Смекни!
smekni.com

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL (стр. 4 из 5)

Стратегія збалансованого управління ліквідністю

Згідно зі збалансованим підходом до управління ліквідністю частина попиту на ліквідні засоби задовольняється за рахунок нагромадження високоліквідних активів, а решта - за допомогою проведення операцій запозичення коштів.

З метою зниження ризиковості банки часто укладають попередні угоди про відкриття кредитних ліній з ймовірними кредиторами, що допомагає вчасно забезпечити непередбачені потреби в грошових коштах. Через високу вартість стратегії трансформації активів і значну ризиковість стратегії запозичення більшість банків зупиняють свій вибір на компромісному варіанті управління ліквідністю - стратегії збалансованого (одночасного) управління і активами, і пасивами.


2. Розрахунково-аналітичний розділ

2.1 Аналіз адекватності капіталу

Таблиця 1 – Розрахунок розміру капіталу банку Н1

Статті балансу Сума, грн.
1. Основний капітал 15 037 908
1.1. Статутний фонд 14 763 120
1.1.1. Зареєстрований сплачений 14 000 000
1.1.2. Зареєстрований несплачений 763 120
1.2. Загальні резерви 1 300 048
1.3. Нерозподілені прибутки минулих років -
1.4. Власні цінні папери в портфелі на продаж 2 308
1.5. Нематеріальні активи 259 832
2. Додатковий капітал 16 404 756
2.1. Фонди банку 10 902 136
2.2. Результати поточного року 5 502 620
3. Сума додаткового капіталу, що приймається до розрахунку 15 037 908
4. Загальний капітал 30 075 816
5. Відрахування від загального капіталу 306 724
5.1. Вкладення в акції та інші боргові зобов’язання банків -
5.2. Вкладення в асоційовані компанії 306 724
6. КАПІТАЛ БАНКУ 29 769 092

Таблиця 2 – Активи, зважені за групами ризику

Активи Сума за балансом, грн. Відсотки ризику Сума зважених активів, грн.
Група І 0
- Каса і прирівняні до неї кошти 2 333 652 -
- Кошти на коррахунку в НБУ 4 633 219 -
- Вкладення в державні боргові зобов’язання 7 352 050 -
Група ІІ 10
- Кредити, надані центральним органам державного управління - -
Група ІІІ 20
- Кредити, надані місцевим органам державного управління - -
Група ІV 50
- Кошти, розміщені в інших банках 8 030 251 4 015 126
Група V 100
- Операції з корпоративними цінними паперами 470 154 470 154
- Кредити, надані банком 41 547 495 41 547 495
- Факторингові зобов’язання 122 100 122 100
- Дебітори 3 712 783 3 712 783
- Основні фонди - -
- Гарантії, надані банком - -
- Інші активи 58 627 996 58 627 996
Загальна сума 126 829 700 108 495 654

Н3 = 29 769 092: 108 495 654 * 100 % = 27,44 %

Таблиця 3 – Розрахунок платоспроможності банку

Назва показника Значення
1. Платоспроможність банку (фактична), % 27,44
2. Додаткові вимоги до платоспроможності:
2.1. Фактична сума “великих” кредитів, грн. 13 756 640
2.2. Нормативна сума “великих” кредитів, грн. 238 152 736
2.3. Відхилення, % - 19,44
3. Необхідна платоспроможність (нормативна), % 8,00

Таблиця 4 – Аналіз адекватності капіталу банку

Нормативи капіталу Нормативне значення Фактичне значення Відхилення
1. Мінімальний розмір капіталу, євро 3 000 000 5 953 818 2 953 818
2. Мінімальний розмір статутного фонду, євро 1 000 000 2 952 624 1 952 624
3. Платоспроможність банку, % 8 27,44 19,44
4. Достатність капіталу, % 4 23,47 19,47

Н4 = 29 769 092: 126 829 700 * 100 % = 23,47 %

2.2. Аналіз якості активів

Таблиця 5 – Класифікація активів банку

Актив Сума, грн. Питома вага, % Коефіцієнт зважування Зважена сума, грн.
1. Каса та прирівняні до неї кошти 2 333 652 1,84 - -
2. Кошти на коррахунку в НБУ 4 633 219 3,65 - -
3. Кошти на коррахунках в інших банках 8 030 251 6,33 0,5 4 015 126
4. Кредити, надані банкам 2 522 972 1,99 1,0 2 522 972
5. Цінні папери, придбані банком 7 822 204 6,17 1,0 7 822 204
6. Кредити надані, у т.ч.: 41 547 495 32,76 6 755 336
- задовільні 22 535 103 17,77 - -
- особливо згадані 13 756 640 10,85 0,2 2 751 328
- субстандартні 864 298 0,68 0,5 432 149
- сумнівні 2 731 983 2,15 0,7 1 912 388
- збиткові 1 659 471 1,31 1,0 1 659 471
7. Факторинг 122 100 0,096 1,0 122 100
8. Нематеріальні активи 259 832 0,20 1,0 259 832
9. Матеріальні активи 15 410 172 12,15 1,0 15 410 172
10. Дебітори 3 712 783 2,93 1,0 3 712 783
11. Інші активи 40 435 020 31,88 1,0 40 435 020
12. УСЬОГО 126 829 700 100,00 81 055 545
13. Власні кошти (капітал) банку 29 769 092
14. Співвідношення класифікованих активів до капіталу, % 272,28

