Смекни!
smekni.com

Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" (стр. 10 из 11)

Склав: Хатнюк В.С. Дата: 11.04.08

Питання Рівень ризику
високий середній низький
Зовнішні фактори власного ризику:
1. Який загальний стан економіки галузі? спад виробництва депресія зростання ділової активності ×
2. Чи вплинуло на розвиток галузі загальний стан економіки України? зростання рівня інфляції зміна обмінного курсу валют ×
3. Чи належить продукція галузі до конкурентоздантої? енергомісткої матеріаломісткої трудомісткої ×
4. Чи характерен для галузі преривний виробничий цикл? ×
5. Чи отримує галузь дотації з бюджету ×
6. Чи спостерігались зміни в тенденції прибутковості (збитковості) серед підприємств галузі ×
Внутрішні фактори власного ризику:
1. Яка форма власності п/п? колективна ×
2. Як здійснюється керівництво п/п?колегіально ×
3. Чи має керівництво достатній досвід роботи та кваліфікацію? ×
4. Чи має керівництво негативну репутацію? ×
5. Чи існують ознаки недостатності керівництва? ×
6. Чи не знаходиться керівник під якимось негативним впливом? ×
7. Чи здатне керівництво на неоправданий ризик? ×
8. Чи має керівництво причини спотворюватифінансовий стан п/п ×
9. Чи існує на п/п організація внутрішнього контролю? ревізійна комісія ×
відділ внутрішнього аудиту
10. Чи не має конфлікту між керівництвом та головним бухгалтером? ×
11. Чи проводиться інвентаризація напередодні складання фінансової звітності? ×
12. Чи заключені договори про матеріальну відповідальність у випадках передбачених законодавством? ×
13. Чи були на п/п випадки крадіжок та зловживань? ×
14. Чи спостерігається на п/п висока плинність кадрів? серед працівників бухгалтеріі серед матеріально відповідальних осіб ×
15. Чи користується п/п кредитом? ×
16. Чи є п/п збитковим прибутковим ×
17. Чи перевірялось п/п в звітному періоді органами ДПА? ×
18. Чи проходила аудиторська перевірка у попередньому та звітньому періодах? ×
19. Чи відбувалися в звітньому періоді зміни в обліковій політиці? ×

Висновок: В ВАТ «Стахановський вагонобудівний завод» спостерігався низький рівень ризику.


Додаток 2.

Програма аудиторської перевірки основних засобів підприємства

Організація, яку перевіряють ВАТ “Стахановський вагонобудівний завод”

Період аудиту 15.11.2006 р. – 24.12.2006 р.

Кількість людино-годин 35

Керівник аудиторської фірми аудитор Каськов О. В.

Керівник аудиторської перевірки аудитор Іванов О. Л.

Запланований аудиторський ризик 3 %

Запланована суттєвість 5 %

№ з/п Об’єкт перевірки Спосіб перевірки Документи, що підлягають перевірці
1 2 3 4
1. Склад, структура, класифікація основних засобів Суцільний Інвентарні картки, Примітки до фінансової звітності, інвентарні описи, Звіт про наявність та рух основних засобів, Наказ про облікову політику підприємства
2. Перевірка руху основних засобів:а) Надходження основних засобів Суцільний, інвентаризація Інвентарні картки, акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, Журнал – ордер № 13, Головна книга, фінансова звітність (Баланс, Примітки до фінансової звітності)
б) Вибуття основних засобів Суцільний, інвентаризація Інвентарні картки, акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, Журнал – ордер № 13, Головна книга, фінансова звітність (Баланс, Примітки до фінансової звітності), дозволи на реалізацію, акти ліквідації основних засобів
№ з/п Об’єкт перевірки Спосіб перевірки Документи, що підлягають перевірці
1 2 3 4
3. Перевірка нарахування зносу (амортизації) на основні засоби Вибірковий Інвентарні картки обліку основних засобів, Відомості розрахунку сум амортизацій, акти введення в дію, Журнал – ордер № 13, Головна книга, фінансова звітність (Баланс)
4. Перевірка проведення переоцінки (індексації) основних засобів Розрахунко-вий,інвентаризація Інвентарні картки обліку основних засобів, Відомості індексації основних засобів, Журнал – ордер № 13, Головна книга, Баланс (ф.№ 1)
5. Перевірка порядку відображення ремонту основних засобів Фактичний,інвентаризація. Акти приймання – передачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів; накази, накладні, рахунки – фактури на виконання капремонту господарським способом, Журнал – ордер № 13, Головна книга, Баланс
6. Перевірка відповідності, повноти, та достовірності обліку основних засобів Суцільний, інвентаризація Інвентарні картки обліку основних засобів, відомості інвентаризації, Журнал – ордер № 13, Головна книга, фінансова звітність (Баланс, Примітки до фінансової звітності, Звіт про власний капітал)
7. Перевірка правильності ведення аналітичного та синтетичного обліку основних засобів Суцільний Інвентарні картки обліку основних засобів, акти приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, Журнал – ордер № 13, фінансова звітність підприємства, оборотно-сальдові відомості обліку основних засобів
8. Формування звіту керівництву та аудиторського висновку Аналіз, узагальнення,зіставлення Рекомендації аудитора по усуненню виявлених недоліків

Керівник аудиторської фірми Каськов О. В

Відповідальний аудитор Іванов О. Л.

