлу.

Перевiрка правильностi списания нерозподiлених загальновиробничих витрат.

Перевiрка правильностi облiку напiвфабрикатiв власного виробництва.

Перевiрка списання витрат вiд браку, документальне оформлення браку

Перевiрка результатiв проведения iнвентаризацiї незавершеного виробниц-. тва та i вiдображення в бухгалтерському облiку.

Перевiрка правильностi оприбуткування готової продукцiї в натуральних показниках.

Перевiрка правильностi розподiлу витрат мiж готовою продукцiєю та незавершеним виробництвом.

Перевiрка правильностi ведення облiку витрат допомiжних виробництв.

Перевiрка вiдповiдностi нормативним документам:

розподiлу непрямих витрат мiж окремими об’єктами облiку витрат;

розподiлу виробничої собiвартостi мiж окремими видами продукції;

розподiлу витрат, якi становлять виробничу собiвартiсть (крiм вартостi сировини) мiж витратами на переробку власної та давальницької сировини.

Перевiрка показника “Нормальна потужність” та обґрунтування вибору одиницi нормальної “потужності потужності "

Перевiрка порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат.

Проведення арифметичного контролю показникiв собiвартостi за даними зведеного облiку.

Формування пакета документiв, якi передаються iншим аудиторам для подальшого аналiзу й обробки.

Складання аудиторського звiту i подання його спiльно з робочою документацiєю керiвнику групи.

При проведеннi перевiрки витрат на виробництво продукцi (робiт, послуг) аудитору необхiдно пам’ятати, що iнформацiя, яку надає роздiл и “Елементи операцiйних витрат” звiту за формою 2 “Звiт про фiнансовi результати", i iнформацiя про витрати виробництва за рахунком 23 “Основне виробництво" не є тотожними.

Встановивши кiлькiсть виробництв у суб’єкта господарювання, необхiдно перевiрити, чи ведеться аналiтичний облiк за видами виробництв, за пiдроздiлами й центрами витрат та чи вiдповiдають залишки й обороти синтетичного облiку вiдгiовiдним сумам за аналiтичними рахунками. .

4. Оцінка системи внутрішнього контролю

Для прийняття рішення про метод організації аудиторської перевірки витрат на виробництво, собівартості виробленої і реалізованої продукції аудитору необхідно провести тестування системи внутрішнього контролю і бухгалтерського обліку і встановити, чи:

визначаються в наказі про облікову політику витрати, що списуються на виробництво, у відповідності з П (с) БО;

не змінювалася протягом звітного періоду облікова політика щодо визначення витрат на виробництво і собівартості продукції;

дотримуються на підприємстві вимог, встановлених наказом про облікову політику.

При перевірці й оцінці внутрішнього контролю витрат діяльності застосовують тест, в якому розглядаються такі питання:

чи були у звітному періоді зміни у технології виробництва продукції та зміні в її номенклатурі на підприємстві?

чи були у звітному періоді зміни щодо віднесення витрат на виробництво?

чи були у звітному періоді зміни у питаннях обліку незавершеного виробництва?

чи були у звітному періоді зміни у класифікації витрат на прямі і непрямі?

Чи розглядалися керуючими та контролюючими органами питання понаднормативних виробничих витратах, невиробничих витрат, зниження собiвартостi продукції?

Чи вiдповiдає вiдображення на рахунку 23 “Виробництво” витратам виробництва, вимогам П (с) БО 16, iншим нормативним актам: прямих матерiальних витрат; прямих витрат на оплату працi; iнших прямих витрат; виробничих накладних витрат i втрат вiд браку продукції?

Чи були у звiтному перiодi змiни порядку розрахунку понаднормативних виробничих витрат?