Мир Знаний

Облік руху грошових коштів на рахунках в банку (стр. 1 из 8)

Зміст

Вступ

1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс"

2. Теоретична частина

2.1 Характеристика основних нормативних документів з обліку грошових коштів на рахунках в банках

2.2 Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банках

2.3 Первинний облік

2.4 Нетипові ситуації

3. Практична частина

3.1 Початковий баланс ВАТ „Альянс" на 01.03.2008 р.

3.2 Оборотно-сальдова відомість

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

В умовах, коли Україна переходить до ринкових відносин, особливе значення має набуття професійних знань, навичок та вміння працівниками, зайнятими в найрізноманітніших сферах економіки та управління, в пошуках вірних и обгрунтованих управлінських підходів та рішень з метою підвищення ефективності роботи підприємств, об’єднань та інших господарських структур. Для нормального функціонування будь-якої структури в умовах ринкової економіки конче необхідно, щоб її учасники, приймаючи рішення, мали правдиву й об‘єктивную інформацію про його майно, грошовий та фінансовий стан, результати работи (прибуток, доход або збитки), а також про систему їх формування як на своєму підприємстві, так і у партнерів, на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає система обліку, основу якої складає теорія подвійного відображення господарських операцій.

Ринкові відносини будуються на кругообізі суспільного продукту, капіталу й доходу, а система бухгалтерського обліку відображає цей кругообіг на мікроекономічному рівні.

Роль бухгалтерського обліку в ринковій економіці двояка: з одного боку, бухгалтерський облік дає можливість власнику чітко відокремити його підприємство з усім майном від усіх інших господарських суб‘єктів таким чином, щоб "моє" й ""твоє" в кожен момент могли бути чітко відділені один від одного. Виходячи з цього, стає можливий найсуворіший контроль за здійснюваними змінами форм та вартості усіх частин майна підприємства.

Банківська система - одна з найважливіших і невід'ємних структур ринкової економіки. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки, кредитують господарство, виступаючи посередниками в перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють росту продуктивності суспільної праці.

Сьогодні, в умовах розвинених товарних і фінансових ринків, структура банківської системи різко ускладнюється. З'явилися нові види фінансових установ, нові кредитні інструменти й методи обслуговування клієнтури.

Відбувається перехід від административно-управляемої широкомштабної державної банківської структури до динамічної, гнучкої, заснованої на приватній і колективній власності системі кредитних установ, орієнтованих на комерційний успіх, на одержання прибутку.

Тепер іде пошук і становлення оптимальних форм інституціонального пристрою кредитної системи, ефективно працюючого механізму на ринку капіталів, нових методів обслуговування комерційних структур. Також з роботи з поліпшення обслуговування приватних осіб і залученню їхніх коштів. Створення стійкої, гнучкої й ефективної банківської інфраструктури - одна з найважливіших (і в той же час надзвичайно складних) завдань економічної реформи.

Згідно з чинним законодавством України всі вільні грошові кошти підприємства повинні в обов'язковому порядку зберігатися в банку, причому підприємства можуть самостійно обирати установу банку, в якій зберігатимуться кошти. Безготівкові рахунки передбачають рух грошових коштів по рахунках в банках юридичних чи фізичних осіб. Тому доцільно розглянути тему "Облік руху грошових коштів на рахунках в банку."

1. Організаційно-економічна характеристика та загальні засади організації бухгалтерського обліку на ВАТ “Альянс"

В даній курсовій роботі розглядається діяльність ВАТ "Альянс".

Повна назва: Відкрите акціонерне товариство “Альянс".

Форма власності: колективна.

Форма фінансування - госпрозрахунок

Організаційно-правова форма господарювання.

Відкритим акціонерним товариством являється товариство, акції якого можуть розповсюджуватися шляхом відкритої підписки на купівлі-продажу на біржах.

ВАТ створюються і діють на підставі установчого договору і статуту.

Акціонери відповідають за зобов`язаннями товариства тільки в межах належних їм акцій.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд акціонерного товариства, який не може бути менше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства.

