Мир Знаний

Організація і методика аудиту фінансової звітності (стр. 1 из 8)

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра обліку та аудиту

Курсова робота з дисципліни

«Організація і методика аудиту»

на тему

«Організація і методика аудиту фінансової звітності»

Рівне – 2008

Зміст

Вступ

1. Завдання та інформаційна база аудиту вилученого капіталу

2. Вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.1 Характеристика системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно»

2.2 Стан внутрішнього контролю за формуванням та обліком готової продукції

3. Методика аудиту

3.1 Методика аудиту адміністративних витрат

3.2 Програма аудиту статутного капіталу

4. Аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності

4.1 Перевірка показників фінансової звітності

4.2 Перевірка показників даних аналітичного і синтетичного обліку готової продукції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Кожний директор будь якого підприємства хотів би отримувати чим більший прибутку, адже саме завдяки прибутку дані підприємства і створюються. Та чи можливо це якщо інші працівники на підприємстві, зокрема бухгалтера, інженери, працівники зі складу та збуту продукції та інші, працюватимуть не чесно по відношенню до директора (крадіжки, подання не правдивих даних і т. д.), або не вірно вестимуться розрахунки в зв’язку з недостатньою кількістю знань, що призведе до сплати штрафів, пені та неустойок.

Тому для уникнення незапланованих і не потрібних підприємству витрат (штрафів, пені, неустойок), керівники підприємств звертаються до аудиторських фірм, з метою проведення перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності для вчасного виявлення помилок у звітностях, а також щоб покращити господарську діяльність підприємства і одержувати вищі прибутки завдяки висловленню незалежної думки аудитора про достовірність фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень бухгалтерського обліку або іншим правилам.

Аудит – перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам Законів України, П(С)БО, або іншим правилам (внутрішнім положенням суб’єкта господарювання) згідно із вимогами.

Суб’єкт аудиту – незалежний аудитор, який може працювати самостійно, або у складі аудиторської фірми.

Аудиторська діяльність здійснюється у двох організаційно-правових формах: аудиторськими фірмами та аудиторами одноособово. Зокрема, аудиторська фірма являє собою організацію, яка має право здійснення аудиторської діяльності на території України і займається виключно наданням аудиторських послуг, а аудитор – це фізична особа, яка має кваліфікаційний сертифікат про право на заняття аудиторською діяльністю.

Метою написання даної курсової роботи для мене послугувало бажання перевірити свій рівень теоретичних знань з дисципліни «Організація і методика аудиту», та вміння їх застосовувати для вирішення питань організації, методики і техніки здійснення аудиту на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно».

Під час виконання даної курсової роботи, потрібно буде вирішити такі завдання:

- закріпити і розширити набуті теоретичні знання з дисципліни «Організація і методика аудиту»;

- розширити навички самостійної роботи при формуванні і вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі;

- ознайомитися з організацією, методикою і технікою здійснення внутрішнього контролю на прикладі ЗАТ «Рівне-Борошно»;

- описати методику здійснення аудиторської перевірки активів, капіталу та витрат;

- документувати процес здійснення перевірки та його результатів.

Об’єктом дослідження є Закрите акціонерне товариство “Рівне-Борошно”, яке є підприємницьким господарським товариством, що підпорядковується зборам акціонерів, [див. дод. 1] і створено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, “Про власність”, “Про цінні папери і фондову біржу”, “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативно-правових актів [див. дод. 2].

Юридична адреса та місце знаходження Товариства: Україна, м. Рівне, вул. Біла 35 [див. дод. 2, 3, 4].

Метою діяльності підприємства є задоволення спільних потреб у товарах народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення, роботах, послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства [див. дод. 3, 4].

Основними видами діяльності Товариства є наступне:

· виробництво борошна;

· виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

· інші види оптової торгівлі;

· оптова торгівля зерном та кормами для тварин;

· роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом [див. дод. 2, 5].

Дана курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Поставлене у вступі завдання послідовно вирішується у розділах основної частини курсової роботи.

У першому розділі формуються конкретні завдання аудиту з перевірки вилученого капіталу, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності.

У другому розділі проводиться вивчення та оцінка системи внутрішнього контролю ЗАТ «Рівне-Борошно». Правильна оцінка системи внутрішнього контролю підприємства надасть нам можливість розробити програму аудиту, визначити кількість, види та обсяг аудиторських процедур.

