Смекни!
smekni.com

Страхування майна (стр. 6 из 8)

3.Коефіцієнт фінансової стійкості визначається як відношення власного капіталу до залученого капіталу.

Кф.с.2005р.=6938/3289,1=2,11;

Кф.с.2006р.=4418,25/6792=0,65;

Кф.с.2007р.=9948/13403,1=0,74;

Як видно з розрахунків, фінансово стійким було підприємство у 2005р., де коефіцієнт фінансової стійкості рівний 2,11 і у 2007р. коефіцієнт фінансової стійкості рівний 0,74, це зумовлено збільшенням власного капіталу підприємства.

4.Коефіцієнт концентрації залученого капіталу обчислюється як відношення залученого капіталу до підсумку балансу

Кк.з.к.2005р.=3289,1/14064=0,23;

Кк.з.к.2006р.=6792/16587=0,41;

Кк.з.к.2007р.=13403,1/28232=0,47;

Коефіцієнт концентрації залученого капіталу характеризує частку залученого капіталу в загальній сумі капіталу підприємства. Найкращим є показник за 2005р. і 2006р., оскільки нормативне значення цього коефіцієнта є <0,5.

5.Коефіцієнт маневреності власного капіталу – це відношення власних оборотних коштів до власного капіталу.

Км.в.к.2005р.=(6938-751)/6938=0,11;

Км.в.к.2006р.=(4418,25-3866)/4418,25=2,14;

Км.в.к.2007р.=(9948-2599)/9948=1,27;

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу характеризує частку запасів у власних обігових коштах, обмежує свободу маневру власними коштами.

6.Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами визначається як відношення власних оборотних коштів до власного капіталу.

Кз.воз2005р.=(6938-751)/6313=0,98;

Кз.воз2006р.=(4418,25-3866)/2721=0,21; Кз.воз2007р.= (9948-2599)/5633=1,31;

7.Коефіцієнт довгострокових зобов’язань – це відношення довгострокових зобов’язань до позикового капіталу.

Кдз2005р.=0;

Кдз2006р.=0;

Кдз2007р.=2650/(2650+10753,1)=0,21;

Коефіцієнт довгострокових зобов’язань визначає частину довгострокових зобов’язань в загальній сумі джерел формування. Коефіцієнт довгострокових зобов’язань рівний 0, оскільки довгострокові зобов’язання за 2005р., 2006р., рівні 0, а за 2007р. становлять 0,21.

8.Коефіцієнт поточних зобов’язань визначається відношенням поточних зобов’язань до позикового капіталу.

Кпз2005р.=3289,1/(3289,1+0)=1;

Кпз2006р.=6792/(0+6792)=1;

Кпз2007р.=10753,1/(2650+10753,1)=0,81;

За рекомендованим значенням коефіцієнт поточних зобов’язань, відповідає нормативам.

9.Коефіцієнт страхування бізнесу показує суму капіталу, який зарезервовано підприємством на кожну гривню майна і визначається як відношення резервного капіталу до валюти балансу.

Ксб2005р.=3550/14064=0,25;

Ксб2006р.=3550/16587=0,21;

Ксб2007р.=5550/28232=0,22;

Аналізування фінансової стійкості Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» наведено у додатку В.

Для аналізування у виробничо-господарської діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» важливі такі показники, як статутний капітал, активи, страхові показники та інші. Дані показники НАСК «Оранта» наведемо у таблиці 2.2.3.

Таблиця 2.2.3.

Основні показники виробничо-господарської діяльності НАСК «Оранта» за 2005-2007рр., тис. грн.

Показники 2005р. 2006р. 2007р.
Статутний фонд 2230 3020 3240
Власний капітал 6938 4418 9948
Загальна сума активів 14064 16587 28232
Гарантійний фонд 434 616 7504
Страхові резерви 48400 53700 54600

На основі звіту про фінансові результати за 2005р., 2006р., та 2007р. проаналізуємо діяльність Стрийського міського відділення НАСК «Оранта». Розрахуємо аналітичні показники рентабельності підприємства. Показники рентабельності – фінансові показники, що характеризують прибутковість роботи компанії. Як правило, всі показники рентабельності відображають відношення чистого або операційного прибутку компанії до того або іншого параметра її діяльності.

1.Рентабельність продукції розраховується як відношення валового прибутку до собівартості реалізованої продукції.

Рпр.2005р=0%;

Рпр.2006р=(2197,3/1057,2)*100%=2,08%;

Рпр.2007р.=(4200,4/300)*100%=14%

Зміну рентабельності продукції зобразимо на рис.2.2.1.

Рис.2.2.1 Динаміка рентабельності продукції за 2005-2007роки

Як видно з рис.2.2.1 прибуток в результаті реалізації продукції на 1 грн. понесених витрат за 2007р. порівняно з 2006р.зріс.

2.Рентабельність операційної діяльності визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до витрат від операційної діяльності.

Роп.2005р.=0;

Роп2006р.=3450/(1057,2+4350,4+3542,8+2334,7)*100%=31%;

Роп2007р.=0;

3.Рентабельність звичайної діяльності розраховується як відношення фінансового результату від звичайної діяльності до витрат від звичайної діяльності.

