Смекни!
smekni.com

Страхування майна (стр. 5 из 8)

У листі Кабінету міністрів «Про затвердження положення про умови укладення договору про організацію продажу майна, що перебуває у державній власності» №1672 від 17.10.2008р. визначається процедура укладення договору між фондом державного майна і юридичними особами, які мають право виконувати послуги з організації продажу об’єктів приватизації, що перебувають у державній власності [58].

У Законі України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №2454 від 08.05.2008р. розглядаються види господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню, шляхом включення до нього ввезення та реалізації товарів, що використовувалися[60].

Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об’єктів малої приватизації, затверджене наказом Фонду державного майна України №1511 від 15.02.2008 р. розглядає заяви на включення об’єкта до переліку об’єктів, які підлягають приватизації з метою створення соціальної ринкової економіки [57].

Аналізування законодавчої та нормативної бази за проблемою майнового страхування в зовнішньоекономічній діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» наведено у додатку Б.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИКО-РЕКОМЕНДАЦІЙНА ЧАСТИНА

2.1 Характеристика діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»

Місія в Стрийському міському відділенні НАСК «Оранта» –бути універсальною страховою компанією, що лідирує на всіх сегментах страхового ринку, орієнтованою на максимальне задоволення потреб страхувальників і надання послуг високої якості [35].

Стрийське міське відділення НАСК «Оранта» - найбільше відділення, що надає страховий захист майнових інтересів громадян і юридичних осіб, а також здійснює фінансову діяльність з метою одержання прибутку в інтересах акціонерів, що забезпечує її працівникам умови для творчої перспективної роботи, ріст їхнього професіоналізму і добробуту.

Компанія НАСК «Оранта» Стрийського міського відділення є юридичною особою і фінансовою установою, яка здійснює свою діяльність на підставі та згідно із законодавством України, Статутом та іншими документами, які затверджуються в порядку.

Фінансовою діяльністю компанії є діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства, в тому числі грошових вкладень у депозити банків, придбання та відчуження акцій, облігацій та інших цінних паперів [28,с.202].

Дана компанія має самостійний баланс, поточні, вкладні та інші рахунки у банківських установах. Вона може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому законодавством України. Ці рахунки відкриваються в національній та іноземній валютах для здійснення розрахункових операцій.

Стрийське міське відділення НАСК «Оранта» спеціалізується на таких видах діяльності:

- Автотранспорт;

- “Зелена Картка”;

- Майно фізичних та юридичних осіб;

- Вантажі;

- Медичне;

- Нещасних випадків;

- Відповідальності перед третіми особами.

НАСК «Оранта» Стрийського міського відділення - лідируюча компанія. Вона займає перше місце за обсягом зібраних страхових платежів, за здійсненнями страховими виплатами.

2.2 Аналізування фінансового стану Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»

Головним критерієм для визначення фінансового стану є платоспроможність підприємства. Це здатність підприємства впевнено сплачувати всі свої боргові зобов’язання згідно з встановленими строками або відповідно до договірних умов. Крім аналізуванняу платоспроможності підприємства слід також звернути увагу на аналізування його ліквідності [2,с.126].

Ліквідність – це спроможність підприємства перетворювати свої активи в гроші для покриття всіх необхідних платежів по мірі настання їхнього терміну. [4,с.250].

З метою оцінки ліквідності балансу активи та пасиви підприємства необхідно згрупувати в залежності від рівня ліквідності.

Таблиця 2.2.1

Групування активів підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Високо-ліквідні А1 Р220-Р240 Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції
Швидко-ліквідні А2 Р150-Р210 Дебіторська заборгованість, яка буде погашена за умовами договорів
Повільно-ліквідні А3 Р100-Р140, Р250 Запаси (сировина й матеріали, незавершене виробництво тощо) та інші оборотні активи (зокрема, дебіторська заборгованість, строк сплати якої минув)
Важко-ліквідні А4 Р080 Активи, що передбачено використовувати більше одного року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік)

Таблиця 2.2.2

Групування зобов’язань підприємства

Групи Умовне позначення Сума рядків балансу Характеристика
Найбільш термінові П1 Р530-Р610 Поточні зобов’язання за розрахунками
Коротко-строкові П2 Р500-Р520 Короткострокові кредити та позикові кошти
Довго-строкові П3 Р480 Довгострокові зобов’язання
Постійні П4 Р380, Р430 Зобов’язання перед власниками з формування власного капіталу

Зведемо всі активи і пасиви в таблицю 2.2.3.

Таблиця 2.2.3.

