Мир Знаний

Склад і елементи фінансової звітності (стр. 1 из 3)

Міністерство освіти і науки України

Кафедра обліку і аудиту

на тему:

„Склад і елементи фінансової звітності”

Виконала:

студентка групи А – 401

Чернівці – 2009

План

Вступ

1.Склад фінансової звітності

1.1. Баланс

1.2. Звіт про фінансові результати

1.3. Звіт про рух грошових коштів

1.4. Звіт про власний капітал

1.5. Примітки до фінансової звітності

2. Елементи фінансової звітності

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Господарські операції, які щоденно здійснюються підприємствами, оформлюються первинними документами та відображаються в облікових регістрах. Для управління діяльністю підприємства, оцінки її результатів, виявлення резервів підвищення його економічної ефективності складається фінансова звітність.

Відповідно до Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення користувачів повною, правдивою, неупередженою інформацією про фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.

Склад та елементи фінансової звітності детальніше розглянемо в основній частині роботи.

1.Склад фінансової звітності

Фінансова (бухгалтерська) звітність – це сукупність форм звітності, складених на основі даних обліку, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітній період з метою одержання користувачем узагальненої інформації.

Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

· існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов’язаних з цією статтею;

· оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

До річного бухгалтерського звіту обов’язково додається пояснювальна записка (примітки), в якій викладаються основні фактори, що вплинули в звітному році на підсумки діяльності підприємства, і висвітлюється фінансовий і майновий стан та перспектива розвитку підприємства.

Для суб’єктів малого підприємництва і представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі: балансу і звіту про фінансові результати.

Форми фінансової звітності підприємств і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.

1.1. Баланс

Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал.

Можна виділити такі особливості складання балансу:

1. зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 №37. Бухгалтерський баланс складається за формою, встановленою Міністерством фінансів України.

2. у балансі порівнюються дані на початок і на кінець звітного періоду.

3. не допускається взаємне погашення активів і пасивів балансу.

4. статті балансу відображають дані бухгалтерського обліку відповідно до фактичної наявності за результатами інвентаризації.

5. оцінка статей здійснюється відповідно до положень національних облікових стандартів.

Баланс складається з двох частин: активу і пасиву. Актив балансу має три розділи, пасив – п’ять розділів, в які згруповані статті балансу, що дає змогу найточніше подавати інформацію (Таблиця 1).

Таблиця 1

Актив

Пасив

1. Необоротні активи 1. Власний капітал
2. Оборотні активи 2. Забезпечення наступних витрат і платежів
3. Витрати майбутніх періодів 3. Довгострокові зобов’язання
4. Поточні зобов’язання
5. Доходи майбутніх періодів

Активи = Власний капітал + Зобов’язання

Розділ І „Необоротні активи” об’єднує інформацію про наявність нематеріальних активів, основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій тощо. У підсумок включають залишкову вартість необоротних активів, яку вираховують як різницю між їх первісною вартістю та сумою зносу.

Розділ ІІ „Оборотні активи” активу балансу відображають наявність запасів, дебіторської заборгованості, поточних фінансових інвестицій, грошових коштів та їх еквівалентів. Дебіторську заборгованість за товари, роботи і послуги в підсумок балансу включають за чистою реалізаційною вартістю, яку визначають як різницю між сумою дебіторської заборгованості по розрахунках із покупцями і сумою резерву сумнівних боргів.

У розділі ІІІ „Витрати майбутніх періодів” активу балансу відображають суму витрат, які мали місце у звітному або попередніх звітніх періодах, але належать до наступних звітніх періодів.

За пасивом балансу у розділі І „Власний капітал” відображають суму власного капіталу і нерозподіленого прибутку, а суму неоплаченого та вилученого капіталу і збитків віднімають від власного капіталу. Отже, підсумок по цьому розділу показує реальну суму власного капіталу.

Розділ ІІ „Забезпечення наступних витрат і платежів” пасиву балансу включає залишки по забезпеченнях виплат персоналу, страхових резервах, цільовому фінансуванню.

Розділ ІІІ „Довгострокові зобов’язання” пасиву балансу призначений для відображення довгострокових кредитів банків та інших довгострокових зобов’язань.

Розділ ІV „Поточні зобов’язання” пасиву балансу узагальнює залишки по короткострокових кредитах банків, кредиторській заборгованості та інших поточних зобов’язаннях.

Розділ V „Доходи майбутніх періодів” пасиву балансу передбачений для відображення доходів, які одержані протягом звітного періоду або попередніх звітних періодів, але відносяться до наступних звітних періодів.

1.2. Звіт про фінансові результати

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства. Зміст і форма звіту про фінансові результати регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України ві 31 березня 1999 р. № 87.

У звіті про фінансові результати зіставляють доходи і витрати від здійснення різних видів діяльності підприємства, - операційної, фінансової та інвестиційної.

Операційна діяльність – це основна діяльність підприємства, тобто операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції, які є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. До операційної також належать інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Змістом інвестиційної діяльності є придбання та реалізація необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не є складовою еквівалентів грошових коштів.

Фінансова діяльність приводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

З погляду передбачуваності виділяють також надзвичайні доходи та витрати, що утворилися внаслідок надзвичайних подій. Надзвичайна подія – будь-яка подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Результатом діяльності підприємства є чистий прибуток або збиток, який відповідно збільшує або зменшує величину власного капіталу підприємства і відображається у балансі.

Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів. У першому розділі „Фінансові результати” визначають фінансові результати за видами діяльності і загалом по підприємству шляхом порівняння доходів і витрат.

У другому розділі „Елементи операційних витрат” відображають операційні витрати за їх елементами.

Розділ ІІІ „Розрахунок показників прибутковості акцій” заповнюють акціонерні товариства, прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

1.3. Звіт про рух грошових коштів

На підприємствах відбувається витрачання грошей на закупівлю сировини, матеріалів та надходження від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, основних засобів тощо. Безпосередньо в балансі показують лише наявність грошей на початок і кінець звітного періоду, а дані про їх рух відсутні. У звіті про фінансові результати відображають суму нарахованих доходів, витрат та прибутку протягом звітного періоду, але немає інформації про джерела надходження та видатку грошових коштів. Проте потенційних інвесторів, кредиторів, власників може цікавити інформація про причини зміни наявності грошей, джерела їх надходження та канали витрачання. Таку інформацію відображають у звіті про рух грошових коштів, який подають у складі річної фінансової звітності. Звіт складають на основі балансу, звіту про фінансові результати, а також даних бухгалтерського обліку.