Рзв.2005р.=0;

Рзв.2006р.=4332,4/(1057,2+4350,4+3542,8+2334,7+878,5)*100%=36%;

Рзв.2007р.=2420/(300+888,8+522,6+900)*100%=93;

Рентабельність за 2007рік свідчить про збільшення прибутку від звичайної діяльності порівняно із 2005р. та 2006р.

4.Рентабельність власного капіталу обчислюється, як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості капіталу.

Рв.к.2005р.=(2420/((3323,65+6938)*0,5)*100%=24%;

Рв.к.2006р.=(4332,4/((6938+4418,25)*0,5)*100%=39%;

Рв.к.2007р.=(2420/((4418,25+9948)*0,5)*100%=17%;

Зміну рентабельності власного капіталу відобразимо на рис.2.2.2

Рис.2.2.2 Динаміка рентабельності власного капіталу

Як бачимо з рис.2.2.2. найбільша рентабельність власного капіталу спостерігалась у 2006 році, а найменша у 2007р.

5.Рентабельність залученого капіталу розраховується як відношення прибутку до оподаткування до середньорічних довгострокових та поточних зобов’язань.

Рз.к2005р.=0;

Рз.в.2006р.=(4332,4/((3289,1+6792)*0,5))*100%=86%;

Рз.в.2007р.=(2420/((2650+0)*0,5)+((6792+10753,1)*0,5))*100%=24%;

Рентабельність залученого капіталу характеризує ефективність використання залученого капіталу підприємства. Найбільша рентабельність спостерігалася у 2006р, а найменша-2005р.

6. Валова рентабельність продажу продукції визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу від реалізації.

Рв.п.п.2005р.=0;

Рв.п.п.2006р.=2197,3/6254,5*100%=35%;

Рв.п.п.2007р.= 4200,4/4200,7*100%=99%;

7. Рентабельність активів розраховується відношенням прибутку до оподаткування до середньорічної вартості активів.

Ра.2005р.=(2420/((1632+6313)*0,5))*100%=61%;

Ра.2006р.=(4332,4/((6313+2721)*0,5))*100%=96%;

Ра.2007р.=(2420/((2721+5633)*0,5))*100%=58%;

Зміну рентабельності активів відобразимо на рис.2.2.3.

Рис. 2.2.3 Динаміка рентабельності активів

На рис.2.2.3 зображено динаміку рентабельності активів. Рентабельність активів характеризує здатність керівництва компанії ефективно використовувати її активи для отримання прибутку.

2.3 Оцінка стану та перспектив розвитку страхування майна в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»

Діяльність Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» можна характеризувати на основі багатьох показників. Щоби наочно зобразити динаміку функціонування компанії, нижче подано графічні зображення діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» у період від 2001 до 2007 років.

Рис.2.3.1 Збір страхових премій по відношенню до страхових виплат в динаміці 2001 – 2007рр.

Із цього графіка видно, що розмір страхових премій за період від 2001 до 2007 року зріс практично у сім разів, тоді як розміри страхових виплат збільшилися майже у 192 рази. Це свідчить про високі темпи розвитку діяльності компанії, підвищення довіри до неї населення країни.

Фінансова стійкість страхового бізнесу компанії характеризується як кількістю договорів, так і рівнем диверсифікації портфеля страхових премій і страхових платежів. Перший показник у Стрийського міського відділення НАСК «Оранти» покращав - кількість договорів страхування в т.ч., як було відмічено вищим, збільшилося з 4.72 тис. до 9.22 млн., а про другому показнику можна судити по структурі страхових премій і виплат (див.рис.2.3.2), яка говорить про диверсифікацію рисок, з якими працює компанія.

Зважаючи на показники статистики, які свідчать, що обсяги страхових зборів по страхуванню майна є достатньо високими, можна зробити висновок, що цей канал реалізації страхових продуктів є досить прибутковим.

Усі вміння та навички реалізуються також на зовнішньоекономічній діяльності. Страхування зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) пов'язане з обслуговуванням специфічних страхових інтересів експортерів та імпортерів товарів і послуг.

На ефективність діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» безперечно впливає кадровий склад компанії. Проводячи грамотну кадрову політику страхова компанія робить вклад у свій розвиток і розширення, оскільки грамотні спеціалісти сприяють збільшенню ефективності діяльності організації. Успішна діяльність Товариства значною мірою обумовлена високим професійним рівнем її працівників, новітніми технологіями управління персоналом, подальшим удосконаленням організаційної структури та оптимізації чисельності співробітників.

Будучи найбільшим страховиком в Україні за розміром філіальної мережі і досвідом ведення страхової справи - Стрийського міського відділення НАСК «Оранта» є провідною компанією на тому, що росте страховому ринку країни. За такими показниками як валюта балансу, зібрані страхові платежі, виплачені страхові відшкодування і страхові резерви компанія займає лідируючі позиції в різноманітних оглядах страхових компаній.

2.4 Визначення проблем та шляхів їх розв’язання при здійсненні майнового страхування в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності Стрийського міського відділення НАСК «Оранта»