Смекни!
smekni.com

Визначення та формування обов'язкових резервів комерційними банками України (стр. 1 из 2)

Зміст

Вступ

1. Порядок визначення та формування обов’язкових резервів

2. Контроль за дотриманням банками нормативів обов’язкового резервування

3. Відповідальність банків за недотримання вимог обов’язкового резервування

4. Приклад розрахунку обов’язкового резерву банку за звітний період


Вступ

Національний банк України використовує нормативи обов’язкового резервування як інструмент для регулювання обсягів грошової маси в обігу та управління грошово-кредитним ринком без нарахування процентів за залишками коштів, що формують обов’язкові резерви.

Обов’язковому резервуванню підлягають усі залучені банком кошти юридичних та фізичних осіб як у національній, так і в іноземній валюті, за винятком кредитів, одержаних від інших банків та іноземних інвестицій, залучених від міжнародних фінансових організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу.

Банки формують обов’язкові резерви, виходячи із встановлених нормативів обов’язкового резервування до зобов’язань щодо залучених банком коштів.

Національний банк може встановлювати для різних видів зобов’язань диференційовані нормативи обов’язкового резервування залежно від:

строку залучення коштів (короткострокові, довгострокові);

виду валют (національна, іноземна).

Формування та зберігання банками коштів обов’язкових резервів здійснюється в національній валюті на кореспондентському рахунку банку в Національному банку.

Залежно від стану грошово-кредитного ринку Правління Національного банку приймає окремі рішення щодо:

звітного періоду резервування;

нормативів обов’язкового резервування;

складу зобов’язань банку (об’єкт резервування);

обсягу обов’язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку банку в НБУ.

Обсяг обов’язкових резервів, який має щоденно на початок операційного дня зберігатися на кореспондентському рахунку в Національному банку, установлюється для звітного періоду резервування в процентному відношенні (від 20 до 100 процентів) до суми обов’язкових резервів за попередній звітний період резервування, визначеної без урахування покриття будь-якими активами банку.

Національний банк окремим рішенням може встановлювати на відповідні звітні періоди резервування розмір та вид активів, що можуть зарахуватися для покриття обов’язкових резервів, але не більше ніж 40 % від суми активів, що можуть зараховуватися для покриття обов’язкових резервів.

1. Порядок визначення та формування обов’язкових резервів

1) До залучених банками коштів належать кошти, які обліковуються на поточних, депозитних рахунках юридичних та фізичних осіб, а також залучені кошти, що належать юридичним і фізичним особам та відображені в балансі банку на інших рахунках бухгалтерського обліку.

2) Сума залишків коштів, що приймається для розрахунку обов’язкових резервів за звітний період, визначається за формулою середньоарифметичної величини:

де

L1, L2…Ln - сума залишків коштів за визначеним об’єктом резервування за станом на кожне число звітного періоду;

n – кількість календарних днів звітного періоду;

Ls – середні залишки коштів, що використовуються для обрахування обов’язкових резервів за звітний період резервування.

3) Сума залишків коштів на кореспондентському рахунку, що приймається для визначення виконання резервних вимог за звітний період, також визначається за формулою середньоарифметичної величини:

де

- сума залишків коштів на кореспондентському рахунку за станом на кожне число звітного періоду;

Ks – середньоарифметична сума залишків коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку у відповідному звітному періоді резервування.

4) Сума обов’язкового резерву за звітний період розраховується згідно з установленими нормативами за формулою середньоарифметичної величини:

де

N – норматив резервування;

L1,2…n· N – сума обов’язкових резервів за кожен день звітного періоду;

ORs – середньоарифметична сума обов’язкового резерву у відповідному звітному періоді резервування.

5) Сума недорезервованих коштів за звітний період визначається за формулою:

де

- середня сума недорезервованих коштів за звітний період.