У третьому розділі курсової роботи представляється методика проведення аудиторської перевірки адміністративних витрат і статутного капіталу. Також у даному розділі потрібно розробити програму аудиторської перевірки статутного капіталу.

У четвертому наводяться результати практичного виконання процедур аудиту.

У висновках формуються результати дослідження та основні практичні рекомендації по підприємству, які повинні бути узгоджені з поставленими у вступі завданнями курсової роботи.


1. Завдання та інформаційна база аудиту вилученого капіталу

Аудит – це перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб’єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, П(С)БО, або іншим правилам (внутрішнім положенням суб’єкта господарювання) згідно із вимогами користувачів.

Щоб визначити конкретні завдання аудитора при перевірці вилученого капіталу, для початку з’ясуємо що таке вилучений капітал а також які є завдання аудитора.

Капітал - це сукупність матеріальних ресурсів і коштів, фінансових вкладень і витрат на придбання прав, необхідних для суб'єкта господарювання

Вилучений капітал – це вартість акцій власної емісії, або часток викуплених товарів у його учасників. При визначенні власного капіталу, сума вилученого капіталу підлягає вирахуванню.

Метою аудиту вилученого капіталу є встановлення законності здійснених операцій щодо вилученого капіталу.

Завданнями аудиту (твердженнями фінансової звітності) є отримання аудитором аудиторських доказів щодо:

1. наявності – актив чи пасив існує на конкретну дату;

2. прав і обов’язків – актив чи паси належить (є зобов’язанням) підприємству на певну дату;

3. факту події – факт того, що була здійснена операція чи подія, пов’язана з підприємством у конкретний період;

4. повноти — не існує не відображений в обліку активів, пасивів, суттєвих операцій чи подій або інших нерозкритих позицій; операція чи інша подія в повному обсязі відображена в обліку, а надходження й видатки відображені у відповідному періоді;

5. оцінки — оцінка активів і пасивів зроблена правильно і вони відображені в усіх суттєвих аспектах в обліку і звітності за оцінкою, передбаченою положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку;

6. подання і розкриття — позиція фінансової звітності розкрита, класифікована і описана за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Якщо розглянути фінансову звітність ЗАТ «Рівне-Борошно», то можна побачити, що у ф. № 1 «Баланс» в рядку 370 «Вилучений капітал» і в ф. № 4 стовпчику 10 «Вилучений капітал» дані відсутні, що свідчить про відсутність на підприємстві такого показника як Вилучений капітал.

Сформуємо конкретні завдання аудиту з перевірки вилученого капіталу, виходячи із загальних тверджень фінансової звітності. Дані подамо і таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Конкретні завдання аудиту вилученого капіталу

Загальні положення аудиту Конкретні завдання аудиту
Наявність Чи відображені в бухгалтерському обліку операцій щодо вилученого капіталу.
Права і зобов’язання Вивчення документів, які є підставою для відображення операцій з викупу власних акцій у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання, тощо.
Оцінка Перевірка правильності щодо операцій з викупленими акціями власної емісії, перепродажу та анулюванню акцій. Відповідність аналітичного обліку вилученого капіталу синтетичному.
Факт події Чи віднесені операції з вилученим капіталом до відповідного звітного періоду. Чи відбувалось збільшення або зменшення суми вилученого капіталу. Чи здійснено обороти в бухгалтерському обліку по рахунку 451 «Вилучений капітал».
Повнота обліку Чи прослідковується відображення операцій по вилученому капіталу від первинних документів до реєстрів синтетичного обліку по рахунку 451, Головної книги та звітності.
Подання і розкриття інформації у звітності Перевірка правильності перенесення даних по вилученому капіталі з Головної книги у рядок 370 «Вилучений капітал» Ф. № 1 «Баланс», стовпчик 10 «Вилучений капітал» Ф. № 4 «Звіт про власний капітал». Зіставлення суми вилученого капіталу у Ф. № 1 «Баланс» з Ф. № 4 «Примітки до річної фінансової звітності».

Сформувавши конкретними завданнями аудиту вилученого капіталу, визначимо джерела інформації для проведення аудиторської перевірки вилученого капіталу (табл. 1.2).