Мир Знаний

Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів) (стр. 19 из 24)

Відповідно до Правил ІMRO при угодах, пов'язаних з розміщенням і викупом керуюча компанія зобов'язана складати і направляти інвестору Contract note, у якому указуються всі істотні умови угоди.

При складанні Contract note при розміщенні і викупі паїв у випадку, якщо ціни паїв визначаються після дати надходження заявки на придбання чи викуп паїв від інвестора (при форвардному методі ціноутворення), копія зазначеного контракту повинна бути спрямована інвестору не пізніше робочого дня наступного за день, на який визначається кількість паїв за заявкою.

Значення contract note - це документ, що підтверджує інвестору укладання договору. У ньому вказуються основні умови угоди, такі як:

· найменування й адреса власника;

· найменування пайового фонду;

· індивідуальний номер інвестора;

· дата і час укладання угоди - "Deal date" і "Deal tіme";

· кількість паїв, що здобуваються;

· ціна паю;

· метод ціноутворення;

· надбавка;

· загальна сума, що підлягає сплаті інвестором;

· розрахункова дата;

· індивідуальний номер контракту;

· дата розрахунків за паї - "settlement date".

"Deal date" і "Deal tіme" - дата і час одержання Керуючою компанією заявки на придбання паїв.

"Settlement date" - дата, на яку керуючою компанією повинні бути отримані кошти від інвестора в рахунок оплати паїв, що здобуваються їм, (наприклад, у випадку, якщо заявки на придбання паїв подаються по телефоні).

3. Введена інформація і кількості паїв відповідно до заявки на їхнє придбання надходить у відділ по плануванню кількості паїв, що знаходяться в звертанні, який повинний не пізніше двох годин після часу на який проводиться оцінка ВЧА і ціноутворення паїв фонду (наприклад, 9-00 ранку) направити повідомлення трастьї інформацію про те, яка кількість паїв передбачається створити чи погасити до кінця поточного робочого дня.

Відповідно до п.7.04 Положення SІ 1991 р. саме керуючий зобов'язаний реєструвати придбання і реалізацію паїв, що числяться за ним, включаючи тип цих паїв, а також залишок паїв за підсумками будь-яких операцій по розміщенню і викупу.

4. Після прийому заявки, складання контракту на придбання паїв пайового фонду, направлення повідомлення трастьї про створення чи погашенні паїв керуюча компанія бере участь у процесі створення паїв трастьї.

Процес створення паїв займає чотири повних робочих дня. Повноваженнями приймати рішення про створення паїв наділяється тільки трастьї. При створенні паїв керуючий до закінчення робочого часу в четвертий робочий день після надання їм відповідних розпоряджень сплачує трастьї ціну створення паїв коштами або на кліринговій основі.

Таким чином, при створенні паїв застосовується стандарт розрахунків між керуючим і трастьї "Т+4", де Т - день направлення керуючим інформації для трастьї про кількість паїв до створення.

5. З наступного робочого дня після закінчення терміну "Т+4" реєстратор (Відділ по роботі з клієнтами) вводить інформацію, необхідну для внесення прибуткового запису до реєстру.

Розглянемо докладніше процедуру викупу паїв.

1. Інвестор прямо по безкоштовному публічному телефоні (номер публікується щодня в Fіnancіal Tіmes) чи через свого фінансового посередника звертається до керуючого компанії з розпорядженням про викуп приналежних йому паїв.

Телефонні звертання від клієнтів цілодобово приймаються відділом інвестиційних консультантів керуючої компанії (Lіfe and person servіces). Брокери цього департаменту повинні мати кваліфікаційні атестати SFA і дуже ретельно перевіряються цією організацією. Телефонна розмова з клієнтом фіксується на магнітофонну стрічку. Головною ідентифікаційною ознакою (кодом, що повинний назвати клієнт, що подзвонив по телефоні) є дата народження цього клієнта.

Брокер, що прийняло замовлення по телефоні складає торгову квитанцію (Tіket) і представляє його у Відділ по роботі з клієнтами для складання договору (contract note). Якщо власник паю віддає розпорядження про викуп через свого фінансового посередника, то торгова квитанція надходить від даного фінансового посередника.

2. Операціоніст із Відділу по роботі з клієнтами вводить дані з торгової квитанції в комп'ютерну систему. На базі даної інформації автоматично складається договір (contract note) на бланку червоного кольору, у якому автоматично проставляються дані про клієнта і номер даного договору.

У тексті зазначеного договору (contract note) про викуп паїв відзначаються два різних моменти часу:

· "Deal Date" і "Deal Tіme"- це дата і час одержання заявки на викуп паїв пайового інвестиційного фонду (письмово чи по телефоні);

· "Prіce basіs" - відбиває метод ціноутворення (історична чи форвардна оцінка), що мала місце у відношенні паїв, що викуповуються.

При історичному методі ціноутворення паїв кількість паїв за контрактом визначається виходячи з ціни викупу паїв, встановленої в процесі самої останньої до Deal Tіme оцінці ВЧА.

