Мир Знаний

Аналіз надходження та руху виробництва (стр. 1 из 8)

Курсова робота

на тему:

“Аналіз надходження

та руху виробництва”


ЗМІСТ


Стор.

ВСТУП

4

1.Економічний зміст товарно-матеріальних цінностей та характеристика і оцінка матеріалів

10

2.Аналіз наявності та структури матеріалів

15

3.Аналіз надходження матеріалів

20

4.Аналіз руху матеріалів

27

5.Аналіз ефективності використання матеріалів

31

6.Узагальнення результатів аналізу та шляхи удосконалення аналітичної роботи

35

ВИСНОВКИ

39

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

44

ДОДАТКИ

47


ВСТУП


Економічно-статистичні дані свідчать про те, що в 1999 і 2000 роках було погіршення майже всіх основних показників соціального й економічного становища України. Не відбулося і випереджаючого розвитку галузей, що безпосередньо працюють на соціальну сферу, і насичення споживчого ринку вітчизняною продукцією. Інвестиційна політика держави, що сприяла скороченню питомої ваги інвестицій в галузі, що дають найбільший внесок у задоволення потреб населення і швидку окупність, тобто в сільське господарство, легку і харчову промисловість, високотехнічні виробництва, протидіяла ринковому реформуванню.

Важливою передумовою стабілізації і подальшого підвищення рівня життя населення є державне регулювання розвитку споживчого ринку з метою збільшення його насиченості. У спадок від соціалістичної економіки держава дістала споживчий ринок, який функціонував в умовах хронічного дефіциту як продовольчих, так і непродовольчих товарів. Подолати такі його види можна шляхом стимулювання виробництва споживчих товарів, збалансування виробництва, експорту й імпорту цих товарів, а також посилення контролю за розподільчою системою і стимулюванням збільшення обсягів продажу споживчих товарів на внутрішньому ринку.

Тому важливе значення в наш час надається вивченню виробництва, а саме виробничому процесу. При цьому особливу увагу приділяють особливостям обліку матеріалів. Бо майже на кожному підприємстві, будь то чи мале підприємство - приватне, чи державне підприємство, існує певний вид матеріалів.

Отже, тема цієї курсової роботи є на даний час дуже актуальною, бо матеріали, являючись предметом праці, забезпечують разом із засобами праці і робочою силою, виробничий процес підприємства, в якому вони використовуються одноразово, собівартість їх повністю переноситься на ново створений продукт.

В наш час, в умовах ринкової економіки, велике значення мають якісні показники, наприклад, такі, як зниження затрат сировини, матеріалів і палива. Цього можна досягнути збільшенням використання прогресивних конструкційних матеріалів, металічних порошків і пластмас, заміною дорогих матеріалів більш дешевими, синтетичними без зниження якості продукції, скорочення відходів виробництва. Необхідно комплексно використовувати природні і матеріальні ресурси, максимально зменшувати втрати і нераціональні витрати, широко використовувати в господарському обороті вторинні ресурси.

Тому дані бухгалтерського обліку повинні мати інформацію для відшукання резервів зниження собівартості продукції шляхом раціонального використання матеріалів, зниження норми витрат, забезпечення необхідного збереження матеріалів, їх складування.

Для забезпечення діючого контролю за збереженням матеріалів велике значення має організація маркетингу (постачання) на підприємствах, стан складського і ваговимірювального господарств. З цією ціллю наказом по підприємству кожному складу присвоюється постійний номер, який потім вказується на всіх документах, що відносяться до операцій на даному складі.

В процесі виробництва матеріали використовуються по-різному. Одні із них повністю споживаються у виробничому процесі (сировина і матеріали), інші – змінюють тільки свою форму (змащувальні матеріали, фарби), треті – входять у вироби без яких небудь зовнішніх змін (запасні частини), четверті –тільки сприяють виготовленню виробів, не входять в їх масу чи хімічний склад (МШП).

Мета курсової роботи – розкрити суть обліку надходження матеріалів та формування їх собівартості.

Завданням курсової роботи є висвітлення економічного змісту надходження матеріалів та формування їх собівартості, дати характеристику та склад матеріалів, проаналізувати надходження матеріалів, зробити аналіз руху матеріалів, проаналізувати ефективність їх використання, зробити узагальнення результатів аналізу та привести шляхи його удосконалення. При вивченні даної теми було звернено увагу на те, що тема знайшла досить велике відображення в літературі. Дослідженням цієї теми займаються автори такі економісти: Курчавий Ю.А., Могол А.І., Мних Є.В., Оглоблін Д.І., Стуков А.Д. та інші.

