Мир Знаний

Аудит основних засобів (стр. 3 из 9)

Зростання доходів і витрат призвели до змін прибутку підприємства, який у 2009 році зріс на 703,0 тис. грн , тобто майже в 4 рази порівняно з 2008 роком. Таке різке збільшення прибутку відбулось внаслідок зменшення невиробничих витрат і збільшення обсягу виробництва.

Аналізуючи такі показники як чисельність працівників, фонд оплати праці та середньомісячну заробітну плату, необхідно сказати, що вони тісно пов'язанні між собою. Зменшення чисельності працівників внаслідок скорочення штату працівників на 16 чоловік або на 4,6% та збільшення фонду оплати праці на 935 тис. грн або на 26,7% за рахунок збільшення прибутку підприємства, призвело до збільшення середньомісячної заробітної плати на 274,9 грн або на 32,9% .

Продуктивність праці – це показник трудової діяльності працівників. Існує два типи зростання продуктивності праці – інтенсивний та екстенсивний. На підприємстві, що досліджується ми спостерігаємо екстенсивний тип зростання тому що продуктивність праці зросла на 11,6% тис. грн/чол. Або на 25,7%, а середньомісячна заробітна плата зросла на 32,9%, тобто зростання останньої відбувається швидше. Це свідчить про те, що зростання продуктивності праці відбувається за рахунок збільшення заробітної плати, а не за рахунок введення нових технологій та удосконалення виробництва.

Важливим показником розвитку є рентабельність. Її зміна прямо залежить від зміни прибутку. З даних таблиці ми бачимо, що рентабельність у 2009 році зросла на 0,048, тобто в 4 рази порівняно з 2008 роком так як і прибуток.

Кожне підприємство має свої основні фонди, використання яких впливає на фінансові показники розвитку підприємства.

На підприємстві «ЗМЗ» в 2009 році відбулось зменшення вартості основних фондів, які використовуються на 2922,0 тис. грн або на 12,1%. Причиною даного зменшення є те, що на протязі звітного року основні фонди вартістю 2920,0 тис. грн були законсервовані, тому перестали використовуватись.

Така зміна вплинула на такі показники як фондовіддача, фондоємність та фондоозброєність. Фондовіддача у 2009 році збільшилась на 35,2%, а фондоємність зменшилась на 26,7%, що є позитивним явищем у діяльності підприємства. Негативним явищем є зменшення фондоозброєності на 5,4 грн/чол. або на 7,7%. Це відбулось за рахунок зменшення вартості основних засобів і незначне зменшення чисельності працівників.

Коефіцієнт зносу у звітному році зменшився на 0,6% і склав 69,1%, що свідчить про значну зношеність основних засобів і низький рівень оновлення.

Відповідно коефіцієнт придатності збільшився на 0,4% і склав 30,9%.

Проаналізувавши техніко-економічні показники діяльності підприємства можемо сказати, що підприємство є прибутковим. Значить потенційні інвестори та клієнти будуть зацікавленні в співпраці з підприємством «Зміївський машинобудівний завод».

3 Практичний аудит на матеріалах підприємства «Змііївський машинобудівний завод»

Аудиторська діяльність починається з укладання договору між аудиторською компанією та клієнтом. Структура договору є стандартною. Порядок укладання договору регламентується МСА.

3.1 Договір на проведення аудиту № 13– 5/2010

10 травня 2010 р. м. Харків

ЗАТ «Право-Аудит» особі Голови правління Дмитренко Григорія Вікторовича, надалі іменована «Виконавець», що діє на підстав Статуту і ліцензії № 3034 від 26.09.2002 р., з одного боку, і підприємства «Зміїський машинобудівний завод», філії ВАТ «Автрамат», що діє в особі Генерального директора Глушко Дмитра Миколайовича, надалі іменований «Замовник», що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір про нижченаведене.

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Замовник доручив, а Виконавець зобов'язується здійснити нижченаведені аудиторські послуги:

1.1 Надати аудиторський висновок про правильність обліку і відображення в чи звітності аргументоване відмовлення від підтвердження обліку запасів, повноті і відповідності чинному законодавству і встановленим
нормативам бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності.

1.2Надати аудиторський звіт по вищевказаному питанню.

1.3Надати рекомендації з усуненню виявлених недоліків, помилок і неточностей.

