Мир Знаний

Аналіз валютних операцій банку з метою підвищення їх ефективності (стр. 3 из 14)

;
.
(1.4)

Темп приросту валютних активів (Тп.в.а) та валютних зобов’язань (Тп.в.з) визначається як співвідношення різниці суми валютних активів (зобов’язань) на кінець та початок періоду до їх суми на початок періоду:


;
.
(1.5)

Розрахунок темпів приросту валютних активів дає можливість оцінити активність банку на валютному ринку. При цьому необхідно з’ясувати, які чинники впливають на ті чи інші зміни. Якщо збільшення абсолютних та процентних значень показників приросту активів не пов’язано зі збільшенням офіційного курсу іноземних валют, то ці зміни є наслідком розвитку масштабів валютних операцій.

Аналіз динаміки валютних активів та зобов’язань проведемо за допомогою табл. 1.1 на підставі інформації балансу банку.

Таблиця 1.1. Аналіз динаміки валютних активів та зобов’язань, тис. грн..

Показники На 1.01.06 На 1.01.07 Відхилення
абсолютне відносне,%
Валютні активи 24 850,00 26 458,00 +1608,00 +6,47
Валютні зобов’язання 19 520,00 20 054,00 +534,00 +2,74
Активи банку, всього 67 888,30 78 795,60 +10907,3 +16,1
Зобов’язання банку, всього 47 332,00 49 750,40 +2418,4 +5,1
Частка валютних активів у загальних активах,% 36,60 33,60 –3,0 x
Частка валютних зобов’язань у загальних зобов’язаннях,% 41,20 40,30 –1,9 x
Позабалансові активи 457 900,00 480 500,00 +22 600,00 +4,94
Позабалансові зобов’язання 420 120,00 430 150,00 +10 030,00 +2,39

З даних табл. 1.1 видно, що абсолютний приріст валютних активів банку збільшився на 1608,0 тис. грн. (у гривневому еквіваленті), або на 6,47%, валютні зобов’язання зросли на 534,0 тис. грн., або на 2,74%. Водночас частка валютних активів у загальних активах у звітному періоді зменшилась із 36,6% на 1 січня 2006 р. до 33,6% на 1 січня 2007 р., тобто на 3,0 процентних пункти. Відповідно зменшилась і частка валютних зобов’язань у загальних зобов’язаннях банку. Так, на 1 січня 2006 р. вона становила 42,2% від загальної суми зобов’язань, а на 1 січня 2007 р. – 40,3%, тобто зменшилась на 1,9%. Отже, в банку намітилася тенденція зменшення масштабів діяльності з валютою. Частково це пов’язано з нарощуванням власного капіталу банку в національній валюті, що зменшило обсяг валютних коштів у загальній діяльності банку.

Такі показники обсягів валютних коштів свідчать про їх значимість у загальному обсязі коштів банку, про масштабність операцій та активну роль банку на валютному ринку.

Структурний аналіз валютних активів та пасивів може проводитись за такими групами (класифікаційними ознаками):

· за статтями активів і пасивів;

· за видами валют;

· за видами операцій;

· операції, що здійснюються з резидентами та нерезидентами;

· операції, що здійснюються у вільно конвертованій валюті та неконвертованій валюті. [11, c. 94]

Для визначення питомої ваги обсягу коштів в іноземній валюті звітного періоду у їх загальному обсязі використовуються дані оборотно-сальдового балансу. Розрахунок здійснюється як співвідношення суми оборотів за дебетом та кредитом в іноземній валюті до загальної суми оборотів банку у звітному періоді.

Ці показники залежно від їх значень будуть характеризувати ємність валютних операцій та їх частку у загальній масі. Їх можна порівняти з показниками інших банків і визначити у такий спосіб місце конкретного банку на валютному ринку та значимість операцій із валютними коштами у діяльності банку.

Питома вага валютних активів та зобов’язань, динаміка змін у структурі активів та пасивів банку, показники у розрізі валют, резидентності визначать основні тенденції діяльності банку, їх стабільність на внутрішньому та міжнародних валютних ринках.

Розглянемо методику структурного аналізу валютних активів та пасивів на прикладі таких даних (табл. 1.2).

