Смекни!
smekni.com

Удосконалення механізму здійснення кредитних операцій (стр. 21 из 22)

– недосконалою практикою управління кредитним ризиком;

– недостатньою конкуренцією на ринку банківських послуг та високою вартістю залучених коштів.

Незадоволення потреб економіки в кредитах проявляється у вузькості асортименту кредитних послуг для різних груп клієнтів.

Важливим на сьогоднішній день розширення асортименту кредитних послуг, поліпшення їх якості, впровадження новітніх банківських технологій.

Основні напрямки удосконалення механізму здійснення кредитних операцій комерційних банків передбачають розширення обсягів та спектру банківських продуктів і послуг для реального сектора економіки і населення а саме:

– розширити сферу застосування іпотеки шляхом вдосконалення законодавчої та нормативної бази для реалізації механізму даного виду кредитування і ефективного функціонування первинного і вторинного ринків іпотечного фінансування, забезпечення на законодавчому рівні реальної можливості звернення кредитором стягнення і реалізації закладеного майна, забезпечення надійної системи реєстрації землі, створення державного земельного кадастру та реєстру нерухомого майна;

– більш активно використовувати консорціумне кредитування;

– розширювати форми кредитування підприємств малого та середнього бізнесу;

– збільшити спектр та територіальне охоплення кредитними послугами населення, в тому числі кредитування молоді на придбання житла та фінансування навчання, споживче кредитування;

– активніше використовувати лізингові схеми кредитування, зокрема для підтримки підприємств сільського господарства та сфери послуг;

– створити систему розкриття інформації про добросовісне виконання позичальниками зобов'язань перед банками, для чого передбачити створення системи незалежних рейтингових агентств, створення кредитних бюро;

– повніше використовувати світовий досвід щодо застосування накопичувальних схем залучення коштів населення до банків;

– підвищити роль банків у здійсненні довірчих операцій, зокрема в управлінні пайовими фондами.

– заохочення довгострокових кредитів та банківських інвестицій у виробничу сферу;

– зниження процентних ставок за кредитами банків, наданих у реальний сектор економіки;

– проведення щоквартального аналізу платоспроможності, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємств, які отримали кредити, та забезпечення їх повернення.

– створення загальнодержавного реєстру нерухомого майна;

– створення умов для пожвавлення діяльності фондового та страхового ринків.

У даній дипломній роботі розглянуті теоретичні аспекти банківського кредитування, на базі філії “Х” ПриватБанку зроблені аналіз показників кредитного портфеля і оцінка кредитної роботи філії. Виявлені негативні тенденції як то:

– низька питома вага кредитного портфеля в чистих активах;

– зниження питомої ваги овердрафтів у кредитному портфелі;

– збільшення питомої ваги бланкових кредитів;

– висока питома вага великих кредитів.

Дано рекомендації з поліпшення кредитної політики. Передбачено впровадження наступних заходів:

а) збільшення об’єму кредитного портфеля в чистих активах банку за рахунок розвитку нових перспективних напрямків кредитування і використання резервів клієнтського потенціалу філії;

б) необхідність зменшення питомої ваги великих кредитів в загальному кредитному портфелі;

г) зниження кредитних ризиків за рахунок зменшення ваги бланкових кредитів, а також за допомогою використання математичних моделей, при проведенні фінансового аналізу і моніторингу кредитів позичальників.

В роботі також розглянуті стан, перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій в банківській сфері. Розширення спектру та обсягів банківських продуктів неможливе без відповідного технологічного розвитку банківських операцій і впровадження високо технологічних фінансових інструментів на основі використання мережі інтернет, а також створення супермаркетів фінансових інтернет-послуг. Це передбачає створення відповідних систем захисту інформації при наданні послуг на банківських та фінансових ринках для запобігання можливості використання шахрайських дій з банківськими електронними документами.

Виконаний в дипломній роботі розрахунок первинних засобів пожеже-гасіння для приміщення Департаменту обслуговування VIPклієнтів ПриватБанку, свідчать про його повну відповідність протипожежним нормам.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997 – 80 с.

2. Закон України “Про Національний банк України” від 20.05.1999 р № 679–XIV // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України) , 1999.–№7.–С. 3–23.

3. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 р № 2121 – III // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу “Вісник Національного банку України) , 2001.–№1.–С.3–46.

4. Закон України “Про підприємництво” від 07.02.1991 р. N698–ХII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

5. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом “ від 14.05.1992 р. N2343–XII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

6. Закон України “Про господарські товариства” від 19.09.1991р №1576–ХII // http: // www.rada.kiev.ua

7. Закон України “Про підприємства” від 27.03.1991 р №887–ХII // http: // www.rada.kiev.ua

8. Закон України "Про заставу" від 02.10.1992 р. №2654 із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

9. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” від 5.04.2001 р. N 2346III із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

10. Закон України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. №888–XII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

11. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р №322–VIII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

12. Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р №2694–XII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

13. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17.12.1993 р. №3745–XII із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

14. Положення НБУ “Про кредитування” від 28.09.1995 р. № 246 із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

15. Постанова Правління НБУ “Про порядок регулювання діяльності банків в Україні “ від 28.08.2001 р. № 368 із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

16. Постанова Правління НБУ “Правила бухгалтерського обліку процентних та комісійних доходів і витрат банків“ від 25.09.1997 р. №316 із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

17. Постанова Правління НБУ від 6.07.2000 р. № 279 про затвердження Положення “Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків” із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

18. Постанова Правління НБУ від 23.03.1999 р. №136 про затвердження Інструкції “Про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями” із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

19. Постанова Правління НБУ від 10.06.1999 р. №280 про затвердження “Правила організації захисту електронних банківських документів” із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

20. Вищий арбітражний суд України Роз’яснення від 06.10.94 р. N 02–5/706 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з укладанням та виконанням кредитних договорів” із змінами і доповненнями // http: // www.rada.kiev.ua

21. Автоматизированные системы обработки финансово–кредитной информации / Под ред. проф. В.С. Рожнова. – М.: Финансы и кредит,1990.–250с.

22. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. проф. Г.А.Титаренко. – М.: Компьютер, ЮНИТИ, 1998.254 с.

23. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. Е.Ф. Жукова– М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 471 с.

24. Банки и банковское дело / Под ред. И.Т. Балабанова.– СПб Издательство "Питер", 2000. – 256 с. – (Серия "Краткий курс).

25. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 227 с.

26. Банківські операції: Підручник/ А.М.Мороз, М.І. Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д–ра екон. наук, проф. А.М.Мороза.–К.:КНЕУ, 2000.–384 с.

27. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. проф. Р.І. Тиркала.–Тернопіль: Карт–бланш, 2001. –314 с.– (Серія "Банки і біржі").

28. Банківський менеджмент: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О.Кириченко, І. Гіленко, А. Ятченко. – К.: Основи, 1999. – 671 с.

29. Банковский портфель–3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовим и трастовим операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора) / Отв. ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: СОМИНТЕК, 1995. – 752 с.

30. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. –К.: Либідь, 1995. – 187 с.

31. Васюренко О.В. Банквські операції: Навчальний посібник.–К.: Тво “Знання”, КОО, 2000. – 243 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

32. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. – К.: Лібра, 1998. – 344 с.

33. Вітлинській В., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепції стратегії кредитного ризику // Банківська справа. – 2000. – №1 (31).– С.37–41.

34. Волохов В. Підвищення ефективності кредитування шляхом розподілу функцій у кредитному процесі // Вісник Національного банку України.–2002. –№1.–С. 30–32.

35. Гриджук Д.М., Олійник В.О. Забезпечення кредитних зобов'язань у діяльності банків. – К.: Істина, 2001. – 256 с.

36. Голуб А., Семенюк Л., Смовженко Т. Гроші. Кредит. Банки. – Львів: "Центр Європи", 1997. – 206 с.

37. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б.С. Івасіва. – Тернопіль: Карт–бланш, 2000. –510 с.

38. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навчальний посібник / За ред. Б.Л. Луціва. – 2–ге вид., перероб. –Тернопіль: Карт–бланш, 2000. – 225 с.

39. Галасюк В., Галасюк В. Оцінка кредитоспроможності позичальників: що оцінюємо? // Вісник Національного банку України. –2001. –№5.– С. 54–56.