Смекни!
smekni.com

Стан та напрями реалізації продукції (робіт, послуг) (на прикладі ТОВ "Рассвет") (стр. 5 из 6)

Дебет рахунка 90 "Собівартість реалізації" кореспондує з кредитом рахунків:

21 "Тварини на вирощувані та відгодівлі";

23 "Виробництво";

26 "Готова продукція";

27 "Продукція сільськогосподарського виробництва";

28 "Товари".

Таблиця 5.Основні бухгалтерські проводки по рахунку 90 "Собівартість реалізації"

№оп. Зміст господарської операції. Кореспондуючі рахунки
дебет кредит
1 Списано собівартість реалізованої продукції. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції" 26 "Готова продукція"
2 Списано собівартість реалізованих товарів 902 "Собівартість реалізованих товарів" 28 "Товари"
3 Списано собівартість наданих послуг (виконаних робіт) 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг" 23 "Виробництво"
4 Списано суму нерозподілених загально виробничих витрат 90 "Собівартість реалізації" 91 "Загально виробничі витрати"
5 Відображено собівартість реалізованої продукції (товарів робіт, послуг) 79 "Фінансові результати" 90 "собівартість реалізації"

Для обліку витрат на збут передбачено ведення рахунка 93 "Витрати на збут", на якому підприємства відображають витрати, пов’язані з реалізацією продукції: тара і пакувальні матеріали для готової продукції; доставка продукції на станцію відправлення, вантаження в автомобілі, вагони та інші транспортні засоби; комісійні збори, сплачені збутовим та іншим посередницьким організаціям, ввізне і вивізне мито; утримання приміщень для зберігання продукції а місцях її реалізації, оплата праці продавців, рекламні витрати, інші аналогічні за призначенням витрати.

Дебет рахунка 93 "Витрати на збут" кореспондує з кредитом таких рахунків:

20 "Виробничі запаси" – на вартість матеріальних цінностей, використаних при відвантаженні продукції, а також при її зберіганні в місцях реалізації;

23 "Виробництво" – на вартість послуг по транспортуванню продукції до місця реалізації;

63 "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками" – на вартість робіт та послуг по транспортуванню продукції до місць реалізації;

37 "Розрахунки з різними дебіторами" – на суму витрат службових відряджень працівників збуту;

66 "Розрахунки з оплати праці" – на суму нарахованої оплати праці працівникам зайнятим на реалізації продукції;

65 "Розрахунки за страхуванням" – на суму нарахувань на соціальні заходи, що відносяться на збут та ін.

Списання витрат на збут на підставі бухгалтерської довідки відображають по кредиту рахунка 93 "Витрати на збут" і дебету рахунка 79 "Фінансові результати".

Таким чином зіставлення чистих доходів від реалізації, які відображені на рахунку 70 "Доходи від реалізації" та собівартості реалізованої продукції, яка відображується на рахунку 90 " Собівартість реалізації" дає змогу визначити валовий фінансовий результат (прибуток або збиток), який показується окремо статтею в Звіті про фінансові результати.

Слід ще раз наголосити, що собівартість незавершеного виробництва, готової та реалізованої продукції, яка відображується відповідно на рахунках:

23 "Виробництво"; 26 "Готова продукція"; 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва" та 90 "Собівартість реалізації" визначається за виробничою собівартістю.

Це означає, що значна частина сільськогосподарських витрат не включається до складу собівартості продукції. Для обліку таких загальногосподарських та інших операційних витрат виділено рахунки 92 "Адміністративні витрати" (організація обліку по рахунку 92 наведена в попередніх розділах), 93 "Витрати на збут" і 94 "Інші витрати операційної діяльності".

Як і за іншими напрямами реалізації готової продукції і товарів, реалізація на ринку є одним із джерел поповнення доходу підприємства, а тому для відображення операцій зі здійснення виїзної торгівлі використовується перш за все рахунки: 90 " Собівартість реалізації"; 93 "Витрати на збут" ; 70 "Доходи від реалізації". Особливістю є те, що готова продукція та товари до моменту їх реалізації на ринку і надходження готівки в касу підприємства або зарахування її на рахунки в банках вважається власністю підприємства. Пройде деякий час з моменту відправки продукції на ринок і до моменту передачі покупцеві ризику і вигоди, пов’язані з правом власності на продукцію. Існує імовірність, що продукція (товари) передані однією матеріально відповідальною особою іншій матеріальній особі (продавцю) через деякий час може повернутися на підприємство, набувши реалізованою. Необхідно враховувати і те що після реалізації продукції дохід у вигляді готівки певний час перебуває у продавця, який фактично перетворюється з матеріально відповідальної особи, за передані йому для реалізації продукцію або товар, в підзвітну особу з невідомою для підприємства до моменту здачі Звіту про торгівлю сумою доходу.