Таблиця 1.2. Аналіз структури валютних активів та пасивів за їх видами

Показники на 1.01.06 р. на 1.01.07 р. Відхилення
Грн.. % грн. % абсолютне структурне
Активи 24 850 100 26 458 100 +1608 0
Готівкові кошти 100 0,4 998 3,8 +898 +3,4
Дорожні та інші чеки 600 2,4 500 1,9 –100 –0,5
Кошти в інших банках 7500 30,2 6580 24,9 –920 –5,3
Міжбанківські кредити та депозити 3100 12,5 4180 15,8 +1080 +3,3
Резерв під заборгованість інших банків (250) (1,0) (1000) (3,8) (+750) (+2,8)
Цінні папери 0 0 700 2,6 +700 +2,6
Кредити юридичних осіб 9100 36,6 8700 32,9 –400 –3,7
Інші активи 4700 18,9 5800 21,9 +1100 +3,0
Зобов’язання 19 520 100 20 054 100 +534 0
Кошти інших банків 1000 5,1 1700 8,5 +700 +3,4

Таблиця 1.2

Депозити та кредити банків 452 2,3 754 3,8 302 +1,5
Кошти до запитання юридичних осіб 3800 19,5 3440 17,2 –360 –2,3
Строкові депозити юридичних осіб 1200 6,1 1900 9,5 +700 +3,4
Кошти до запитання фізичних осіб 2250 11,5 2760 13,8 +510 +2,3
Строкові депозити фізичних осіб 7148 36,6 5230 26,1 –1918 –10,5
Субординована заборгованість 570 2,9 570 2,8 0 –0,1
Інші зобов’язання 3100 15,9 3700 18,5 +600 –2,6

Як видно з даних табл. 1.2 на 1 січня 2006 р. основну частку в валютних активах становлять кредити, надані юридичним особам – 32,9%, та кошти на коррахунках в інших банках – 24,9%. Значну частку в активах банку складали міжбанківські кредити та депозити – 15,8% та інші активи – 21,9%. Приблизно така ж тенденція спостерігалась і в базисному періоді, де питома вага цих видів активів становила 98,2%.

У структурі валютних зобов’язань спостерігалась перевага строкових депозитів фізичних осіб – 26,1%, коштів до запитання юридичних осіб – 17,2%, коштів до запитання фізичних осіб – 13,8%. Велику питому вагу склали кошти на валютних рахунках юридичних осіб – 9,5%. Аналогічна структура спостерігалась і в базисному періоді, але там переважали строкові депозити фізичних осіб – 36,6% та кошти до запитання юридичних осіб – 19,5%. У структурі залучених валютних коштів дещо посилилася роль коштів на «лоро» рахунках. Так, на 1 січня 2007 р. вони зросли на 700 тис. грн., або на 3,9 процентного пункту.

Таблиця 1.3. Аналіз структури валютних активів за видами валют (станом на 1 січня 2007 р.), тис. грн.

Стаття активу Види валют (еквівалент) Разомвалютних активів
долари США євро російські рублі інші види валют
сума % сума % сума % сума % сума %
Готівкові кошти 519,0 52 359,3 36 89,8 9 29,9 3 998 100
Дорожні та інші чеки 215,0 43 230,0 46 5,0 1 50,0 10 500 100
Кошти в інших банках 3355,8 51 1776,6 27 987,0 15 460,6 7 6580 100
Міжбанківські кредити та депозити 1045,0 25 2048,2 49 877,8 21 209 5 4180 100
Резерв під заборгованість інших банків (210) 21 (500) 50 (240) 24 (50) 5 (1000) 100
Цінні папери 343,0 49 357 51 700 100
Кредити юридичних осіб 4002,0 46 2784 32 1740 20 174,0 2 8700 100
Інші активи 2436,0 42 1160 20 1682 29 522 9 5800 100
Усього активів 11705,8 44 8215,1 31 5141,6 20 1395,5 5 26458 100

Зміни у структурі у розрізі валют дадуть інформацію, операціям у яких саме валютах, віддає перевагу банк. У разі принципових змін у обсягах та змін частки виду валют банку слід проаналізувати причини, що призвели до цих змін. Це має особливе значення, оскільки кожна валюта має свій ризик, і відповідно може вплинути на прибутковість.

Як видно з наведених даних у структурі валют, за видами переважають залишки за статтями активів у доларах США. Їх частка на 1 січня 2007 р. становила 44% у загальному обсязі валютних активів. Високу питому вагу займають активи в євро – 31%. При цьому частка доларів США найбільша за такими статтями активів, як готівкові кошти (52%), кошти на коррахунках в інших банках (51%), кредити юридичним особам (46%), а за статтями «дорожні чеки» та «МБК надані», «цінні папери в іноземній валюті» перевага надається євро. Їх питома вага становила відповідно 46%, 49% та 51%. Аналіз структури в динаміці дає змогу зробити висновок про чітку тенденцію збільшення частки валютних активів у євро. [24, c. 114]

Подібний аналіз може проводитись не тільки за залишками на статтях активу та пасиву, а й за оборотами за цими рахунками. Оцінка структури обсягу коштів за операціями в іноземній валюті буде корисною для розрахунку прибутковості операцій.

1.3 Характеристика нормативно правової бази валютних операцій вітчизняних банків

Здійснюючи валютні операції за дорученням клієнту, банк керується великою кількість нормативно-правових актів, законів, постанов, також, що не менш важливо власним досвідом, та досвідом інших провідних банків, але в даному розділі увага насамперед приділяється нормативній базі.