Смекни!
smekni.com

Аналіз банківської діяльності (стр. 7 из 12)

На їх рівень впливали 2 осн фактори: сер залишок коштів, яким корис-ся банк, сер % ставка за кор-ня залуч ресурсами.

Так, здійснюється розрахунок впливу факторів на зміну суми витрат:

по сплаті % за користування коштами під-в

за користування депозитами по вкладах населення

за користування банком залуч кред ресурсами

Розрахунки:

за рахунок зміни залишків:

*коштів на пот рахунках клієнтів

*коштів на депоз і вкладних рахунках клієнтів

*одержаних кредитів

Ф1=СПСпл*(СЗф-СЗпл)

СПС – сер % ставка

СЗ – сер залишки

за рахунок зміни % ставки

Ф2=СЗф*(СПСф-СПСпл)

Якщо в результаті сумування буде з “-”, то це економія.

36. Оцінка співвідношення доходів і витрат КБ і визначення прибутку (ПР) (збитку) оподаткування

Прибуток – це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку. Важлива функція Прибутку КБ - забезп-ня резервiв на випадок непередбачених обставин або збитків. ПР i збитки підлягають детальному аналізу. Збитки підлягають постатейному аналізу з подальшим винесенням пропозицій по їх мінімізації.

Валовий дохід залежить насамперед від обсягу кред. вкладень та інвестицій КБ, розміру % ставки по кредитах та величини і структури активів КБ.

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні. Відносно постійні – це ЗП, придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів, утримання приміщень, охорони, протипожежної сигналізації, амортизаційні відрахування тощо. Змінні витрати – це виплата % по вкладах, депозитах і МБК, плата за послуги РРП, витрати на рекламу, відрядження, поштово-телеграфні витрати тощо.

Щоб визначити, як впливав рівень доходів і витрат на результати від %-них, комісійних, операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають співставну таблицю рівня доходів і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг оцінки рівня ПР.

За даними створеної таблиці результатом опер діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний дохід. Він визначається як різниця між всіма опер. доходами і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня.

Вважається, що під-во працює із збитком, якщо його % маржа від’ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.

На наступному етапі для визначення бал. ПР, з якого відраховується податок на ПР, із одержаного маржинального доходу віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня. ЧПР = бал. ПР - податок на прибуток, який сплачується в бюджет.

37. Значення, завдання і інф. забез-ня аналізу прибутку (ПР)

Як основний узагальнюючий показник фінансових результатів діяльності комерційного банку прибуток, у той же час, є найважливішим джерелом формування його капіталу, забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності. Таким чином, отримання прибутку є однією із стратегічних цілей управління та найважливішим об'єктом фінансового аналізу діяльності банку.

Кінцевим фінансовим результатом діяльності комерційного банку є прибуток до оподаткування (балансовий прибуток), який утворюється внаслідок руху грошових потоків, що характеризують доходи і витрати банку.

В узагальненому вигляді прибуток є різницею між доходами, отриманими банком за відповідний період внаслідок своєї діяльності, та витратами, здійсненими за той же період для забезпечення цієї діяльності.

За своєю структурою прибуток, як і його доходи і витрати комерційного банку відповідають напрямкам його діяльності.

Прибуток до оподаткування банку складається з:

1) чистого процентного доходу:

чистого комісійного доходу;

чистого торговельного доходу;

2) іншого прибутку.

Чистий процентний доход є різницею між процентними доходами і процентними витратами банку. Його можна досліджувати в цілому та за джерелами утворення: прибуток від кредитних операцій, прибуток від операцій з цінними паперами тощо.

Чистий комісійний доход визначається комісійними доходами і комісійними витратами. Він також може бути розподілений за видами банківських послуг, які є джерелами утворення відповідних доходів і напрямками витрачання коштів.

Чистий торговельний доход представляє собою прибуток або збиток від здійснення відповідних операцій з цінними паперами, іноземною валютою тощо.

Інший прибуток - це різниця між сумою інших операційних банківських і небанківських доходів, отриманих внаслідок зменшення резервів по заборгованості, непередбачених доходів та сумою відповідних витрат комерційного банку.

Метою аналізу прибутку є збільшення абсолютної величини прибутку та підвищення рентабельності комерційного банку на основі ефективного управління доходами і витратами. Отже, аналіз прибутку грунтується на аналізі доходів і витрат банку.