При форвардному методі ціноутворення паїв кількість паїв за контрактом визначається виходячи з ціни викупу паїв, встановленої в процесі найближчої оцінки ВЧА, що випливає за Deal Tіme.

3. Введена інформація про кількість паїв, зазначені в заявці на їхній викуп через комп'ютерну систему попадає у Відділ по плануванню кількості паїв, що знаходяться в звертанні, що у середині дня повинний направити трастьї інформацію про те, яку кількість передбачається створити чи викупити на наступний робочий день.

У будь-який час протягом дня керуюча компанія зобов'язана робити викуп паїв. По закінченні робочого часу в четвертий робочий день, що слідує за однією з найбільш пізніх дат:

а) моменту оцінки, що слідує безпосередньо після одержання керуючою компанією пропозиції викупити паї чи б) надходженням до керуючого компанії усіх належним чином оформлених документів і повноважень, що забезпечують (або дозволяють керуючому здійснити) передачу прав власності на паї керуюча компанія зобов'язана викупити паї в їхнього колишнього власника.

4. Після складання contract note і направлення повідомлення трастьї про погашення паїв, реєстратор чекає п'ять днів. За цей час, у плині Т+4, гроші в рахунок погашення паїв повинні прийти від трастьї на рахунок компанії. Після чекання, протягом п'яти днів, старший фахівець Відділу по роботі з клієнтами звіряє дані, роздруковані в договорі, з торговою квитанцією від брокера, що прийняв заявку на викуп паїв, і складає платіжне доручення (Payment request) у чотирьох екземплярах на перерахування коштів власнику інвестиційних паїв.

5. Цей документ відправляється у Відділ касового обслуговування, що виписує чек на ім'я власника паїв. Чек на ім'я клієнта разом з відповідними документами відсилається відділом, що займається реєстраційними записами. Після цього вноситься видатковий запис до реєстру. На прикладі виписки видно, як правило, між днем надходження розпорядження від клієнта і днем внесення видаткового запису проходить приблизно 7 календарних днів (що в переводі в робочі дні еквівалентно стандарту "Т + 4").

Як правило, керуюча компанія резервує за собою право здійснити викуп паїв у їхнього власника за допомогою направлення по зазначеному цією особою адресу чека.

При документарних цінних паперах у випадку викупу паїв їхній колишній власник зобов'язаний представити керуючій компанії сертифікат паїв.

Основні реквізити сертифіката цінних паперів:

· найменування й адреса керуючої компанії і трастьї;

· найменування й адреса власника цінних паперів (чи номінального власника);

· номер сертифіката;

· дата купівлі-продажу цінного папера;

· кількість паїв, засвідчених сертифікатом.

На зворотній стороні сертифіката містяться дані, необхідні для заповнення при передачі прав власності на паї.

Особовий рахунок власника в реєстрі власників паїв зображено на рисунку 3.2.

Реквізити клієнтського рахунка:

· П.І.П;

· Дата народження;

· Індивідуальний номер клієнта;

· Стать;

· Адреса;

· Номер телефону;

· Куди пересилаються кошти .

В рахунок клієнта включаються дані про всіх vіsa card, unіts і інші фінансові інструменти, що інвестор придбав у компаній Save and Prosper.

У випадку розбіжності виписки і даних реєстру, первинними будуть дані реєстру. У цьому випадку можна стверджувати, що фіксація прав власників на паї буде проводитися за допомогою записів у реєстрі.

Рисунок 3.2

Особовий рахунок власника в реєстрі власників паїв

Код трастьї Типи паїв Сума на який купуються (+) чи продаються (-) паї Кількість паїв (+/-) Тощо

1

з розподілом

2

без розподілу

Вимоги до капіталізації для керуючої компанії встановлені стандартами ІMRO. Відповідно до Правил ІMRO сума капіталу керуючої компанії повинна скласти одну з наступних невеликих величин:

· 5.000 ф.ст.;

· щорічної суми витрат, схвалених аудитором, помножена на 6/52.

Економічний зміст цього правила - введення вимог про те, що в керуючої компанії повинний бути мінімальний ліквідний власний капітал не менш 5.000 ф.ст. Чим вище рівень загальних витрат керуючого, тим вище вимоги до мінімального ліквідного капіталу. Керуючий завжди повинний мати суму ліквідного капіталу, достатню для фінансування його витрат протягом 6 тижнів. З 1996 року величина цих стандартів для керуючих компаній збільшена. При цьому вимоги до капіталізації встановлюються у виді величини капіталу самої керуючий компанії незважаючи на те, що ІMRO вимагає розкривати величину сукупної вартості активів пайових фондів, керованих цією компанією, ніяких вимог по співвідношенню усіх фондів і капіталу керуючої компанії не встановлюються. У нашому прикладі за 1996 рік чистий капітал Sa Securіtіes (керуючої компанії) складав 6000000 фунтів, у той час як сума керованих цією компанією пайових інвестиційних фондів (приблизно 41) складала 3500 млн. фунтів, тобто приблизно в 600 разів більше. Керуюча компанія зобов'язана раз у квартал відправляти звіт в ІMRO.