Мир Знаний

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр (стр. 3 из 3)

Тобто проведене порівняння впливу структур активів та пасивів банків на рентабельність роботи виявляє суттєвий вплив стратегії роботи банку з різними слоями клієнтури. Так в проведеному дослідженні показано, що ВАТ КБ “НАДРА” та АКБ “ПРИВАТБАНК”, які пріоритетом вважають стратегію розширення банківського обслуговування населення, рівні рентабельності роботи банку практично однакові.

Перелік використаної літератури

1. ЗАКОН УКРАЇНИ N 2121-ІІІ „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 22 грудня 2005 року N 3273-ІV // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

2. Закон України N 679-XІV “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року // Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України станом від 10.01. 2002 року N 2922-ІІІ)// Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

3. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Постанова Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року N 280 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 1 грудня 2005 року N 457) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA- ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

4. Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні // Постанова Правління Національного банку України від 28 серпня 2001 року N 368 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Прав- ління Національного банку України станом від 1 листопада 2005 року N 407) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

5. Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України // Постанова Правління Національного банку України від 7 грудня 2004 року N 598 (Із змінами і доповненнями, внесеними постановами Правління Національного банку України станом від 13 березня 2006 року N 82) // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

6. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LІGA-ZAKON.COM.UA , квітень 2006 року

7. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович та ін.; За ред. А.М.Герасимовича. — К.: КНЕУ, 2003.— 599 с.

8. Банковское дело: Учебник /Под ред. О.И.Лаврушина – Москва, «Финан-сы и статистика», 1998 – 576 с.

9. Банківські операції: Підручник. – 2-ге вид., випр. і доп./ А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф.Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза. – К.: КНЕУ, 2002. – 476 с.

10. Банківські операції:Підручник/За ред.Міщенка В.І., Слав"янської Н.Г.- Київ:Знання-Прес,2006 .-727 с.

11. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Міщенко В.І.;Яценюк А.П.; Коваленко В.В.;Коренєва О.Г.- К.: Знання, 2004.- 406 с.-(Вища освіта ХХІ століття)

12. Банківський нагляд:Навчальний посібник / Мін-во освіти і науки України; Ун-т економіки та права "Крок";Грушко В.І.;Лаптєв С.М.; Любунь О.С.; Раєвський К.Є.- К.: ЦНЛ, 2004.- 264 с.

13. Васюренко О.В. Банківські операції : Навчальний посібник . – 4-те вид., перероблене і доповнене – Київ: Знання, 2004. – 324 с.

14. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник . – Київ: Академія, 2001. – 313 с.

15. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. – Харків: ПП Яковлєва, 2003. – 88 с.

16. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.: За заг. ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

17. Кириченко О.А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. - 384 с.

18. Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002.— 316 с.

19. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. — 2-е вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2004. — 468 с.

20. Роуз П.С. Банковский менеджмент. Пер. с англ. со 2-го изд.— М.: «Дело ЛТД»,1995.— 768 с.

21. Синки, Дж. мл. Управление финансами в коммерческих банках. Пер. с англ. 4-го переработанного изд. / под ред. Р.Я.Левиты, Б.С.Пинкерса. — М.: 1994, Catallaxy.— 820 c.

22. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.- метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2000. - 160с.

23. Шевченко Р. І. Банківські операції : Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К. : КНЕУ, 2003. – 276с.

24. Офіційний сайт Асоціації банків України // WWW.AUB.COM.UA

25. Офіційний сайт НБУ // www.bank.gov.ua

26. Офіційний сайт ВАТ КБ “НАДРА” // WWW.NADRA.COM.UA