Смекни!
smekni.com

Сучасний стан перестрахування в Україні (стр. 5 из 11)

До Декларації додаються копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства), де міститься інформація про рейтинг, а також копія брокерського документа (ковернота, поліса, сертифіката тощо), що підтверджує перестрахування(розміщення) ризиків у перестраховиків-нерезидентів (далі - копія брокерського документа). Усі додатки до Декларації засвідчуються печаткою перестрахового брокера.

3. Копія брокерського документа, що складається перестраховим брокером на підтвердження розміщення ризиків страховика-резидента в перестраховиків-нерезидентів та підписується перестраховим брокером, також має бути засвідчена страховиком-резидентом (перестрахувальником) шляхом проставлення підпису та печатки.

4. Перестраховий брокер подає Декларацію, копію брокерського документа та копію джерела інформації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховика-нерезидента на дату укладання договору перестрахування до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України не пізніше як у тридцятиденний строк після підписання брокерського документа.

5. Подання перестраховим брокером до Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України документів, передбачених пунктом 5 цього Порядку, у встановлений строк є підтвердженням виконання вимог пункту 13.6 статті 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" [2].

Таблиця 1 - ДЕКЛАРАЦІЯ (Форма 1ПБ) про рейтинг фінансової надійності (стійкості) перестраховиків-нерезидентів, з якими укладено договори про перестрахування через або за посередництвом перестрахових брокерів

N з/п Номер і дата підписання брокерського документа, що підтверджує перестрахування Найменування страховика-резидента, від імені якого перестраховим брокером укладений договір перестра-хування Наймену-вання перестра-ховика- нерезидента, з яким укладений договір перестраху-вання (згідно з переліком у брокерському документі) Рейтинг фінан-сової надій-ності (стій-кості) перестра-ховика- нерези-дента Назва міжнародного рейтингового агентства, яке визначило рейтинг пере- страховика- нерези-дента* Назва джерела та дата отримання інформації про рейтинг перестраховика- нерезидента (повна адреса веб-сторінки, N бюлетеня)

____________* Наводиться назва міжнародного рейтингового агентства відповідно до переліку, визначеного пунктом 1 Вимог.

Додатки до Декларації:

1. Копія брокерського документа від ____________ N ___.

2. Копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайта та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства).

Керівник перестрахового брокера ________________ (підпис) ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер перестрахового брокера ________________ (підпис) ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник страховика-резидента (перестрахувальника) ________________ (підпис) ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер страховика-резидента (перестрахувальника) ________________ (підпис) ____________________ (прізвище, ім'я, по батькові)

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 3 грудня 2004 р. N 2885 [7] до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів пред’являються наступні вимоги:

1. На момент укладення договорів перестрахування рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів повинен відповідати одній з таких вимог:

1.1 платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів відповідає рівню, не нижчому від високої надійності, за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "В+";

"Moody's Investors Service" (США) - "Baa";

"Standard & Poor's" (США) - "BBB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BBB";

1.2 платоспроможність страховиків та перестраховиків-нерезидентів країн - членів Єдиного економічного простору відповідає рівню рейтингів, не нижчому, ніж за класифікацією таких міжнародних рейтингових агентств:

"A.M.Best" (США) - "B";

"Moody's Investors Service" (США) - "Ba";

"Standard & Poor's" (США) - "BB";

"Fitch Ratings" (Великобританія) - "BB";

крім випадків негативного прогнозу таких рейтингів.

2. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів визнається в Україні в разі, коли він оприлюднений у бюлетенях міжнародних рейтингових агентств, зазначених у пункті 1 цих Вимог, або на офіційному сайті відповідного агентства в мережі Інтернет.

3. Якщо страховики та перестраховики-нерезиденти мають відповідну реєстрацію та/або місцезнаходження в офшорній зоні чи країні (на території), яка не бере участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, рейтинги фінансової надійності (стійкості) цих страховиків та перестраховиків-нерезидентів уважаються такими, що не відповідають пункту 1 цих Вимог.