Невідомо також, яка сума одержаного авансу або доходу буде витрачено на витрати по збуту. Всі ці обставини необхідно враховувати при організації бухгалтерського обліку реалізації продукції на ринку.

Деякі підприємства поряд з виробництвом і реалізацією продукції займаються роздрібною торгівлею товарами. Для обліку реалізації товарів застосовується субрахунок 902 "Собівартість реалізованих товарів" і 702 "Дохід від реалізації товару". Витрати на збут товарів відображуються на рахунку 93 "Витрати на збут".

Таблиця 6.Кореспонденція рахунків по обліку реалізації продукції (робіт, послуг) по ТОВ "Рассвет"

№П/п Зміст господарських операцій. Дебет рахунка Кредит рахунка
1 Відвантаження готової продукції покупцям (виконання робіт, послуг) у порядку реалізації :- відпускна вартість готової продукції- відпускна вартість виконаних робіт, послуг 3636 701703
2 Відображення суми податкового зобов’язання по ПДВ, визначеної за встановленою ставкою до відпускної вартості відвантаженої продукції (виконаних робіт, послуг) 70 641
3 Списання за фактичною виробничою собівартістю:· готової продукції, реалізованої покупцям· робіт і послуг промислового характеру· робіт і послуг непромислового характеру 901903903 2623949
4 Зараховано одержані кошти в доход від реалізації звітного періоду 36 701
5 Списано за собівартістю готову продукцію , відвантажену покупцям. 901 26
6 Витрати на тару й упаковку на складах готової продукції. 93 20
7 Витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових і посередницьких організацій 93 31
8 Витрати на оплату експортного мита і митних зборів 93 31, 685
9 Витрати на оплату праці працівників, зайнятих на роботах по упаковці, затаренню, пов’язаних з реалізацією продукції. 93 66
10 Списано наприкінці звітного періоду :· доход від реалізації готової продукції· доход від реалізації робіт, послуг· собівартість реалізованої продукції· собівартість виконаних робіт· витрати на збут 701703791791791 79179190190393

3.Напрямки удосконалення обліку реалізації продукції (робіт, послуг)

На сучасному етапі вдосконалення існує значна кількість форм первинних документів, які створюють значні труднощі при веденні роботи на першій стадії облікового процесу. Для отримання та впровадження первинної документації обліковий персонал витрачає 70% загального часу на його обробку.

Саме облік реалізації продукції (робіт, послуг) трудомістка дільниця бухгалтерського обліку, вдосконалення саме цієї документації має дуже важливе значення.

Ефективне досягнення цієї мети можливе при комп’ютеризації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Автоматизація обліку підвищує ефективність і прискорює процес обробітку даних, надає оперативну інформацію лоя прийняття та реалізації продукції.

Отже, компютеризація обліку на підприємстві має ряд переваг, серед яких:

- оперативне введення інформації, її обробки і формування вихідної інформації;

- безпосереднє забезпечення контролю, інформації з реалізації;

- збільшення швидкості обліку інформацією, щодо реалізації між об’єктами;

- скорочення ручної праці, пов’язаної з розрахунками аналітичних показників і заповнення форм внутрішньої бухгалтерської звітності;

- зменшення витрат часу на підготовку інформації;

- значне вдосконалення самого процесу організації обліку та формування показників бухгалтерської звітності; шляхами вдосконалення синтетичного та аналітичного обліку на підприємстві є балансові рахунки: 90"Собівартість реалізації", 93"Витрати на збут", 70"Доходи від реалізації".

В господарстві застосовують меморіально-ордерну форму обліку. Її переваги:

1. Достатньо проста будова. Замість численних реєстрів аналітичного обліку використовується один реєстр синтетичного обліку. Головна книга. Вдало поєднується використання книг та карток.

2. Наочність записів. Всі синтетичні рахунки застосовуються на одному листі, що дає можливість перевірки правильності записів в облікових реєстрах і виявити допущені помилки.

3. В будь-який момент можна одержати баланс по рахунках. Але цього достатньо підрахувати суми по підсумковій гряді та рахунках.

4. Можливість розподілу облікової роботи між спеціалістами різного рівня кваліфікації. Простота і доступність облікової політики, сувора послідовність облікового періоду.