Смекни!
smekni.com

Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод" (стр. 11 из 11)

Контрольні тести

1. Однакову процедуру проведення аудиту мають:

а) основні засоби та запаси;

б) основні засоби і нематеріальні активи;

в) розрахункові і касові операції.

2. Встановлення дотримання підприємством вимог П(С)БО 7 «Основні засоби» являє собою:

а) об’єкт аудиту основних засобів;

б) мета аудиту основних засобів;

в) завдання аудиту основних засобів;

г) метод аудиторської перевірки основних засобів.

3. Обліковий регістр, щодо обліку основних засобів

а) Журнал - ордер № 7;

б) Журнал – ордер № 13;

в) технічна документація;

г) розрахункові листи.

4. Сума грошових коштів, яку підприємство очікує отримати від продажу об’єкта основних засобів після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем

а) первісна вартість;

б) справедлива вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) собівартість.

5. Електронно–обчислювальні машини, їх програмне забезпечення відносять до … згідно податкового законодавства

а) 1 група;

б) 2 група;

в) 3 група;

г) 4 група.

6. Яка вимога до висновку аудитора характеризує повноту відображення основних засобів та нематеріальних активів, що реально існують на дату складання Балансу?

а) прийнятність звітності;

б) оцінка;

в) класифікація;

г) обгрунтованість.

7. В Балансі (ф. № 1) основні засоби враховуються по наступній вартості:

а) первісна;

б) залишкова;

в) амортизаційна;

г) ліквідаційна.

8. Аудитор перевіряє надходження основних засобів на підприємство на основі:

а) розрахунок амортизації основних засобів;

б) акт приймання – передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;

в) Журнал – ордер № 12;

г) Наказ про облікову політику підприємства.

9. Одним із завдань аудиторської перевірки основних засобів є достовірність розкриття інформації про основні засоби у:

а) Звіт про фінансові результати;

б) Звіт про власний капітал;

в) Звіт про рух грошових коштів;

г) Примітки до фінансової звітності.

10. Інвентарна тара належить до:

а) основних засобів;

б) нематеріальних активів;

в) інших необоротних матеріальних активів;

г) виробничих запасів.

11. За яким методом нарахування амортизації місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та ставки амортизації?

а) кумулятивний;

б) виробничий;

в) прямолінійний;

г) зменшення залишкової вартості.