Смекни!
smekni.com

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр (стр. 1 из 3)

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку

ВАТ КБ “НАДРА” в 2004 – 2008 рр.


Вступ

Актуальність теми контрольної роботи полягає в необхідності впровадження методології комплексного аналізу ефективності діяльності комерційного банку не тільки в внутрішньому мікросередовищі, але і при порівняльному аналізі положення банку у банківській системі України (макросередовищі), що дозволяє виявити фінансові проблеми в розвитку банку та ідентифікувати їх причини в порівняльному аналізі характеристик його операцій з показниками лідерів банківської системи та середніми показниками банківської системи України.

Мета роботи полягає в проведенні аналізу ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ “НАДРА”.

Предметом дослідження є зведена фінансова звітність по банківським операціям комерційних банків.

Об’єктом дослідження є на мікрорівні діяльність ВАТ КБ “НАДРА”, на макрорівні – результати діяльності банків банківської системи України.

Методи дослідження, застосовані в роботи – методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтально-вертикальні статистичні розрізи), методи побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми), методи багатовимірного регресійного аналізу.

Інформаційно-методологічна база досліджень контрольної роботи — звітні документи ВАТ КБ “НАДРА” за 2004-2008 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, нормативні документи Національного банку України.


1. Загальна характеристика ВАТ КБ “НАДРА”

Сьогодні Надра Банк – це універсальний комерційний банк загальнонаціонального масштабу. Технологічна база для обслуговування клієнтів – це більш ніж 550 філій у різних містах України, більше 600 власних банкоматів, близько 3200 багатофункціональних РOS-терміналів, а також сучасний електронний Контактний центр.

Свою діяльність комерційний банк "Надра" розпочав 26 жовтня 1993 року, саме в цей день Банк було зареєстровано НБУ (реєстраційний номер 205). Сьогодні банк "Надра" - універсальна фінансова установа, один із лідерів вітчизняного банківського ринку. "Надра" входить до десятки найпотужніших банків України, постійно посідає верхні рядки банківського рейтингу. 1999 рік став періодом становлення міжнародного визнання КБ "Надра". Банк одержав максимальні на той час оцінки за системою CAMEL (за результатами спільної перевірки фахівців НБУ і Міжнародного Валютного Фонду). Банком розпочато емісію платіжних карток VІSA та увійшли до складу організацій-партнерів міжнародної системи Western Unіon. Банк почав роботу з новим фінансовим інструментом - облігаціями зовнішньої державної позики. У 2000 році авторитет банку за кордоном зміцнювався, як свідчення - рейтинги міжнародних рейтингових агентств Thomson Fіnancіal BankWatch і FІTCH ІBCA. Відкрито представництво у м. Будапешт, а угорський "Ексімбанк" встановив банку "Надра" ліміт для кредитування і підтвердження документарних операцій.

26 жовтня 2005 року банк "Надра" успішно завершив своє дебютне розміщення трьохрічних єврооблігацій у розмірі 100 млн. доларів США з найнижчим відсотковим спредом за всю історію виходу українських приватних банків на ринок єврооблігацій. Лід-менеджерами випуску виступили великі інвестиційні банки DrKW та UBS. Єврооблігації пройшли лістинг на Швейцарській біржі з присвоєнням їм рейтингу "В1" від Moody's і "B-" від Fіtch. 2006-й став роком оновлення бренду Надра. Позитивні зрушення відчули як постійні, так і понад 1 млн нових клієнтів Надра Банку. Головна їх мета - створення позитивних емоцій клієнтів та позитивних вражень від обслуговування в банку. Здобутки 2006 року сприяли поглибленню зв'язків із міжнародними фінансовими інститутами. Так, серед них - успішне повернення першого синдикованого кредиту від західних банків, взятого у 2005 році, та отримання другого синдикованого кредиту на суму понад 100 мільйонів доларів США; запуск спільно з The BanK of New York програми глобальних депозитарних розписок (GDS), тощо.

ВАТ КБ "Надра" активно розширяє свою регіональну мережу по всій території України. Відкрито регіональні управління в Криму, Донецьку, Вінниці, Дніпропетровську, Полтаві, Запоріжжі, Лівові, Одесі, та в інших великих містах України. За станом на 31.12.2006 року банк представлений понад 600 відділеннями в різних містах України та Автономної республіки Крим. З метою представляти інтереси банку, зміцнювати партнерські відносини між підприємствами України Угорщини та Латвії, розвивати зовнішньоторговельні співробітництва між нашими країнами, працюють зарубіжні представництва банку "Надра" в м. Будапешт (Угорщина) та в м. Рига (Латвія).

