Смекни!
smekni.com

Бухгалтерський облік та аудит фінансових результатів (стр. 12 из 13)

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 9 091,9 5 453,7
Витрати на оплату праці 240 4 449,3 3 557,9
Відрахування на соціальні заходи 250 1 717,5 1 336,7
Амортизація 260 762,5 549,3
Інші операційні витрати 270 2 153,1 1 559,4
Разом 280 18 174,3 12 457

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 591 750 591 750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 591 750 591 750
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 1,643 0,317
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 1,643 0,317
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Додаток № 2

Фінансовий звіт за 2006 рік

Коди
Дата 01.02.2008
Підприємство ДП «Трансгарант-Україна» за ЄДРПОУ 00384064
Територія за КОАТУУ 1420610100
Форма власності Приватна власність за КФВ 10
Орган державного управління Підприємства україни, засновані фізичними особами за СПОДУ 7774
Галузь Залізничний транспорт незагального користування за ЗКГНГ 0
Вид економічної діяльності Вантажний залізничний транспорт за КВЕД 15.81.0
Одиниця виміру: Тис. Грн. Контрольна сума
Адреса: 03150, г. Киев, ул. Димитрова, 5, корп.2

Баланс на 31.12.2006

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 0 0
первісна вартість 011 0 0
накопичена амортизація 012 0 0
Незавершене будівництво 020 512,9 0,5
Основні засоби:
залишкова вартість 030 5 824,4 7 125,3
первісна вартість 031 14 933,3 16 491,9
знос 032 9 108,9 9 366,6
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом І 080 6 337,3 7 125,8
ІІ. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 1 776,1 2 414,7
тварини на вирощуванніта відгодівлі 110 0 0
незавершене виробництво 120 0 0
готова продукція 130 0 0
товари 140 39,5 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 637,3 37,1
первісна вартість 161 638,3 104
резерв сумнівних боргів 162 1 66,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 0 0,2
за виданими авансами 180 0 0
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 16,3 243,9
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
1 2 3 4
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 60,4 2 134,6
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 11,5 89,1
Усього за розділом ІІ 260 2 541,1 4 919,6
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 9 8,1
Баланс 280 8 887,4 12 053,5
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1 035,6 1 035,6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 4 979,3 4 979,3
Резервний капітал 340 250,8 258,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 826,4 5 002,3
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 0
Усього за розділом І 380 8 092,1 11 276,1
Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 0 0
ІV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 114,8 56,4
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 0 0
з бюджетом 550 352,6 302,8
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 92,2 88,3
з оплати праці 580 209,6 220,6
з учасниками 590 18,1 18
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 8 91,3
Усього за розділом ІV 620 795,3 777,4
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 8 887,4 12 053,5

Звіт про фінансові результати за 2006рік

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 28 932,2 23 917,2
Податок на додану вартість 015 ( 4 822 ) ( 3 986,2 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 24 110,2 19 931
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 17 716,3 ) ( 15 929,2 )
Валовий:
прибуток 050 6 393,9 4 001,8
збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 685,4 555,9
Адміністративні витрати 070 ( 1 556,1 ) ( 1 440,3 )
Витрати на збут 080 ( 184,4 ) ( 149,5 )
Інші операційні витрати 090 ( 667,3 ) ( 655,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 4 671,5 2 312,6
збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 67,1 0
Інші доходи 130 144,7 280,2
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 152,8 ) ( 106,2 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 4 730,5 2 486,6
збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 1 541,3 1 514,5
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 3 189,2 972,1
збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Чистий:
прибуток 220 3 189,2 972,1
збиток 225 ( 0 ) ( 0 )

ІІ. Елементи операційних витрат