Відповідно до мети визначають наступні завдання аналізу прибутку:

оцінка виконання плану прибутку;

аналіз динаміки прибутку в цілому, за складом і структурою;

факторний аналіз прибутку;

аналіз формування та розподілу прибутку;

визначення тенденцій динаміки прибутку за тривалий період;

аналіз показників ефективності діяльності комерційного банку;

аналіз фінансової міцності банку (визначення межі та коефіцієнта безпеки банку).

Інформаційне забезпечення аналізу прибутку та рентабельності формується відповідно до завдань, які підлягають вирішенню. За своїм складом інформаційна база аналізу прибутку та рентабельності може не відрізнятися від інформаційної бази доходів та витрат банку. Вона складається з правової, планової та фактографічної (облікової і позаоблікової) інформації. До аналізу прибутку та рентабельності обов'язково залучається інформація, отримана внаслідок дослідження доходів і витрат банка.

38. Загальна оцінка рівня прибутку (ПР)

Прибуток – це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.

Важлива функція ПР КБ - забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.

Аналіз ПР здійснюється у такій послідовності:

1) заг оцінка рівня ПР

2) загальна оцінка темпів зміни обсягів і структури ПР

3) основні види джерел, що формують ЧПР

4) аналіз показників рівня рентаб-ті

аналіз виконання бізнес-плану по ПР

аналіз ін. показників, які хар-ть ефек-ть упр-ня банком по доходу і ПР

Заг. оцінка рівня одержаних ПР здій-ся в розрізі основних видів діял-ті:

ПР від % операцій, в т.ч. кредитних та з ЦП

ПР від комісії

Чистий торгівельний доход

Інший операційний доход

Балансовий ПР

Податок на ПР

Чистий ПР = бал ПР - податок на ПР

Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший – звітним. По кожному року співставляються ∑ в тис.грн. та розраховується % до бал. ПР. Також обов’язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці. Так, н-д можна говорити про зниження або зростання прибутковості банку в цілому (­,¯ бал. ПР – на скільки %). Визначається за рахунок чого відбулося ­ або ¯ прибутковості (н-д, від комісійних операцій). Аналізується ПР від % операцій, а також ЧПР (його ­ чи ¯ в порівнянні з минулим роком – у скільки разів)

39. Аналіз динаміки та структури прибутку (ПР)

Прибуток – це різниця між його валовими доходами і валовими витратами. Однією з головних цілей КБ є отримання ПР, який є джерелом виплати дивідендів, створення фондів банку.

Важлива функція ПР КБ - забезпечення резервів на випадок непередбачених обставин або збитків, можливих в бан. справі. ПР i збитки підлягають детальному аналізу.

Щоб визначити, як впливав рівень доходів і витрат на результати від %-них, комісійних, операцій з ЦП, а також позареалізаційних операцій, складають співставну таблицю рівня доходів і витрат по кожному виду діяльності з визначенням ПР або збитку або т.з. позитивної чи негативної маржі від кожного виду діял-ті. Це наз-ся заг оцінкою темпів зміни обсягів і структури ПР, яка здійснюється після заг оцінки рівня ПР.

Дані анал-ся по 2 рокам, один з яких є базовим, а інший – звітним. По кожному року співставляються ∑ в тис.грн. та розраховується питома вага в % до підсумків. Також обов’язковою складовою заг. оцінки рівня ПР є темп зміни (у %). Висновки здійснюються по створеній таблиці.

Таблиця має 2 розділи: 1 – фін результат без врахування утримання апарату управління, 2 – фін результат банку. За даними створеної таблиці про оцінку обсягів і структури ПР, результатом опер діял-ті банку є вал. ПР чи збиток або т.з. маржинальний дохід. Він визначається як різниця між всіма опер. доходами і всіма опер. витратами за даними звіту Ф2. Він не включає в себе витрати на утримання апарату упр-ня. Порівнюються показники минулого та звітного років і робиться висновок про ­ чи ¯ його.

Структура доходів і витрат по %-ним, комісійним, операціям з ЦП та іншим може свідчити про те, що фін результат визначали ті види діял-ті, які мали найбільшу питому вагу.

Визначається, що під-во працює із збитком, якщо його %маржа від’ємна, якщо із “+”, то працює з ПР.

На наступному етапі для визначення бал. ПР із одержаного маржинального доходу віднімаються витрати на утримання апарату упр-ня, а для визначення ЧПР із бал. ПР віднімається величина нарахованого до сплати в бюджет податку на ПР. А також наприкінці порівнюються одержані результати і робиться висновок про його ­ чи ¯.

40. Чистий процентний, комісійний і торгівельний доход, методика його визначення і аналізу