Класифікація активів та пасивів

Активи Умовні позначення Пасиви Умовні позначення
2005р. 2006р. 2007р. 2005р. 2006р. 2007р.
2223 548 1360 А1 3289,1 6792 10753,1 П1
5648 954 5170 А2 0 0 0 П2
1027 1219 1688 А3 0 0 2650 П3
7751 13866 22599 А4 10675,9 9794,75 14828,9 П4

Для оцінки реального ступеня ліквідності підприємства необхідно провести аналізування ліквідності балансу.

У практиці фінансового аналізування на підприємствах використовують такі коефіцієнти ліквідності:

1.Коефіцієнт абсолютної ліквідності визначається відношенням найбільш ліквідних активів до поточних зобов’язань.

Каб.л.2005р.= 2223/(3289,1+0)=0,68;

Каб.л.2006р.=548/(6792+0)=0,08;

Каб.л.2007р.= 1360/(10753,1+0)=0,31;

Цей коефіцієнт характеризує негайну готовність підприємства ліквідувати короткострокову заборгованість. У 2007р. він становить 0,31, оскільки збільшилися грошові кошти в національній валюті.

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності визначається відношенням суми швидко ліквідних та високоліквідних активів до суми найбільш термінових та короткострокових зобов’язань.

Кш.л.2005р.=(2223+5648)/(3289,1+0)=2,39;

Кш.л.2006р.=(548+954)/(6792+0)=1,22;

Кш.л.2007р.=(1360+5170)/(10753,1+0)=1,61;

Коефіцієнт швидкої ліквідності показує, яка частина поточних активів з відрахуванням запасів і дебіторської заборгованості покривається поточними зобов’язаннями.

Отже, НАСК «Оранта» Стрийського міського відділення здатна повністю перетворити свої активи в грошові кошти для покриття боргових зобов’язань і відповідно може своєчасно задовольнити платіжні зобов’язання, оскільки розрахункові коефіцієнти ліквідності відповідають нормативам.

Для визначення платоспроможності підприємства визначають такі показники, як:

1.Коефіцієнт покриття визначається як відношення суми оборотних коштів до загальної суми поточних зобов’язань за кредитами банку, інших позичкових коштів і розрахунків за кредиторами.

Кп.2005р.=( 2223+5648+1027)/ (3289,1+0)=2,71;

Кп.2006р.= .=(548+954+1219)/ (6792+0)=2,40;

Кп.2007р.=(1360+5170+1688)/ (10753,1+0)=2,71;

Цей показник характеризує достатність оборотних коштів підприємства для погашення своїх боргів.

2. Поточна платоспроможність визначається як різниця між сумою наявних у підприємства грошових коштів, їх еквівалентів та інших високоліквідних активів і його поточних зобов’язань.

Пп.=А1+А2+А3+А4+А5-П,

де А1-довгострокові інвестиції інших підприємств;

А2-інші фінансові інвестиції;

А3-поточні фінансові інвестиції;

А4-грошові кошти в національній валюті;

А5-грошові кошти в іноземній валюті;

П-підсумок 4-го розділу пасиву балансу

Пп.2005р.=0+0+0+2223+0-3289,1=-1066,1;

Пп.2006р.=0+0+0+548-6792=-6244;

Пп.2007р.=0+0+0+1360-10753,1=-9393,1;

3.Коефіцієнт забезпечення власними засобами характеризує наявність власних оборотних коштів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості і визначається за формулою:

Кзвз=(Вк-А(1))/А(2),

де Вк – власний капітал;

А(1), А(2) – підсумки 1-го і 2-го розділу активу балансу.


Кзвз2005р.=(7938-6751)/6313=0,13;

Кзвз2006р.=(4418,25-3866)/2721=3,47;

Кзвз2007р.=(9948-2599)/5633=2,25;

Фінансова стійкість – це стан майна підприємства, що характеризує його стабільну платоспроможність. З даного визначення можна зробити висновок, що важливими критеріями для кредиторів будуть показники фінансової стійкості.

Фінансова стійкість є наслідком стабільного перевищення прибутків над витратами.

Фінансову стійкість підприємства характеризують наступні показники:

1.Коефіцієнт автономії(фінансової незалежності) визначається як відношення власного капіталу до підсумку балансу:

Ка2005р.=6938/14064=0,51;

Ка2006р.=4418,25/16587=0,45;

Ка2007р.=9948/28232=0,37;

За рекомендованим значенням найкращий показник фінансової незалежності спостерігався у 2005році і становив 0,51. Це свідчить про те, що залежність підприємства від джерел фінансування є досить високою.

2.Коефіцієнт фінансової залежності розраховується як відношення підсумку балансу до власного капіталу.

Кз2005р.=14064/6938=2,03;

Кз2006р.=16587/4418,25=3,75;

Кз2007р.=28232/9948=2,84;

Як бачимо, найменша сума вартості майна, яка припадає на 1грн. власних коштів становить за 2005р.-2,03, а найбільша за 2006р.-3,75.