Смекни!
smekni.com

Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку (стр. 1 из 3)

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ IНАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКIВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ РАДIОЕЛЕКТРОНIКИ

Кафедра ТАВР

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни

“ Технологія та обладнання банківських мереж “

Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

Виконав: Перевірив:

ст. гр. ВЕЗ-03/04-1 доц. каф. ТАВР

Харків 2009

1. Файли інтерфейсу між ОДБ та АРМ-3

Всі файли, якими обмінюється комерційний банк з Системою електронних платежів(СЕП), умовно можна поділити на такі групи:

• пакети платіжних документів: у А — файл початкових платежів від банку в РРП; vА — файл зворотних платежів на банк від банку-отримувача;

• повідомлення між АРМ про завершення етапів обробки:

vК — кінець сеансу АРМ-2, звіт для АРМ-3 про зміну йогокоррахунку;

vZ — звіт про кінець дня АРМ-3;

vV — кінець дня АРМ-2, зведений документ для АРМ-3 про змінення його коррахунку;

• файли-квитанції на пакети платіжних документів та інші файли:

vТ — квитанція на vА;

уS — квитанція на vВ. Всі перераховані квитанції видаються системою, тобто відповідним АРМ-ом;

• технологічні файли:

vU— завдання на коректуру списку учасників;

М — файл бізнес -правил.

• Файли нормативно-довідкової інформації:

• S_VAL — довідник валют;

• S_ЕR — довідник кодів помилок;

• S_UCH — довідник банків учасників СЕП;

• S_NR. — довідник призначень платежу;

• M.UCH — файл інвалютних коррахунків;

• U_SNG — довідник субкорреспондентів шлюзових банків.

Схему обміну даними між банком та СЕП наведено на рис. 1.1.


Рис. 1.1 Схема обміну інформацією між Програмним комплексом "Операційний день банку" банку (ОДБ) та СЕП

Умовні позначення: О — місце породження файла;

х — місце обробки файла;

* — місце перевірки і передачі файла.

Для роботи з бізнес-правилами ОДБ банку повинно мати допоміжннй блок, який називається АРМ-М. Він виконує ряд функцій:

для головного банку:

• ведення бази даних бізнес-правил для філій;

• зміна бізнес-правил для філій, формування і відправка СЕП файлів М.А;

• формування завдань філіям на коригування їх бізнес-праві

• отримання технологічної інформації з СЕП (файлів М.Т) проходження пакетів бізнес-правил до філії-адресата;

для філії:

• ведення бази даних бізнес-правил, що встановлюються для фЬ

• прийом з СЕП файлів М.В — завдань на коректування біз-нес-правил, виконання відповідної модифікації бази даних, відправка в СЕП технологічної інформації (файлів М.8) про обробку пакета бізнес-правил;

• перевірка початкових платежів філії на відповідність бізнес-правилам і заборону виконання платежів, не відповідних встановленим бізнес-правилам.

Можлива реалізація АРМ-М як однієї з підзадач АРМ-бух-галтера СЕП. Схему інформаційного обміну файлами під час роботи з бізнес-правилами подано на рис. 1.2.

Рис. 1.2 Схема інформаційного обміну під час роботи з бізнес-правилами


Під час роботи за сьомою моделлю управління роботою філій за допомогою бізнес-правил формуються такі файли:

М.А — файл бізнес-правил, що формується та відправляється головним банком на АРМ-2;

М.Т — файл-квитанція на відправлений файл бізнес-правил головному банку від АРМ-2;

М.В. - файл бізнес-правил, які отримує філія від АРМ-2;

М.S — файл-квитанція на файл бізнес-правил , що відправляється з філії на АРМ-2.

Файли бізнес-правил та квитанції на них мають структуру, аналогічну відповідним файлам СЕП.

1.2 Технологія міжбанківських платежів у комерційному банку

Робота протягом одного робочого дня виконується за таким режимом:

1. Відкриття нового дня.

2. Початок дня.

3. Передача та прийом пакетів платіжних документів протягом дня.

4. Кінець дня.

5. Сервіс.

При відкритті нового дня встановлюється дата для даного банківського дня. Для неї формується каталог поточного банківського дня для відображення роботи системи протягом дня.

1.2.1 Робота в режимі «початок дня»

В режимі «початок дня» від АРМ-2 приймається ціла низка файлів, що забезпечують роботу СЕП. Це такі файли:

• vК.ООО, що вміщує інформацію про розмір коштів на коррахунку банку на початок робочого дня. Цей файл є обов'язковим, без нього не можна виконувати прийом та передачу платіжних документів.

• vU завдання на корегування списку учасників СЕП. Цей файл є необов'язковим. Він передається лише у випадках появи нових учасників СЕП.

Для банків, що працюють за сьомою моделлю, надходить! файл типу уМ, що вміщує бізнес-правила.

1.2.2 Робота в основному режимі

Режим «Передача та прийом пакетів платіжних документів» є основним режимом функціонування СЕП.

В режимі «Передача та прийом пакетів платіжних документів» виконується така робота: передача початкових платіжних документів, прийом та обробка документів, що надійшли електронною поштою.

