Смекни!
smekni.com

Аналіз ефективності діяльності комерційного банку з використанням стандартизованої рейтингової системи CAMEL (стр. 5 из 5)

Рішення про додатковий випуск акцій, як правило, приймається на загальних зборах акціонерів кваліфікованою більшістю голосів (3/4 присутніх). В Україні закон дозволяє приймати рішення про збільшення статутного фонду, не більше ніж на 1/3, правлінню акціонерного товариства. Банки цим часто користуються для спрощення процедури і прискорення ухвалення рішення, а також, щоб уникнути необхідності проводити позачергові збори акціонерів, що займає багато часу і потребує витрат. Акції випускаються шляхом проведення відкритої підписки, результати якої реєструються в НБУ та Державній комісії з цінних паперів і фондового ринку. У разі потреби в проспекті емісії акцій можна передбачити пріоритетне право акціонерів на придбання акцій нового випуску.

Переваги такого способу збільшення статутного фонду полягають у тому, що:

• шляхом організації нового випуску акцій можна мобілізувати на ринку додаткові фінансові ресурси, яких може не бути в акціонерів;

• з'являється можливість залучити нових акціонерів, в яких зацікавлений банк у плані стратегічного співробітництва, тобто можливості залучення солідних клієнтів для обслуговування, диверсифікації галузевої структури акціонерів, розширення їх географії, у тому числі залучення іноземного капіталу, тощо;

• за умови успішної діяльності банку акції нової емісії можна реалізовувати з курсовою націнкою та одержувати емісійний прибуток;

• «розбавлення» капіталу (тобто збільшення частки дрібних акціонерів, які не справляють реального впливу на управління акціонерним товариством) призводить до зменшення пакета акцій, що забезпечує контроль над акціонерним товариством.

Водночас при збільшенні статутного фонду банку шляхом нового випуску акцій для старих акціонерів можуть виникнути й негативні моменти:

• зменшення своєї частки в статутному фонді банку і, відповідно, ступеня контролю над акціонерним товариством;

• перерозподіл акцій на користь нових акціонерів і трата старими акціонерами контрольного пакета акцій.

Разом з тим, за правильної організації випуску нових акцій ці питання контролюються.

Рішення про збільшення номінальної вартості акцій також приймається загальними зборами акціонерів. При цьому можливі два варіанти такої операції. По-перше, номінальна вартість акцій може бути збільшена шляхом доплати кожним акціонером відповідної суми до нового номіналу належних йому акцій. У такому випадку необхідна добровільна згода всіх акціонерів, що може створити певні технічні труднощі. Якщо якийсь акціонер не згодний доплачувати, акціонерне товариство може викупити в нього акції за існуючою ціною. По-друге, можна провести доплату до нової номінальної вартості з прибутку банку після сплати податків. У такому випадку видатки акціонерне товариство бере на себе і фактично переказує зароблений прибуток у статутний фонд.

Переваги збільшення статутного фонду шляхом збільшення номінальної вартості акцій полягають у тому, що:

• не змінюється коло акціонерів;

• не змінюються частки акціонерів у статутному фонді, а відповідно, й сформований на даний момент ступінь їх контролю над акціонерним товариством.

Негативним моментом у такому способі є те, що залучення в банк додаткових фінансових ресурсів обмежується можливостями старих акціонерів або можливостями самого банку. Не вирішуються також питання розширення бази акціонерів і клієнтів.


Висновки

В роботі були висвітлені наступні теоретичні положення діяльності банків:

- загальна характеристика аналітичної роботи в комерційних банках;

- основні методи оцінювання діяльності банків;

- загальна характеристика рейтингової системи САМЕL.

Було визначено зведений рейтинг за методикою САМЕL конкретного банку та запропоновані рекомендації з покращення результатів його діяльності.

перелік посилань

1. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. за № 2121-ІІІ (зі змінами і доповненнями).

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена Постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (зі змінами і доповненнями).

3. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління НБУ від 28.11.2001р. №489 (зі змінами і доповненнями).

4. Аналіз діяльності комерційних банків: навчальний посібник/ За ред. Ф.М. Бутенець, А.М. Герасимович. - Житомир, 2001. – 384 с.

5. Аналіз банківської діяльності: Підручник / За ред. А.М. Герасимовича. – К.: КНЕУ, 2003. – 599 с.

6. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі / За ред. Л.О. Примостки. - К.: КНЕУ. -2002. – 313 с.

7. Банківський менеджмент: Навч. посібник / За ред. О.А. Кириченко. - К.: “Знання - Прес”, 2002. – 434 с.

8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Вид. центр “Академія”, 2001. – 320 с.

9. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – 5-е вид. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2006. – 311 с.

10. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз комерційних банків: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006. – 463 с.

11. Заруба О.Д. Фінансовий менеджмент у банках. - К.: Знання, 1997. – 172 с.

12. Кириченко О., Гіленко І., Ятченко А. Банківський менеджмент: Навч. пос. для вищ. навч. закладів. – К: Основи, 1999. – 671 с.

13. Кочетков В.М. Основи аналізу банківської діяльності. Навчальний посібник. – К.: ЄУФІМБ, 2005. – 116 с.

14. Любунь О.С., Грушко В.І. Фінансовий менеджмент у банку. Навч. посібник. – К.: Слово, 2004. – 296 с.

15. В.І. Міщенко, А.П. Яценюк, В.В. Коваленко, О.Г. Корнєва. Банківський нагляд: Навч. посібник – Київ: Знання, 2004. – 406 с.

16. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент убанку: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 1999.- 280с.

17. Примостка Л. Аналіз активів і пасивів комерційного банку: концептуальні підходи, методи та моделі // Регіональна економіка.-2000.-.№4. - С.87-94.

18. Роуз П. Банковский менеджмент. - М.: Дело ЛТД, 1995. - 768 с.

19. Склеповий Є.В. Банківська справа – К.: Фінанси і статистика, 2002. – 408 с.

20. Щибиволок З.І. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник.-К.: Знання, 2006.- 311 с.