Додаток 3

Кореспонденція рахунків по обліку основних засобів

№пор. Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Основні засоби
Придбання основних засобів з подальшою оплатою
1. Оприбутковано об’єкт основних засобів 15 631
2. Відображені витрати, які включені до вартості об’єкту основних засобів 15 631, 685, 661, 65
3. Нарахован податковий кредит по ПДВ 641 631, 685
4. Сплачена вартість об’єкта основних засобів та інших витрат постачальникам 631, 685 311
5. Введення до експлуатації об’єкта основних засобів 10 15
Створення основних засобів господарським способом
1. Списані використані матеріали для створення об’єкта основних засобів 15 20
2. Нарахована заробітна плата працівникам, які беруть участь у створенні об’єкта основних засобів 15 661
3. Нараховані на заробітну плату внески до фондів обов’язкового соц. страхування 15 65
4. Нарахована амортизація основних засобів, які задіяні у створенні об’єкта основних засобів 15 13
5. Введення до експлуатації об’єкта основних засобів 10 15
Створення об’єкта основних засобів підрядним способом
1. Відображені витрати сторонніх організацій, які пов’язані зі створенням об’єкта основних засобів 15 631, 685
2. Нарахован податковий кредит по ПДВ 641 631, 685
3. Сплачена вартість послуг сторонніх організацій 631, 685 311
4. Введення до експлуатації об’єкта основних засобів 10 15
Внесок основного засобу до статутного фонду
1. Відображен розмір статутного фонду 46 40
2. Оприбутковано об’єкт основних засобів, як внесок до статутного фонду 10 46
3. Відображено податковий кредит по ПДВ 641 46
Безкоштовне отримання об’єкта основних засобів
1. Безкоштовно отриман об’єкт основних засобів 10 424
Реалізація основних засобів
1. Відображено дохід від реалізації основних засобів 311 (37) 742
2. Відображено знос реалізованих основних засобів 131 10
3. Відображено залишкову вартість реалізованих основних засобів 972 10
4. Відображено витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів 972 311
5. Відображено суму ПДВ 742 641

Кореспонденція рахунків по обліку основних засобів (продовження)

№пор. Зміст господарських операцій Дебет Кредит
Ліквідація основних засобів
1. Відображено знос ліквідованих основних засобів 131 10
2. Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів 976 10
3. Відображені витрати, пов’язані з ліквідацією 976 66
4. Відображені доходи від ліквідації основних засобів 20 746
5. Відображено ПДВ 976 641
Безоплатна передача основних засобів
1. Знос переданих основних засобів 131 10
2. Залишкова вартість переданих основних засобів 976 10
3. Відображено ПДВ 976 641
Амортизація основних засобів
1. Нараховано амортизацію основних засобів підприємством (без використання кл. 8 «Витрати за елементами»)а) об’єкти виробничого призначення 23, 91 131
б) об’єкти, що забезпечують збут продукції 93
в) об’єкти, що використовуються для виконання наукових досліджень та розробок 941
г) об’єкти загальногосподарського призначення 949
2. Нараховано амортизацію основних засобів підприємством (при використанні рахунків кл. 8 Витрати за елементами») 23, 83, 91, 92, 93, 941, 949 131, 83
Нематеріальні активи
1. Придбано нематеріальні активи на умовах авансової оплати:а) за договоромб) ПДВ 154644 631
2. Зараховано придбаний об’єкт до складу нематеріальних активів 12 154
3. Відображено витрати на створення програмного забезпечення для власних потреб 154 Рахунки різн. активів, зобов’язань
4. Зараховано до складу нематеріальних активів програмне забезпечення створене власними силами 125 154
5. Відображено витрати на дослідження можливості технічного вдосконалення виробництва 941 Рахунки різн. активів, зобов’язань
6. Відображено витрати на модернізацію програмного забезпечення 154 Рахунки різн. активів, зобов’язань
7. Списано витрати на модернізацію програмного забезпечення 125 154
8. Нараховано амортизацію нематеріальних активів 90, 91, 93 133

Додаток 4