Підготовка платіжних документів виконується в комерційних банках за допомогою власного пакета «Операційний день банку». При цьому ОДБ має забезпечувати:

• формування всіх реквізитів платіжного документа;

• формування з окремих платіжних документів пакета початкових платежів;

• розміщення сформованого пакета в каталозі обміну ОДБ та АРМ-3.

Документи, сформовані програмою ОДБ, передаються в АРМ-3 у вигляді текстових файлів.

Прийом та передача платіжних документів може виконуватись одноразовим запуском режиму «Передача та прийом пакетів платіжних документів» чи автоматично через певні інтервали часу (цей порядок задається в параметрах налагодження АРМ-3).

АРМ-3 через певний інтервал часу запускає електронну пошту. При цьому він обробляє файли, що знаходяться у вхідних каталогах від ОДБ і АРМ-2, розкладає файли-результати у вихідні каталоги для ОДБ та для електронної пошти.

З кожним файлом, що надійшов до АРМ-3, виконуються такі дії:

1. Перевірка на унікальність імені файла протягом банківського дня.

2. Перевірка файла в цілому (правильність формування імені файла, відповідність його поточній даті роботи, відповідність структурі, обчислення та перевірка контрольних сум).

3. Подокументальна перевірка файла.

Файл, що перевіряється незалежно від результатів, записується в каталог поточного робочого дня.

Якщо перевірений файл не приймається АРМ-3, то формується і надсилається відправнику файла (в ОДБ для файла vА чи в РРП для файла vВ) квитанція, що вказує на причини відмови прийняти файл.

Для отримання довідки про відправлені та прийняті файли необхідно користуватись режимом «Сервіс».

На кожний відправлений в РРП файл vА обов'язково має прийти квитанція, по якій можна визначити, пройшли чи ні файли в СЕП. Якщо протягом деякого інтервалу (1-2 годин) довідка не отримана, то це свідчить, що файл взагалі не надійшов у СЕП. В такому разі необхідно його шукати в статистиці роботи електронної пошти чи зв'язуватись по телефону з РРП.

РРП обслуговується комплексом АРМ-2, що працює циклічно в автоматичному режимі. За сеанс електронної обробки вважається один цикл обробки файлів, прийнятих в момент початку циклу.В сеансі обробляються файли платіжних документів типу vА і vВ, а також файли квитанцій типу vТ і vS. Після закінчення сеансу РРП надсилає тим комерційним банкам, від яких в даному сеансі були отримані файли типу vА та vS, файл з інформацією про динамічний стан технічного кореспондентського рахунку — файл типу vК. Ця інформація дає змогу формувати пакети платіжних документів для передачі у СЕП таким чином, щоб не допустити овердрафт.

АРМ-3 приймає від ОДБ тільки файли поточного банківського дня.

АРМ-3 передає в ОДБ всі файли незалежно від їх банківської дати, крім файлів vВ.

ОДБ повинен обробляти незалежно від дати файли Vі U. Приї надходженні в ОДБ більше одного файла й вони повинні бути оброблені в хронологічному порядку.

Єдиний тип файлів СЕП, який може прийматись і оброблятися за різні банківські дні — це файл В. У день формування пакета «функціональний підтип файла СЕП» формується рівним «0». Якщо в день формування пакета платежу файл не був проведений по технічному коррахунку банку, то він переночує на спеціальному рахунку в РРП, який дістав умовну назву «нічного», і на наступний банківський день АРМ-2 привласнює даному пакету нове ім'я і знову відправляє його банку.

При цьому:

• склад і вміст платіжних документів пакета (тобто інформаційних рядків пакета) не змінюється,

• день і місяць в імені файла (і в заголовному рядку) змінюється — заноситься дата нового банківського дня,

• до «функціонального підтипу» імені файла додається одиниця.

Таким чином, непідтверджені файли В відправляються одер жувачу протягом 9 банківських днів (в день формування уї «функціональний підтип» рівний 0, в подальші дні змінюється відповідно на «1», «2»,..., «9»). СЕП не зберігає файли vВ більше 10 днів. Файли, не підтверджені протягом цього терміну, підлягають примусовій квітовці в РРП.

1.2.3 Робота в режимі «Кінець дня»

Режим «Кінець дня» складається з кількох етапів. Необхідними умовами завершення дня є:

• отримання квитанції від РРП на всі відправлені банком файли початкових платежів;

• отримання квитанцій від ОДБ на всі отримані банком від РРП і надіслані до ОДБ файли зворотних платежів.

АРМ-3 виконує перевірку, чи на всі відправлені в РРП файли vА отримано з РРП файли-квитанції vТ. Якщо в РРП відправлені файли типу vА і виконано закриття банківського дня раніше, ніж прийшли квитанції на них, то це вважається порушенням технології роботи в СЕП. АРМ-3 контролює цю ситуацію й видає повідомлення про те, що закривати день ще не можна з тієї причини, що в системі залишились несквітовані файли vА.

Формується й відправляється в АРМ-2 файл vZ, що містить звіт про роботу системи за даний банківський день.