Смекни!
smekni.com

Особливості обліку витрат і виходу продукції м’ясного скотарства (стр. 3 из 6)

Поряд з цим, вартість товарної продукції на 100 га сільгоспугідь і 1 середньорічного працівника зменшилася за період 2007 – 2009 рр. на 34,6 та 9,5% відповідно при одночасному зростанні її розміру в розрахунку на 100 грн. основних виробничих фондів та 1 грн. виробничих витрат на 35,1 та 48% відповідно. Це обумовлено скороченням обсягів виробництва продукції в господарстві.

Галузеву структуру та рівень спеціалізації господарства розглянемо на основі даних про реалізацію товарної продукції в таблиці 2.5:

Таблиця 2.5.

Розмір и структура товарної продукції господарства Агрофірми “Северинівка”

Вид продукції 2007 р. 2008 р. 2009 р. В середньому за 2007 – 2009 рр.
виручка тис. грн. структура % виручка тис. грн. структура % виручка тис. грн. структура % виручка тис. грн. структура %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Разом по рослинництву 2287,5 87,5 648 77,6 1223 93,8 1386,1 90,1
Разом по тваринництву 5,1 0,2 - - 4 0,3 4,55 0,3
Промислова продукція 143,3 5,5 - - - - - -
Реалізація іншої продукції, робіт і послуг 178,0 6,8 187 22,4 77 5,9 147,3 9,6
Всього 2613,9 100 835 100 1304 100 1537,9 100

Як свідчать дані таблиці, найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції господарства в середньому за 2007 – 2009 рр. займає продукція рослинництва. По даним таблиці можна зробити висновок, що господарство має овочевий напрям спеціалізації.

2.2 Організація первинного і зведеного обліку

Для обліку витрат на виробництво у м’ясному скотарстві Агрофірми “Северинівка” використовується значна кількість різноманітних первинних документів.

Бухгалтерські документи можна поділити на п'ять груп:

1) з обліку витрат праці;

2) з обліку предметів праці;

3) з обліку засобів праці;

4) з обліку вартості виконаних робіт і наданих послуг;

5) з обліку виходу продукції, приросту живої маси.

Основними документами для нарахування оплати праці працівникам у м’ясному скотарстві в Агрофірмі “Северинівка”є: табель обліку робочого часу (ф. 64), розрахунок нарахування заробітної плати працівникам тваринництва (ф. 69), наряд на відрядну роботу (форма 70, 70а) тощо.

Нарахування заробітної плати здійснюється, як правило, за одержану продукцію (приріст живої маси тощо) згідно з діючими в господарстві нормативами. Для цього використовуються документи, в яких фіксується вихід продукції: відомості зважування, акти на переведення тварин з групи в групу.

Основним видом витрат предметів праці у м’ясному скотарстві в Агрофірмі “Северинівка” є витрати кормів, первинний облік яких ведуть у відомостях обліку витрат кормів. Відомість є комбінованим накопичувальним документом, на підставі якого здійснюють видачу та списання кормів. Зведений облік витрат кормів ведуть у Журналі обліку витрачання кормів.

У ньому для кожного виду кормів і групи тварин відводять окремі сторінки, на яких записують витрати кормів за їх видами у фізичній масі в перерахунку на кормові одиниці та за вмістом протеїну, а також кормо-дні.

Ліміти витрат кормів в Агрофірмі “Северинівка” встановлює зоотехнік за нормативами з урахуванням їх фактичної наявності і можливостей гарантованого надходження зі сторони. Крім зоотехніка, документи на ліміти годівлі підписують керівник і головний бухгалтер господарства. Корми відпускають за “Відомістю витрат кормів”. Групують документи на витрати кормів по об’єктах калькуляції у “Виробничому звіті по тваринництву”. При цьому кількість витрачених кормів оцінюють по постійних цінах.

Витрачання інших матеріальних цінностей (біопрепаратів, медикаментів тощо) оформлюється у встановленому порядку лімітно-забірними картками, накладними та іншими видатковими документами.

Списання витрачених малоцінних і швидкозношуваних предметів, спецодягу, спецвзуття, малоцінних необоротних активів проводять на основі актів на списання виробничого та господарського інвентарю, малоцінних та швидкозношуваних предметів (ф. 126).

При витрачанні товарно-матеріальних цінностей обов'язково перевіряють правильність застосування норм витрат, відповідність зазначеного поголів'я тварин фактичній наявності на кожну дату тощо.

Витрати засобів праці фіксують у документах по нарахуванню амортизації основних засобів у встановленому порядку.

Витрати з обліку вартості виконаних робіт і наданих послуг в Агрофірмі “Северинівка” відображають на підставі рахунків, актів на приймання виконаних робіт тощо. Послуги вантажного автотранспорту для тваринництва списують на підставі подорожнього листа вантажного автомобіля (ф.2), транспортні роботи тракторів - згідно з подорожнім листом трактора (ф. 68). Основою для обліку послуг гужового транспорту є облікові листки праці та виконаних робіт (ф. 66).

Для обліку виходу продукції у м’ясному скотарстві застосовують 2 групи документів: 1) з оприбуткування продукції тваринництва; 2) оприбуткування приросту живої маси та приплоду.

До першої групи документів належить щоденник надходження сільськогосподарської продукції. До другої групи документів належать: акт на оприбуткування приплоду тварин; відомість зважування тварин, розрахунок визначення приросту тощо.

Інформацію з документів першої групи включають у звіт про рух матеріальних цінностей, а з другої групи - у звіт про рух тварин і птиці на фермі.

Всі зміни по руху тварин повинні бути відображені в бухгалтерському обліку на підставі первинних документів.

Важливим є своєчасне відображення та облік отриманого приплоду. Приплід оприбутковують в день їх народження. На одержаний приплід телят, поросят завідувач ферми, зоотехнік чи бригадир складають у двох примірниках “акт на оприбуткування приплоду” (форма № 95). В акті зазначають, за ким із тваринників було закріплено тварину, яка дала приплід і номер матки, кількість, масу тварин, які народилися, їх стать, а також присвоєні молодняку номери, особливі ознаки (масть, проміри). Слід відзначити, що записи у цьому документі здійснюють індивідуально за кожною головою приплоду великої рогатої худоби, а за всіма іншими – у цілому із зазначенням статті.

Один примірник акту передається до бухгалтерії наступного дня після складання, а другий – наприкінці місяця, разом зі “Звітом про рух худоби і птиці на фермі” (ф. № 102).

Відмітимо, що акти на оприбуткування приплоду тварин є підставою для ведення не тільки бухгалтерського, а й зоотехнічного обліку та для нарахування заробітної плати тваринникам, яка є одною з статей витрат. Дані акта щоденно записують до “Книги руху тварин і птиці” (ф. № 34).

Купуючи тварин в інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях, оприбуткування в Агрофірмі “Северинівка” здійснюється на підставі Рахунків-фактур (ф. № 868), товарно-транспортних накладних.

Продукцією вирощування молодняку тварин на відгодівлі є приріст живої маси поголів’я, яке зважують, та приріст, що розраховується за поголів’ям, яке не зважується.

Тварини на вирощуванні та на відгодівлі поступово збільшують свою масу, а відповідно, і вартість. Для того, щоб визначити отриманий приріст живої маси тварин і його оцінити, необхідно мати добре налагоджене вагове господарство та пристосування для зважування тварин.