Смекни!
smekni.com

Документний потік з питань сільського господарства (стр. 6 из 6)

- кооперація зусиль бібліотек і усіх суб'єктів документно-комунікаційної сфери для створення інформаційних продуктів високої якості;

- залучення до обслуговування читачів бібліотек інформаційних ресурсів Інтернет, створення навігаційних систем для полегшення пошуку інформації в різноманітних базах даних;

розвиток служб електронної доставки документів, що мають стати ключем до взаємовикористання документної інформації і, відповідно, одним з механізмів підтримки єдиного інформаційного простору

Мережа сільськогосподарських бібліотек являє собою систему, яка складається з досить автономних підсистем - 274 бібліотечних закладів.

Як науково-дослідна установа бібліотека видає "Бюлетень ДНСГБ УААН", реферативний журнал "Агропромисловий комплекс України", серію біобібліографічних покажчиків "Академіки Української академії аграрних наук" та історико-бібліографічну серію монографій та інших наукових публікацій “Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії”.

Основу функціонування документних потоків сільськогосподарських бібліотек нового покоління, окрім книг, газет і журналів має становити сукупність спеціалізованих бібліографічних реферативних і повнотекстових баз даних, баз знань, ринкової та фактографічної інформації, дорадчих та експертних систем тощо, які створюються власними силами на рівні світових стандартів, або купуються на вітчизняному та світовому ринках інформаційних продуктів.

Електронний зведений корпоративний каталог (ЕКК) сільськогосподарських бібліотек України містить велику кількість окремих елементів - електронних каталогів усіх бібліотек України мережі УААН та бібліотек інших систем і відомств, що здійснюють збирання, зберігання та розповсюдження сільськогосподарської літератури. Електронні каталоги бібліотечно-інформаційних установ повинні мати ідентичну побудову і спільне програмне забезпечення, яким, з огляду на поширеність і простоту освоєння та використання, обрано ІРБІС - інтегровану систему для інформаційно-бібліотечних ресурсів.

Таке формування та використання документного потоку з питань сільського господарства в країні сприяє сільськогосподарським товаровиробникам та сільському населенню у задоволенні інформаційних потреб для вирішення поточних проблем розвитку сільськогосподарської галузі.

Список використаної літератури

1. Концепція розвитку сільськогосподарських бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – 2005. - № 4. – С. 6-15.

2. Агаджанян С. А. Анализ информационных потребностей пользователей научно-технической информации в Армении / С.А. Агаджанян // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. - 2006. - № 1. – С. 5-9.

3. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. - Л.: Наука, 1989. -191с.

4. Василенко О. Статистичні БД у моніторингу інформаційних потреб користувачів бібліотеки / О. Василенко // Наукові праці НБУВ. – К., 2005. - Вип. 14. – С. 454-460.

5. Гордукалова Г. Документальный поток социальной тематики как объект библиографической деятельности. – М., 1990. – 124 с.

6. Дерлеменко В.В. Інформаційне забезпечення наукових досліджень та розповсюдження сільськогосподарської науково-технічної інформації у бібліотеках Української академії аграрних наук / В. Дерлеменко //Вісник ХДАК: Зб. наук. праць. – Х., 2001. – Вип. 7. – С. 69-76.

7. Дерлеменко В. Сільськогосподарські інформаційно-бібліотечні ресурси і становлення національної системи розповсюдження сільськогосподарських науково-технічних знань та інформації в Україні / В. Дерлеменко // Вісн. Кн. палати. – 2002. - № 2. – С. 26-30.

8. Дерлеменко В.В. Система розповсюдження науково-технічної інформації в агропромисловому комплексі України / В. Дерлеменко // Вісник ХДАК: Зб. наук. праць. – Х., 1999. – Вип. 1. – С. 162-165.

9. Иванова А. Ю. Библиографические источники в системе рационального природопользования и охраны окружающей среды / А.Ю. Иванова // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. - 2002. - № 9. – С. 6-12.

10. Крушельницька О. Методологія і організація наукових досліджень. – К., 2003. – 192 с.

11. Кушнаренко Н. Документоведение. – К., 2000. – 460 с.

12. Лопата О. Моніторинг використання інформаційних ресурсів залів періодичних видань / О. Лопата // Наукові праці НБУВ. – К., 2005. - Вип.14. – С. 240-263.

13. Минкина В.А. От библиографии техники к информационному управлению: на пути к интеллектуальному преобразованию информации / В.А. Минкина // НТИ. Сер. 1. Орг. и методика информ. работы. – 2003. - № 6. – С. 2-6.

14. Надеева Н., Царькова Е. Анализ документопотоков организации (на примере архивного отдела Пензенской области) / Н. Надеева, Е. Царькова // Делопроизводство. – 2003. - № 3. – С. 100-102.

15. Пілюшенко В. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення. – К., 2004. – 344 с.

16. Проценко М. Інформаційний сервіс бібліотек: сучасний стан і тенденції розвитку / М. Проценко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – 2004. - № 1. – С. 38-42.

17. Сорока М.Б. Національна система реферування української наукової літератури: Монографія / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. - К.: Вид-во НБУВ, 2002. - 210 с

18. Філіпченко А. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій. – К., 2004. – 208 с.

19. Шемаєва Г. В. До проблем актуалізації документно-інформаційних ресурсів галузі / Г.В. Шемаєва // Вісн. Кн. палати. – 1999. - № 1. – С. 8-10.

20. Шемаєва Г.В. На допомогу реформуванню аграрного сектора економіки /Г.В. Шемаєва // Вісник ХДАК: Зб. наук. праць. – Х., 2001. – Вип. 7. – С. 152-155.