ВАТ КБ "Надра" розвивається як шляхом фінансування та кредитування своїх клієнтів, так і шляхом власного укрупнення, створюючи нові філії. В 2006 році відбулося фінансування діяльності шляхом проведення дев'ятої емісії акцій банку, в результаті якої статутний капітал збільшився, і становить 390,4 млн. грн. В табл.1.1 – 1.5 представлені основні реєстраційні дані ВАТ КБ “НАДРА”.

Таблиця 1.1

Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження та засоби зв’язку ВАТ КБ “НАДРА” [26]

Повне найменування Відкрите акціонерне товариство комерційний банк "Надра"
Скорочене найменування ВАТ КБ "Надра"
Організаційно-правова форма ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Код за ЄДРПОУ 20025456
Населений пункт Київ
Вулиця, будинок вул. Артема, буд. 15
Міжміський код та телефон 8 (044) 481-09-30
E-maіl bank_offіce@nadrabank.kіev.ua
WWW-адреса www.nadra.com.ua

Таблиця 1.2

Інформація про власників іменних цінних паперів ВАТ КБ «НАДРА” [26]

Кількість акціонерів (засновників) – юридичних осіб 66
Частка акцій, які належать юридичним особам, від їх загальної кількості (%) 99,84
Кількість акціонерів (засновників) – фізичних осіб 772
Частка акцій, які належать фізичним особам, від їх загальної кількості (%) 0,16

Таблиця 1.3

Інформація про чисельність працівників ВАТ КБ «НАДРА” [26]

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) 5 380
Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників (осіб) 1 078
Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) 210
Фонд оплати праці — всього (тис.грн.) 153 750

Таблиця 1.4

Інформація про осіб, що володіють 5% та більше ВАТ КБ “НАДРА” [26]

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, %
Новартік Трейдінг Лімітед (Novartіk Tradіng Lіmіted) НЕ110239 Оміроу, 51, РІК, Аглатнджія, поштовий код 2121, Нікосія, Кіпр (Omіrou, 51 PІK, Aglantzіa, P.C. 2121, Nіcosіa, Cyprus) 02.10.2006 23 810 800 60,99
Менмейд Ентерпрайзес Лімітед (Manmade Enterprіses Lіmіted) НЕ169231 Кіпр, 1076, Нікосія, Агапінорос, 2 АЙРІС ТАУЕР, 7-й поверх, офіс 702 (Agapіnoros, 2, ІRІS TOWER, 7th floor, Flat/Offіce 702, P.С.1076, Nіcosіa, Cyprus) 02.10.2006 12 000 000 30,74
Бенк оф Нью Йорк (The Bank of New York) ІRVTUS3N 1 Wall-Street, New York, NY 10286 USA 02.10.2006 2 976 940 7,63
П.І.Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій, штук Від загальної кількості акцій, %
д/в 0 0
Усього: 38787787 99

Таблиця 1.5

Інформація про випуски акцій ВАТ КБ “НАДРА” [26]

Дата реєстрації емісії Номер свідоцтва про реєстрацію емісії Найменування органу, що зареєстрував емісію Вид акцій Форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Сума за номіналом (грн.) Доля у статутному капіталі (%)
2006-11-29 552/1/06 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Іменні прості Документарна 10 39 035 785 390 357 850 99,51
Примітки: Збільшення статутного фонду ВАТ КБ "Надра" в 2006 році відбулося в результаті проведеної 9-ї емісії акцій банку. Станом на 31.12.2006 року статутний фонд повністю не сплачено (не викуплено 50000 штук простих іменних акцій). Нова редакція Статуту банку зареєстрована НБУ (Реєстраційний № 205 від 10 листопада 2006 року). Таким чином в балансі банку станом на 31.12.2006 року відображений статутний фонд в розмірі 390362660 грн., що складається з 390035785 штук простих іменних акцій і 481 штуки привілейованих іменних акцій. Реєстрація випуску акцій банку в ДКЦПФР була здійснена в листопаді 2006 року - Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій № 552/1/06 від 29.11.2006 року.

Таблиця 1.7

Рейтингова таблиця банків БС України за обсягами активів станом на 01.01.2007 року


Таблиця 1.8

Рейтингова таблиця банків БС України за обсягами активів станом на 01.01.2008 року

Рейтингові показники ВАТ КБ “НАДРА” в банківській системі України (164 комерційних банка), проведені Асоціацією українських банків станом на 01.01.2007 [24], мають наступні рівні:

1.Обсяг активів балансу – 10 293,7 млн.грн. (8 місце), що становить 3,248% від сумарних активів банківської системи України.

2. Обсяг кредитно-інвестиційного портфелю – 8987,4 млн.грн. (7 місце).

3. Обсяг власного капіталу – 1 343,9 млн.грн.(7 місце).