Смекни!
smekni.com

Порядок увольнения с работы и его оформление (стр. 5 из 5)

– У разі розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органа у зв’язку із здійсненням заходів щодо вдосконалення організації управління промисловістю та іншими галузями народного господарства, крім підстав, передбачених чинним законодавством, робиться посилання на відповідне рішення Уряду України. Наприклад, у графі 3 записується “Звільнено за скороченням штатів (чисельності) працівників, п. 1 ст. 40 КЗпП України” і далі в дужках зазначається відповідна постанова Кабінету Міністрів України.

– У разі призначення пенсії за віком, пенсії за вислугу років, у трудовій книжці органами соціального забезпечення ставиться штамп “Пенсію призначено”. Штамп ставиться у розділі “Відомості про призначення пенсії”. У трудових книжках раніше встановленого зразка (1938 року) зазначений штамп ставиться на першій сторінці.

Видача трудової книжки у разі звільнення

У разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, що внесені у трудову книжку за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженою ним особою та печаткою підприємства або печаткою відділу кадрів.

При цьому для осіб працездатного віку необхідно вказати час, тривалість та місце проходження підвищення кваліфікації, яке пройшов працівник за останні два роки перед звільненням.

У разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Трудова книжка заповнюється одночасно українською та російською мовами і засвідчуються окремо обидва тексти.

Власник або уповноважений ним орган зобов’язаний видати працівнику його трудову книжку в день звільнення з внесеним до неї записом про звільнення.

При затримці видачі трудової книжки з вини власника або уповноваже­ного ним органу працівникові сплачується середній заробіток за весь час вимушеного прогулу.

Днем звільнення в такому разі вважається день видачі трудової книжки. Про новий день звільнення видається наказ і вноситься запис до трудової книжки працівника. Раніше внесений запис про день звільнення визнається недійсним у порядку, встановленому пунктом 2.10 цієї Інструкції.

Якщо працівник відсутній на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки.

Пересилання трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою згодою працівника.

У разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі “Відомості про роботу” і дати запису у графі 3 записується: “Роботу припинено у зв’язку зі смертю”, далі – заповнюється графа 4 – зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

ВИСНОВКИ

Розкривши дану тему, можна зробити такі висновки:

1) Порядок звільнення залежить від того, хто виступає ініціатором розірвання трудових відносин. Якщо ініціатива припинення трудового договору нале­жить працівникові, то він подає заяву на ім’я власника або уповноваженого ним органу про своє бажання звільнитись з роботи. Якщо ініціатором виступає власник або уповноваже­ний ним орган, то закон передбачає деякі процедурні гарантії від неправомірного звільнення працівника.

2) Відповідно з КЗпП України є випадки, коли для звільнення потрібна попередня згода профспілкового органу, а є такі, які не потребують такої згоди.

3) Накладення стягнення за порушення трудової дисципліни має певну послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен дотриму­ватися.

4) Оформлення звільнення має також певну послідовність, якої власник чи уповноважений ним орган повинен дотримуватися.

5) Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях передбачає правила заповнення трудових книжок при звільненні працівника.

6) При звільненні працівника йому у день звільнення видається трудова книжка з внесеними відповідними записами і виконується повний розрахунок .

Використана література:

1. Кодекс законів про працю України.

2. Закон України “Про статус народного депутата України” //Відомості Верховної Ради, 1993, № 3, ст. 17.

3. Закон України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” від 4 лютого 1994 року //Відомості Верховної Ради, 1994, № 24, С. 180.

4. Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 року.

5. Закон України “Про судоустрій України” від 5 червня 1981 року //Відомості Верховної Ради, 1981, № 24, С. 357.

6. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року //Відомості Верховної Ради, 1993, № 8, С. 56.

7. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року //Відомості Верховної Ради, 1991, № 4, С. 20.

8. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року //Відомості Верховної Ради України, 1991, № 52, С. 793.

9. Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради, 1993, № 52, С. 490.

10. Рішення Конституційного Суду України від 10 травня 2000 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України “Про статус народного депутата України” в редакції Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про статус народного депутата України” від 25 вересня 1997 року.

11. Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.

12. Наказ Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року “Про порядок наймання та звільнення педагогічних на науково-педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності”.

13. Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999. – 208 с.

14. Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю /Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-е вид., допов. та переробл. – К.: А.С.К., 2000. – 1072 с. – (Економіка. Фінанси. Право).

15. Мінюкова Т. Особливості наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників: (Науково-практичний коментар) //Освіта і управлін­ня. – 1998. – № 2. – С. 190 – 192.

16. Теньков С. Звільнення за порушення трудової дисципліни: як правильно оформити: Огляд чинного законодавства і судової практики //Юридичний вісник України. – 1999. – 28 січ. – 3 лют. – С. 6.


Міністерство освіти і науки України

Полтавський державний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра історичних дисциплін і права

Економічний факультет

Курсова робота

на тему:

“Порядок звільнення з роботи

та його оформлення”

Виконав: студент групи 302–ЕПП

Павлик В.В.

Перевірив: Карпенко Д.О.

Полтава – 2001


[1]Стичинський Б.С. та інші. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю /Б.С. Стичинський, І.В. Зуб, В.Г. Ротань. – 2-е вид., допов. та переробл. – К.: А.С.К., 2000. – С. 262.

[2] Закон України “Про порядок ведення колективних трудових спорів (конфліктів)” від 3 березня 1998 р.

[3]Закон України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” від 4 лютого 1994 року //Відомості Верховної Ради, 1994, № 24

[4] Закон України “Про статус народного депутата України” //Відомості Верховної Ради, 1993, № 3

[5]Рішення Конституційного Суду України від 10 травня 2000 року у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України “Про статус народного депутата України” в редакції Закону України “Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про статус народного депутата України” від 25 вересня 1997 року.

[6] Гирич О.Г. Трудове право: Курс лекцій: Для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вілбор, 1999.

[7]Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року //Відомості Верховної Ради, 1991, № 4

[8]Закон України “Про судоустрій України” від 5 червня 1981 року //Відомості Верховної Ради, 1981, № 24, С. 357.

[9]Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року //Відомості Верховної Ради, 1993, № 8, С. 56.

[10]Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року //Відомості Верховної Ради України, 1991, № 52, С. 793.

[11]Закон України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради, 1993, № 52, С. 490.

[12] Інструктивний лист “Про механізм виконання наказу Міносвіти України від 5.08.1993 р. та положення “Про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності” від 19.11.1993 р.

[13] Мінюкова Т. Особливості наймання і звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників: (Науково-практичний коментар) //Освіта і управлін­ня. – 1998. – № 2. – С. 191.

[14]Теньков С. Звільнення за порушення трудової дисципліни: як правильно оформити: Огляд чинного законодавства і судової практики //Юридичний вісник України. – 1999. – 28 січ. – 3 лют. – С. 6.

[15] Там же, С. 6

[16]Інструкція про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях.