Смекни!
smekni.com

Бухгалтерський облік та аудит фінансових результатів (стр. 13 из 13)

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 8 405,9 9 091,9
Витрати на оплату праці 240 4 976,6 4 449,3
Відрахування на соціальні заходи 250 1 866,1 1 717,5
Амортизація 260 770,2 762,5
Інші операційні витрати 270 4 105,3 2 153,1
Разом 280 20 124,1 18 174,3

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 591 750 591 750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 591 750 591 750
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 5,389 1,643
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 5,389 1,643
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Додаток № 3

Баланс на 31.12.2007

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 0 0
- накопичена амортизація 012 ( 0 ) ( 0 )
Незавершене будівництво 020 0,5 0,7
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 7125,3 8243,1
- первісна вартість 031 16491,9 18261,9
- знос 032 (9366,6) (10018,8)
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом І 080 7125,8 8243,8
ІІ. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 2414,7 2502,7
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 37,1 134,5
- первісна вартість 161 104 135
- резерв сумнівних боргів 162 ( 66,9 ) ( 0,5 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 0,2 0
- за виданими авансами 180 0 0
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 243,9 134,8
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2134,6 8,6
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 89,1 20,9
Усього за розділом ІІ 260 4919,6 2801,5
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 8,1 23,3
Баланс 280 12053,5 11068,6
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал
Статутний капітал 300 1035,6 1035,6
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 4979,3 4979,3
Резервний капітал 340 258,9 258,9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 5002,3 3801,5
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом І 380 11276,1 10075,3
ІІ. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом ІІ 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом ІІІ 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 171
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 56,4 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 0 0
- з бюджетом 550 302,8 232,8
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 88,3 136,2
- з оплати праці 580 220,6 310,5
- з учасниками 590 18 18
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 91,3 124,8
Усього за розділом ІV 620 777,4 993,3
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 12053,5 11068,6

Звіт про фінансові результати за 2007рік

І. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 24381,2 28932,2
Податок на додану вартість 015 ( 4063,5 ) ( 4822 )
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 20317,7 24110,2
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 18699 ) ( 17716,3 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 1618,7 6393,9
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 645,3 685,4
Адміністративні витрати 070 ( 1917,1 ) ( 1556,1 )
Витрати на збут 080 ( 218,4 ) ( 184,4 )
Інші операційні витрати 090 ( 676,8 ) ( 667,3 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 4671,5
- збиток 105 ( 548,3 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 122 67,1
Інші доходи 130 199,7 144,7
Фінансові витрати 140 ( 5,7 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 61,6 ) ( 152,8 )
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 4730,5
- збиток 175 ( 293,9 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 908,7 ) ( 1541,3 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 3189,2
- збиток 195 (1202,6) (0)
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Чистий:
- прибуток 220 0 3189,2
- збиток 225 (1202,6) (0)

ІІ. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 230 9286.7 8405.9
Витрати на оплату праці 240 5884.2 4976.6
Відрахування на соціальні заходи 250 2180.9 1866.1
Амортизація 260 924.7 770.2
Інші операційни витрати 270 2915.4 4105.3
Разом 280 21191.9 20124.1

ІІІ. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій 300 591750 591750
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 591750 591750
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -2.032 5.389
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -2.032 5.389
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

* Далі у тексті роботи замість "журнал-ордер" вживається "журнал" відповідно до Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 р.