Смекни!
smekni.com

Аудит витрат діяльності (стр. 6 из 6)

1. Загальні питання:

Чи санкцiонуються витрати вiдповiдною особою?

Чи контролюється наявність необхідних документів, що підтверджують витрати (акти, накладні)?

Яка встановлена перiодичнiсть віднесення витрат на формування фінансових результатів: щомісячно, щоквартально, раз на рік?

2. Адміністративні витрати:

Чи ведеться облік адміністративних витрат за відповідними статтями (витрати зв’язку, на відрядження, ремонт)?

3. Витрати на збут:

1) Чи ведеться аналітичний облік витрат на збут за центрами виникнення витрат (у розрізі магазинів, складів)?

4. Iншi витрати операційної дiяльностi:

1) Чи ведуться дослідження та розробки на пiдприємствi?

2) Чи ведуться окремо витрати на дослідження та розробки?

5. Фінансові витрати:

1) Чи здійснює підприємство фінансові витрати?

6. Втрати від участі в капіталі:

1) Чи понесені підприємством втрати від участі в капіталі?

7. Інші витрати:

1) Чи здійснювалися операції з реалізації: фінансових, майнових комплексів, інвестиційних і необоротних активів?

Тестування дає змогу встановити, як здійснюється класифікація витрат на підприємстві, чи здійснюється санкціонування таких витрат.

За результатами тестування аудитор переходить до складання програми аудиту витрат діяльності. Кількість аудиторських процедур обернено пропорціональна оцінці системи внутрішнього контролю: чим вища оцінка системи внутрішнього контролю, тим менше аудиторських процедур може планувати аудитор.

За програмою аудиту здійснюється перевірка правильності відображення витрат діяльності в обліку і звітності за обраним методом організації аудиту (суцільний, вибірковий, комбінований).