Найбільшу питому вагу в складі активів займають кредити надані, особливо задовільні, що є позитивним. 31,88 % займають інші активи.

2.3 Аналіз прибутковості банку

Таблиця 6 – Аналіз структури доходів банку

Статті доходів Сума, грн. Питома вага, %
1. Операційні та різні доходи 9 750 514 79,75
2. Штрафи, пені, неустойки одержані 595 100 4,87
3. Доходи майбутніх періодів 20 566 0,17
4. Інші доходи 1 860 042 15,21
УСЬОГО доходів 12 226 222 100,00

Таблиця 7 – Аналіз структури витрат банку

Статті витрат Сума, грн. Питома вага, %
1. Операційні видатки та витрати на утримання апарату управління 2 099 039 31,22
2. Витрати майбутніх періодів 230 554 3,43
3. Відвернені кошти за рахунок прибутку 2 006 621 29,84
4. Збитки 9 396 0,14
5. Інші витрати 2 377 992 35,37
УСЬОГО витрат 6 723 602 100,00

Таблиця 8 – Аналіз рівня надходжень банку

Показники Значення
1. Доходи банку, грн. 12 226 222
2. Витрати банку, грн. 6 723 602
3. Прибуток, грн. 5 502 620
4. Чистий прибуток, грн. 3 743 394
5. Вартість усіх активів, грн. 126 829 700
6. Коефіцієнт прибутковості, % 2,952
7. Витрати на 1 грн. доходів, грн. 0,550

2.4 Аналіз ліквідності

Таблиця 9 – Скориговані сукупні активи

Актив Сума, грн. Коефіцієнт коригування Скориговані активи
1. Каса та прирівняні до неї кошти 2 333 652 1,00 2 333 652,0
2. Кошти на коррахунку в НБУ 4 633 219 1,00 4 633 219,0
3. Кошти на коррахунках в інших банках 8 030 251 1,00 8 030 251,0
4. Кредити, надані банком 2 522 972 0,50 1 261 486,0
5. Цінні папери, придбані банком 7 822 204 1,00 7 822 204,0
6. Кредити надані, у т.ч.: 41 547 495 1,00 41 547 495,0
7. Факторинг 122 100 1,00 122 100,0
8. Нематеріальні активи 259 832 0,50 129 916,0
9. Матеріальні активи 15 410 172 0,50 7 705 086,0
10. Дебітори 3 712 783 1,00 3 712 783,0
11. Інші активи 40 435 020 1,00 40 435 020,0
12. УСЬОГО 126 829 700 117 733 212,0

Таблиця 10 – Розрахунок нормативів ліквідності банку

Назва нормативу Нормативне значення Фактичне значення
1. Миттєва ліквідність, % > = 20 61,79
2. Загальна ліквідність, % > = 100 124,77
3. Співвідношення високоліквідних активів до робочих активів, % > = 20 27,12

З таблиці видно, що банк дотримується всіх нормативів ліквідності.

2.5 Визначення зведеного рейтингу банку

Таблиця 11 – Шкала рейтингової оцінки доходності банку

Компоненти рейтингової оцінки доходності банку Бали
1. Адекватність капіталу 1
2. Якість активів 5
3. Якість управління 2
4. Доходність 1
5. Ліквідність 3
Усього 12
Рейтингова оцінка 2,4
РЕЙТИНГ 2

3. Проектний розділ

Фінансовий стан банку можна вважати надійним і стабільним. За таких умов банк має можливість пристосовуватися до умов економічної кон’юнктури і роботи банківського сектора.

Проблеми, які можуть виникати або існують в банку, в змозі бути вирішені керівництвом банку. Банку можна запропонувати в подальшому намагатися чітко відслідковувати зміни в законодавстві.

З оцінки показників видно, що банк в змозі в майбутньому здійснювати розширення своєї діяльності.

Можна запропонувати банку намагатися в подальшому здійснювати нарощування статутного капіталу або власного капіталу (за рахунок нерозподіленого прибутку, наприклад).

Статутний фонд акціонерного товариства може бути збільшений шляхом додаткового випуску акцій або шляхом збільшення номінальної вартості акцій.