1.4 Відновлення бухгалтерського обліку не є предметом даного договору.

2 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

Виконавець зобов'язується:

2.1Належним чином надавати аудиторські послуги, перевіряти стан бухгалтерського обліку і звітності Замовника, їхню вірогідність, повноту і відповідність чинному законодавству і встановленим нормативам;

2.2Повідомляти Замовника про виявлені при проведенні аудите недоліках ведення бухгалтерського обліку і чи звітності не доцільності подальшої роботи;

2.3Зберегти в таємниці інформацію, отриману при проведенні аудита. Не розголошувати зведень, що складають предмет комерційної таємниці, і не використовувати їх у своїх чи інтересах в інтересах третіх облич;

2.4 Обмежити свою діяльність наданням аудиторських послуг, обговорених у розділі 1.

2.5 Інформація про результати проведеної роботи буде представлена Замовнику у виді документів обговорених у розділі 1, пункти 1.1 і 1.2.

Замовник зобов'язується створити Виконавцю належні умови для якісного виконання аудита:

2.6 Надати достовірну інформацію.

2.7 Надати Виконавцю для аналізу достатній обсяг інформації про результати фінансово-господарської діяльності, у тому числі на вивчення бухгалтерської звітності і документів, що складають комерційну таємницю і не підлягають публікації.

2.8Не починати зі своєї сторони ні яких дій, що приводяться до втрати незалежності Виконавця;

2.9Зробити прийом виконаної Виконавцем роботи, відповідно до розділу 3.

2.10 Зробити оплату за виконану роботу, відповідно до розділу 5.

3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

Документами, що підтверджують виконану Виконавцем роботу, за даним Договором, є нижченаведені,

3.1 Акт прийому - здачі аудиторського висновку. Повинний бути підписаний не пізніше наступного дня, після надання аудиторського висновку. У противному випадку, надається Замовником аргументовані доводи про не згоду з аудиторським висновком, у термін вище обговорений.

3.2 Звіт про аудиторську перевірку є внутрішнім документом Замовника.

3.3 Лист «Про не можливість проведення подальшої аудиторської перевірки». Надається Виконавцем, у випадку припинення дії даного Договору, із причин викладеним у пункт 1.3, а також не дотримання умов пункту 2.6 і 2.7.

4 ТЕРМІН ВИКОНАННЯ РОБІТ

4.1Виконавець зобов'язаний у період з 11.05.2010 р. по 11.07.2010 р. виконати роботу у формі аудиторської перевірки (аудита) і зв'язаної з ними експертизи, відповідно до розділу 1.

4.2У плині двох днів, після закінчення робіт Виконавець повинен надати Аудиторський висновок, Експертний висновок і Звіт аудиторської перевірки.

5 ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ

5.1 На підставі угоди сторін вартість робіт за Договором складає:

сума за договором - 4000 грн. крім того, ПДВ - 800 грн. Разом сума за договором - 4800 грн. Даний пункт Договору є Протоколом угоди ціни.

5.2 Передоплата виробляється в розмірі 30% суми зазначеної в пункті 5.1, а що залишилися 70% після завершення роботи, відповідно до розділу 3.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Виконавець несе відповідальність у нижче перерахованих випадках:

6.1 За неналежне виконання своїх зобов'язань Виконавець несе майнову й іншу відповідальність, у розмірі 70% від фактично нанесеного Замовнику збитку з їхньої вини.

Усі суперечки майнового характеру між Виконавцем і Замовником дозволяються у встановленому порядку з дотриманням вимог Закону.

6.2 За не дотримання термінів виконання робіт, обговорених у розділі 4, за кожний наступний день сума Договору, зазначена в пункті 5.1 зменшується на 0,2%.

Замовник несе відповідальність

6.3За вірогідність наданої Виконавцю інформації.

6.4За виявлені відхилення і порушення в обліку і звітність по них.

6.5За невиконання рекомендацій Виконавця.

6.6За не виконання пункту 2.9 і 2.10 у розмірі 1% від суми обговореної в Договорі по пункті 5.1, за кожний прострочений день, після закінчення двох днів після підписання Акта прийому - здачі.

7 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

Даний Договір є дійсним з моменту його підписання 10 серпня до моменту виконання всіх дій, обговорених у даному Договорі.

8 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник Виконавець

Підприємство «Зміївський ЗАТ «Право-Аудит»