Мир Знаний

Звіт по практиці в ПП Форесс (стр. 1 из 10)

Зміст

ст

1. Характеристика діяльності ПП «Форесс»

2. Характеристика основних податків, що сплачуються ПП «Форесс»

3. Розрахунок показників фінансової стійкості ПП «Форесс»

4. Індивідуальне завдання

Висновок

Список використаної літератури

Додатки

1. Характеристика діяльності ПП «Форесс»

Приватне підприємство „Форесс” є самостійним господарським суб’єктом, який створений приватній власності декількох фізичних осіб.З моменту створення засновниками підприємства було 4 фізичні особи, на даний час – дві.

Директором підприємства є Кравець Володимир Іванович.

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки у банківських установах, має круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, та інші реквізити.

У своїй діяльності підприємство керується статутом та чинним законодавством України. Статут підприємства визначає порядок організації і здійснення його діяльності.

Підприємство не відповідає по зобов’язаннях засновників. Засновники відповідають по зобов’язаннях підприємства в межах, передбачених законодавством України. Держава та її органи не відповідають по зобов’язаннях підприємства, як і підприємство не відповідає по зобов’язаннях держави та її органів.

Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах коштів на його рахунках та належного йому майна.

Підприємство має всі права і обов’язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України, в тому числі:

· укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права та нести

обов’язки;

· набувати у власність майно, а також одержувати матеріали та вироби через роздрібну, оптову та комісійну торгівлю, у юридичних та приватних осіб;

· продавати іншим підприємствам, організаціям та громадянам або обмінювати устаткування, транспортні засоби, матеріальні цінності та кошти, а також списувати з балансу основні фонди, якщо вони зношені або морально застарілі;

· укладати як на території України, так і за кордоном, різного роду угоди та інші юридичні акти з підприємствами, товариствами, організаціями, установами, спілками та окремими громадянами, в тому числі: купівлі-продажу, обміну, позики, перевезення, доручення, комісії, схову, договори про спільну діяльність та інші договори та угоди, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах тощо, надавати гарантії;

· здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну та комісійну торгівлю;

· реалізувати свою продукцію, послуги, залишки від виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за фіксованими державними цінами;

· створювати згідно з чинним законодавством філії, представництва, відділення, як на території України, так і за її межами з правом

відкриття рахунків;

· бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об’єднань (в тому числі й міжнародних), діяльність яких відповідає статутним завданням Підприємства;

· бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

Підприємство створено з метою здійснення виробничої, комерційної і посередницької діяльності, а також з метою задоволення громадських потреб у його продукції, роботах, послугах та реалізації на основі здобутого прибутку соціальних та економічних інтересів засновників. Основною метою створення підприємства є отримання прибутку.

Основними видами діяльності ПП «Форесс» є:

- надання консультаційних послуг з бухгалтерського, фінансового та податкового обліку;

- встановлення комп’ютерних мереж;

- надання послуг по навчанню користувачів ПК;

- оптова та роздрібна торгівля комп’ютерним забезпеченням та іншими непродовольчими товарами.

2. Характеристика основних податків, що сплачуються ПП «Форесс»

Податки є необхідною ланкою економічних відносин в суспільстві з моменту виникнення держави. За рахунок податкових внесків формуються фінансові ресурси держави, які акумулюються в його бюджеті і позабюджетних фондах. Економічний зміст податків виражається, таким чином, взаєминами господарських суб'єктів і громадян, з одного боку, і держави - з іншого, з приводу формування державних фінансів.

Але податки це не тільки економічна категорія, але й одночасно фінансова категорія. Як фінансова категорія податки виражають загальні властивості, властиві усім фінансовим відносинам, а також свої особисті, відмінні від інших ознаки і риси, власну форму руху, тобто функції, що виділяють їх із усієї сукупності фінансових відносин. Функції податків виявляють їхню соціально-економічну сутність, внутрішній зміст.

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Верховною Радою Украї­ни і справляються на всій території України.

До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):

1) податок на додану вартість;

2) акцизний збір;

3) податок на прибуток підприємств;

4) податок на доходи фізичних осіб;

5) мито;

6) державне мито;

7) податок на нерухоме майно (нерухомість);

8) плата (податок) за землю;

9) рентні платежі;

10) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

11) податок на промисел;

12) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

13) збір за спеціальне використання природних ресурсів;

14) збір за забруднення навколишнього природного середовища;

15) збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення (дія призупинена, але з переліку не виключений);

16) збір на обов'язкове соціальне страхування;

17) збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;

18) збір до Державного інноваційного фонду (дія призупинена, але з переліку не виключений);

19) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;

20) фіксований сільськогосподарський податок;

21) збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

22) гербовий збір (застосовувався до 1.01.2000 року, але з переліку не виключений);

23) єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

24) збір за використання радіочастотного ресурсу України;

25) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний).

Механізм справляння місцевих податків і зборів та порядок їх сплати встановлюються сільськими, селищними, міськими Радами відповідно до переліку і в межах граничних розмірів ставок, установлених Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (зі змінами і доповненнями).

Суми податків і зборів (обов'язкових платежів), зараховуються до місцевих бюджетів у порядку, визначеному сільськими, селищними, міськими радами.

До місцевих податків належать:

1) податок з реклами;

2) комунальний податок.

2. До місцевих зборів (обов'язкових платежів) належать:

1) готельний збір (повністю перестає нараховуватися і сплачуватися з 1.01.04 р.);

2) збір за припаркування автотранспорту;

3) ринковий збір;

4) збір за видачу ордера на квартиру;

5) курортний збір;

6) збір за участь у бігах на іподромі;

7) збір за виграш на бігах на іподромі;

8) збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

9) збір за право використання місцевої символіки;

10) збір за право проведення кіно- і телезйомок;

11) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і лотерей;

12) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;

13) збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

14) збір з власників собак.

Державні податки встановлюються та стягуються центральними органами управління, місцеві – органами управління на відповідній території.

ПП «Форесс» сплачує такі податки:

1) податок на прибуток;

2) комунальний податок;

3) податок з доходів фізичних осіб.

1. Податок на прибуток. Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного прибутку, порядок обчислення і сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Відповідно до Плану рахунків облік витрат податку на прибуток ведеться на рахунку 98 «Податки на прибуток» за субрахунками:

981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»,

982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій».

На субрахунку 981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності» ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).

На субрахунку 982 «Податки на прибуток від надзвичайних подій» відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного прибутку. У статтях звіту «Надзвичайні доходи» та «Надзвичайні затрати» відповідно відображають:

— прибуток або збиток від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій;

— невідшкодовані збитки від надзвичайних подій, включаючи затрати на запобігання виникнення втрат від стихійного лиха, техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування і покриття втрат від надзвичайних подій за рахунок інших джерел.