Мир Знаний

Аудит основних засобів (стр. 7 из 9)

Після проведення аудиту аудитор складає звіт та аудиторський висновок, де висловлює власну думку про достовірність, повноту та правдивість інформації, відображеної в фінансовій звітності, щодо обліку основних засобів.

ЗВІТ АУДИТОРА

Шановний Глушко Дмитро Миколайович

На основі наданої фінансової звітності, облікових регістрів та первинної документації ми провели перевірку наявності та руху основних засобів на підприємстві. Під час перевірки було виявлено наступні помилки:

а) в організації обліку основних засобів:

- включення в первісну вартість придбаного обладнання податку на додану вартість на суму 2000 грн;

- накопичення витрат, пов’язаних з придбанням та веденням в експлуатацію об’єкта основних засобів ведеться на рахунку 10, а не на субрахунку 152;

- порушення вимоги щодо списання основних засобів, а саме не врахування вартості зворотних відходів при ліквідації об’єкта основних засобів в сумі 520,0 грн;

- порушення наказу про облікову політику, так як використовувався метод нарахування амортизації інший, ніж зазначений в наказі;

- порушення правил ведення обліку надходження основних засобів,а саме не заведення інвентарної картки на об’єкт основних засобів №283;

- невірно визначена залишкова вартість об’єкта основних засобів в сумі 16892,0 грн.

- невірно відображена безкоштовна передача верстату по залишковій вартості;

- порушення термінів нарахування амортизації;

- необґрунтована дооцінка основних засобів;

б) при заповненні первинної документації:

- відсутність обов’язкових реквізитів у формі, не передбаченій альбомами типових форм або не затвердженими відповідним чином в Акті на списання основних засобів №13 від 05.04.09 р.;

- не заповнення обов’язкових реквізитів в інвентарній картці обліку основних засобів № 26 від 15.08.09 р.;

- відсутність підписів всіх членів комісії в Акт на списання основних засобів №16 від 16.07.09 р.;

- записи простим олівцем в Акті приймання-передачі основних засобів № 8 від 12.04.09 р.;

- відсутність прочерків у вільних рядках накладної № 38 на оприбуткування верстата від 4.04.09 р.;

- відсутність відмітки про дату запису до облікового регістру та підписи особи, яка відповідає за обробку документу накладна № 45 від 18.06.09 р.

Під час перевірки нам було надано всі необхідні матеріали, тому ми можемо зробити висновок, що бухгалтерський облік ведеться в повній мірі без будь-яких проявів шахрайства.

Аудиторська фірма «Право-Аудит»

14.07.2010 р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

керівництву підприємства «Зміївський машинобудівний завод»

Відповідно до договору № 13 від 10 травня 2010 року аудиторська фірма ВАТ «Право-Аудит» провела аудит поданого в додатку балансу підприємства «Зміївський машинобудівний завод» філії відкритого акціонерного товариства «Автрамат» станом на 31 грудня 2009 року, звіту про прибутки та збитки, використання прибутку,звіту про затрати на капітальні вкладення, звіту про наявність і рух основних засобів та амортизаційного фонду та звіту про розкрадання та прорахунки за 2009 рік. Відповідальність стосовно зазначеної звітності несе керівництво підприємства. Нашим обов’язком є висловлення висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі проведеного аудиту.

Ми провели нашу перевірку у відповідності до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародних стандартів аудиту. Ці нормативи вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок та порушень. Під час аудиту зроблені дослідження – шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих в фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосовуваних принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним на протязі періоду, що був перевірений. Крім того, здійснено також оцінку, шляхом тестування, відповідності даних звітності для цілей оподаткування даним бухгалтерського обліку. На нашу думку, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Ми підтверджуємо, що , за виключенням невідповідностей, які викладені у звіті аудитора, фінансова звітність, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 1 січня 2010 року згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

ЗАТ «Право-Аудит»

ліцензія АПУ № 3034 від

26.09.02 Україна 61204,

пр. Перемоги, 66-б, кв. 207

тел. 36-47-46

ЄДРПОУ 31644117

Р/Р №2600023450

АКБ «Приват-банк»

МФО 325698

Дмитренко Г. В.

Висновки

Проведені в роботі дослідження дозволяють зробити такі висновки.

Процес аудиту – це процес пізнання істини, який полягає в ретельному вивченні здійснених операцій і являє собою дослідження фактів минулого. Аудит виконує практичні завдання щодо підтвердження відповідної фінансової інформації. Різноманітні учасники економічних відносин потребують достовірної і неупередженої інформації про фінансово-майновий стан, перспективи розвитку та фінансову стабільність суб’єктів господарювання, що зумовлює актуальність обраної теми «Аудит основних засобів».

Основні засоби відіграють важливу роль на підприємстві та сприяють здійсненню ефективної його діяльності. Облік основних засобів передбачає облік багатьох операцій, господарських процесів пов'язаних з основними засобами (надходження, вибуття, переоцінка тощо), що являє собою велику сукупність інформації, яку необхідно опрацювати. Як наслідок, важливого значення набувають питання їх ефективного використання та збереження. Цьому значною мірою сприяє здійснення дієвого контролю за станом та використанням цих об'єктів.

Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності.

Аналіз фінансово-господарської діяльності активно впливає на виявлення негативних явищ у діяльності підприємств, встановлення їх причинних взаємозв'язків, сприяють профілактиці збитків, нестач, втрат у господарській діяльності. Аудит основних засобів є частиною загального аудиту підприємства і дозволяє встановити стан основних засобів на підприємстві, їх правильний облік, нарахування амортизації.

Головними кроками при проведенні аудиту основних засобів є:

- знайомство з клієнтом, яке дозволяє виявити характеристики підприємства, його організаційну структуру, спосіб ведення бухгалтерського обліку, ознайомитись з формами звітності;

- вивчення системи внутрішнього контролю дає змогу оцінити ступінь достовірності бухгалтерського обліку, кваліфікацію працівників підприємства, ступінь їх відповідальності;

- складання програми аудиторської перевірки дозволяє детально сформувати послідовність дій аудитора, включити всі необхідні заходи , що реалізуються під час проведення аудиту;

- безпосереднє проведення аудиту за цією програмою. Формування робочих документів аудитора, на основі яких формується звітна документація аудитора.

Таким чином, можна зробити висновок, що аудит основних засобів дуже складний процес, а з огляду на постійні зміни в нормативних актах стосовно їх амортизації, класифікації тощо це ще й дуже важлива частина в загальному аудиті підприємства, так як може значно впливати на його кінцеві результати.


Список використаних джерел

1 Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україна» від 16 липня 1999 р. №996-XIV затверджений Верховною Радою України (зі змінами і доповненнями).

2 Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. № 283/97 – ВР (зі змінами і доповненнями).

3 Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових форм первинного обліку » № 352 від 29. 12. 95 р.

4 Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, ТМЦ, грошових коштів і документі та розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. № 69 (зі змінами і доповненнями від 22 листопада 2004 р. № 731).

5 Постанова Кабінету Міністрів України від 22. 01. 96р. № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

6 Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металі і дорогоцінного каміння, затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 р. № 54.