Курсова робота виконана за матеріалами базового підприємства ВАТ “ВКП Бутанський завод скловиробів”.

Бучанський завод скловиробів знаходиться в селищі міського типу Буча Київської області по вулиці Кірова на відстані 3 кілометрів від залізничної станції Буча. Площа заводу в загорожі складає 20,9 гектар плюс 9 гектар - житловий фонд, площа забудівель - 15,4 гектари (51,1%). Завод має власну під’їзну залізничну гілку від станції Буча. Транспортування сировини, матеріалів, так як і відвантаження готової продукції на заводі здійснюється, в основному, залізничним транспортом.

Бучанський склозавод був збудований у 1946 році на місці зруйнованого під час війни цегельного заводу з метою випуску облицювального кахелю і скляних ізоляторів для потреб Міністерства зв’язку. Потім завод освоїв виробництво віконного скла, скляних труб і силікатної глини.

З 1954 року завод почав спеціалізуватися на виробництві склотари (склобанка ємністю 0,3 л). З 1965 по 1992 роки завод виготовляв склотруби діаметром 40-150 мм. З термостійкого безлуженого скла для технічних цілей в об’ємі до 3000 км на рік. З 1975 по 1995 роки Бучанський завод скловиробів виготовляв термоси і термосні колби в об’ємі 5 млн. штук на рік. В 1997 році ВАТ «ВКП Бучанський завод скловиробів» виготовляв консервні склобанки ємністю до 3 літрів в об’ємі 72 млн. штук на рік, пляшку ємністю 0,5; 0,61; 0,71 л. в об’ємі 45 млн. штук на рік, прокатне кольорове скло з армованою сіткою в об’ємі 500000 кв. м. на рік.

Бучанський завод скловиробів було приватизовано 1 грудня 1993 року в формі акціонерного товариства відкритого типу. Кількість акцій складає 4355802 штук. Колектив підприємства володіє контрольним пакетом акцій, який складає 69%, а решта 31% - тримають інші вкладники.

Курсова робота написана на основі даних про матеріали базового підприємства ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів", що займається такими видами діяльності: виробництво та продаж широкого асортименту скловиробів. За останні роки відбулося пожвавлення виробничої діяльності підприємства, підвищився рівень рентабельності і досягнуто збільшення прибутків підприємства.

Детальний розгляд і аналіз фінансового стану підприємства, який говорить про економічну стабільність виробничої діяльності відображено в таблиці 1.

Таблиця 1

Аналіз техніко-економічних показників ВАТ "ВКП Бучанський завод скловиробів" за 1999-2000 рр.

Показники

9 місяців

Абсолютне відхилення, +,-

1999 р.

2000р.

Статутний фонд, тис. грн.

43,6

43,6

--

Товарний випуск, тис. грн.

15381,0

12204,0

-3177,0

Обсяг реалізованої продукції, тис. грн.

17805,8

17954,9

+149,1

Чисельність всього, чол.

864

601

-263

Фонд оплати праці, тис. грн.

2831,1

2143,3

-687,8

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

273,06

297,19

+24,13

Собівартість ТП, тис. грн.

13710,3

13726,2

+15,9

Прибуток (збиток), тис. грн.

952,5

1303,0

+305,5

Рентабельність, %

6,95

9,49

+2,54

Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.

7765,9

3591,8

-4174,1

З даних таблиці 1 видно, що за результатами двох років роботи підприємства відбулися деякі серйозні зміни практично по всім основним техніко-економічним показникам. Зменшення обсягів виробництва на 20,66%. говорить про певний занепад виробництва і зменшення конкурентоспроможності підприємства у виготовленні своєї продукції. Зміна обсягів виробництва пов’язана з серйозною реорганізацією підприємства.

Розширення штату працівників на 263 чол. має дещо негативне значення для підприємства, але при цьому треба зважити на той факт, що більшість звільнених працівників переведено на створене на основі базового підприємства ВАТ “ВКП Бучанський завод скловиробів“ підприємство ТОВ “Бучанський завод склотари”. Проаналізувавши рівень заробітної плати робітників (збільшення середньомісячної заробітної плати одного робітника на 8,84%) можна зробити висновок про покращання соціального клімату на підприємстві, про фінансову забезпеченість свого штату як управлінського так і робітничого.