У разі, якщо хоча б одна із сторін договору перестрахування є зазначеним страховиком або перестраховиком-нерезидентом, інформація, пов'язана із здійсненням цього договору, надається страховиками-резидентами Державному департаменту фінансового моніторингу відповідно до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

4. Якщо під час дії договору страхування (перестрахування) ризиків рейтинг страховиків та перестраховиків-нерезидентів знизився, то до закінчення строку договору їх рейтинг уважається таким, як і на час укладення цього договору.

У разі внесення змін або продовження строку (пролонгації) договору страхування (перестрахування) ризиків ураховується рейтинг страховиків та перестраховиків-нерезидентів, установлений на момент унесення цих змін.

5. Рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів підтверджується страховиками-резидентами шляхом подання до Держфінпослуг декларації за формою згідно з додатком, а до податкових органів - відповідно до вимог законодавства. До Декларації про рейтинг фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестраховиків-нерезидентів додається копія джерела інформації (веб-сторінки з офіційного сайту та/або сторінки з бюлетеня рейтингового агентства), де міститься інформація про рейтинг.

6. Страховики-резиденти подають цю Декларацію до Держфінпослуг не пізніше як у десятиденний строк після укладення договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами.

3. Світові рейтингові агентства та їх рейтингові оцінки фінансової стійкості перестрахувальників

Історія рейтингу «A.M.Best» нараховує більш 100 років [35]. Агентство було створено в 1899 році. Зараз його офіси розташовані в США, Великобританії і Гонконгу. Незалежний рейтинг Best привласнюється страховим і перестрахувальним компаніям. Аналіз ґрунтується на повній кількісній і якісній оцінці балансової стійкості компанії, оперативної роботи і її бізнесу-профілю. Рейтинг не є гарантією того, що компанія здатна відповідати по всіх поточних фінансових зобов'язаннях.

Агентство привласнює два основних типи рейтингів: рейтинг фінансової стійкості (РФС) Best і кредитний рейтинг.

Присвоєння РФС вказує на рівень фінансової стійкості страховика і здатність компанії відповідати по поточних вимогах страхувальників.

Рейтингові оцінки:

1. До категорії «стійкий» відносяться наступні рівні рейтингової шкали: A++: найкращий; A, A–: відмінний; B++, B+: дуже гарний, гарний;

2. До категорії «хитливий»: B, B–: середній; С++, C+: задовільний; C, C–: слабкий; D: поганий; E: компанія знаходиться під контролем органів нагляду; F: компанія знаходиться в процесі ліквідації; S: відкликаний.

Привласнюючи довгостроковий кредитний рейтинг страховика Best висловлює думка щодо здатності страховика відповідати поточним головним фінансовим вимогам. Використовується наступна шкала рейтингових оцінок:

аaa: видатний; aa: найкращий; a: відмінний; bbb: дуже гарний, гарний; bb: середній; b: задовільний; ссс – cc: слабкий; c: поганий; rs: компанія знаходиться під контролем органів нагляду / або в стадії ліквідації; nr: привласнюється тим компаніям, яким раніше був привласнений рейтинг, але в даний час компанія не рейтингована.

Best також може привласнювати короткостроковий кредитний рейтинг по шкалі рейтингу короткострокової кредитоспроможності.

Категорії, що не підпадають під рейтинг NR-1: недостатньо інформації; NR-2: недостатній розмір і / або досвід роботи; NR-3: рейтинг не може бути застосований; NR-4: по запиту компанії; NR-5: не відповідає формальним вимогам.

Рейтинги Best (від A++ до D, і від aaa до с) супроводжуються прогнозом, що вказує напрямок потенційного руху рейтингу компанії в середньостроковій перспективі, звичайно від 12 до 36 місяців.

Так компанії може бути привласнений прогноз «позитивний». Ця оцінка вказує на те, що фінансові / ринкові тенденції компанії сприятливо позначаються на поточному рейтингу, і якщо вони будуть продовжуватися, у компанії є гарні шанси його підвищити.

Прогноз «негативний» указує на те, що фінансові / ринкові тенденції компанії несприятливо позначаються на поточному рейтингу, і якщо вони будуть продовжуватися, у компанії є шанси понизити свій рейтинг.

Прогноз «стабільний» указує на те, що фінансові / ринкові тенденції компанії стабільні і рейтинг компанії не буде змінений у найближчому майбутньому.