6) Крім того, банк має щоденно на початок операційного дня протягом звітного періоду резервування дотримуватися залишків коштів на кореспондентському рахунку банку в Національному банку в розмірі, установленому Правлінням Національного банку на відповідний період:

де

Kd – щоденний нормативний залишок коштів комерційного банку на початок операційного дня;

- сума обов’язкового резерву за попередній звітний період, яку визначено без урахування покриття будь-якими активами банку;

P – ставка щоденного резервування.

Якщо банк не дотримується визначеного НБУ щоденного на початок операційного дня обсягу коштів протягом 3-х звітних періодів резервування поспіль незалежно від дотримання ним вимог обов’язкового резервування за ці звітні періоди в цілому, то територіальне управління Національного банку подає до Департаменту монетарної політики Національного банку та Генеральному департаменту банківського нагляду пропозиції щодо переведення банку в режим формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку, а вони, в свою чергу, подають ці пропозиції Комісії Національного банку з питань нагляду та регулювання діяльності банків.

2. Контроль за дотриманням банками нормативів обов’язкового резервування

1) Територіальне управління здійснює контроль за повнотою та своєчасністю виконання банками вимог щодо дотримання нормативів обов’язкового резервування як за звітний період в цілому, так і щоденно.

2) Вимоги щодо дотримання банком порядку формування обов’язкових резервів є виконаними, якщо:

банк витримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку середньоарифметичну суму залишків коштів за звітний період у розмірі, який дорівнює або більше фактичної середньоарифметичної суми обов’язкових резервів (

0);

банк витримав на своєму кореспондентському рахунку в Національному банку щоденно на початок операційного дня обсяг коштів у розмірі, установленому Нацбанком.

3) За умови переведення банку в режим формування обов’язкових резервів на окремому рахунку в Національному банку, банк повинен перерахувати кошти обов’язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок у Національному банку.

4) Відміна режиму формування банком обов’язкових резервів на окремому рахунку в НБУ здійснюється згідно з рішенням Комісії на підставі виконання банком вимог щодо формування обов’язкових резервів протягом п’яти періодів резервування поспіль.

3. Відповідальність банків за недотримання вимог обов’язкового резервування

За недотримання банком порядку формування обов’язкових резервів Національний банк застосовує адекватні заходи впливу:

1) якщо банк не дотримується нормативів обов’язкового резервування за один звітний період протягом календарного року, то Національний банк надсилає письмове застереження банку щодо необхідності безумовного дотримання вимог обов’язкового резервування та недопущення їх повторного порушення протягом календарного року.

2) За другий випадок порушення нормативу (2 звітних періоди поспіль) протягом півріччя на банк накладається штраф у розмірі процентної ставки НБУ за кредитом овернайт під забезпечення, яка діяла на день застосування заходу впливу, від суми недорезервування, але не більше ніж 1 % від суми зареєстрованого статутного капіталу.

Отже, якщо Δ < 0, то сума штрафу (S) встановлює:

S =

, де

PS – процентна ставка НБУ за кредитом овернайт під забезпечення.

3) За порушення банком порядку формування обов’язкових резервів три звітних періоди поспіль, або не перерахування ним коштів обов’язкових резервів у повному обсязі на окремий рахунок в НБУ протягом 10 календарних днів після закінчення звітного періоду резервування, до банку застосовуються заходи впливу відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку або інші, адекватні допущеному порушенню, заходи впливу відповідно до статті 73 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

4. Приклад розрахунку обов’язкового резерву банку за звітний період

Комерційні банки України здійснюють розрахунок обов’язкових резервів на підставі довідки про залучені кошти та їх залишки на кореспондентському рахунку (табл. 4.1.).

Для її заповнення в нашому прикладі приймемо такі вхідні дані:

норматив обов’язкового резервування – 8 %;

об’єктом резервування є:

1) кошти інших комерційних банків;

2) кошти Держбюджету та місцевих бюджетів;

3) кошти юридичних та фізичних осіб;

4) цінні папери власного боргу, емітовані банком;

звітний період резервування – 10 днів;

сума обов’язкового резерву за попередній звітний період без урахування покриття будь-якими активами банку – 3400 тис. грн.;