Акціонерне товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Зареєстровано 16.05.1996 року рішенням №182 виконавчого комітету Новоград-Волинської міської Ради. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, що обліковується на самостійному балансі, розрахункові та інші рахунки в банках.

ВАТ “Альянс" - відома фірма на Україні, метою якої є наповнення внутрішнього ринку України високоякісною продукцією та отримання врезультаті своєї діяльності прибутку.

ВАТ “Альянс" знаходиться в місті Новоград-Волинський, вул. Максімова 11, що має вигідне територіальне розміщення щодо ринків збуту продуції.

Підприємство займається виготовленням кліше та його друком на ковбасні оболонки та виготовленням ковбасних виробів.

Організаційну структуру фірми, зображено для більшої наочності на рисунку 1.1

Г е н е р а л ь н и й д и р е к т о р

В и к о н а в ч и й д и р е к т о р

Директор по фінансах Головний бухгалтер Начальник складу Начальник цеху нанесення кліше Начальник виробничого цеху
Служба маркетингу, експедитор Бухгалтерська служба Склад Клішувальники Цех по виготовленню продукції

Рис.1.1 Організаційна структура ВАТ“Альянс”

Одне з найважливіших місць в організаційній структурі фірми займає служба маркетингу. Цей відділ створений на підприємстві з таким розрахунком, щоб він найкращим чином сприяв досягненню маркетингових цілей (виявлення незадоволеного попиту, географічне розширення ринку збуту, пошук нових сегментів ринку, збільшення прибутків тощо). На чолі маркетингової служби стоїть директор по фінансах, що безпосередньо здійснює контроль діяльності цієї ланки.

Бухгалтерська служба на чолі з головним бухгалтером здійснює облік на підприємстві.

Начальник складу відповідає за матеріали, що знаходяться на складі і керує діяльністю вантажників.

У клішувальному цеху здійснюється нанесення друку на оболонку. Обов’язками начальника клішувального цеху є ведення контролю за збереженням оболонки і фарби, якістю проведених робіт та подача правильної інформації про використані матеріали та об’єми виконаних робіт.

У виробничому цеху здійснюється безпосередньо виробництво ковбасних виробів. Начальник виробничого цеху здійснює контроль за виробничою діяльністю, за якістю виробленої продукції та виконує ряд функцій, що стосуються керування виробництвом. У виробничому цеху задіяні такі професії як технолог харчової промисловості, термувальник, фасувальник, вантажник, в'язальщик тощо.

Закупівлю сировини для виробництва здійснюють в різних куточках України. Так, постачальниками ВАТ “Альянс", що діє на ринку ковбасних виробів, є:

“Торговий Дім Білкозин” (м. Київ) - постачає білкозинові та трьох - і п’ятишарові термоусадочні поліамідні оболонки для ковбас;

ТОВ „Аріана" - поставляє шпагат, який використовується при упаковуванні виробленої продукції та інші допоміжні матеріали (сітки, петлі);

ТОВ „Лесіоба” (місто Київ) - реалізує ВАТ “Альянс" натуральні спеції та харчові добавки, що застосовуються при виробництві ковбас.

“Меркурій" (місто Київ) - постачає ВАТ “Альянс" харчові добавки для виробництва ковбасних виробів.

Закупівля м’яса здійснюється або через заготівельні пункти або у приватних підприємців, які займаються реалізацією м’яса.

Вибираючи постачальників, ВАТ “Альянс" велике значення приділяє якості запропонованого товару, надійності поставок, гарантії, ціні придбання тощо. Це і зрозуміло, адже для виготовлення якісних ковбасних виробів необхідна лише високоякісна сировина.

На ринку ковбасних виробів завжди існує конкуренція. До конкурентів відносяться фірми, які випускають аналогічну продукцію. Наприклад, основними конкурентами ВАТ „Альянс" на Житомирщині є м’ясокомбінати міста Житомира та Новограда-Волинського. Але зважаючи на те, що продукція ВАТ “Альянс" реалізується практично по всій Україні, то конкурентами фірми можна вважати і такі фірми, як МПЗ "Колос. Чернівецькі ковбаси", МПЗ “Козятинські ковбаси" тощо.