Мир Знаний

Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства (стр. 1 из 6)

МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНИЙ IНСТИТУТ

ФIНАНСОВО-ЕКОНОМIЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни „Фінансовий аналіз”

НА ТЕМУ:

“Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства”

(на базі приватного підприємства ”ШАНС”)

Науковий керiвник:

Деркач О.Б.

Виконавець:

студент ІVкурсу групи Ф-48

Бондар А.П.

Спеціальність "Фінанси"

Спеціалізація "Фінанси підприємств"

Чернiвцi

2008


ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СКЛАД ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1. Поняття грошових коштів підприємства та їх класифікація

1.2. Класифікація грошових потоків і управління ними на підприємстві

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Оцінка динаміки, обсягу, структури та руху грошових потоків на підприємстві

2.2. Оцінка ефективності використання грошових коштів на підприємстві та визначення платоспроможності підприємства

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА І ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ НИМИ В НАСТУПНОМУ ПЕРІОДІ

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП

Згідно закону України “Про підприємства в Україні” від 27.03.1991 р. підприємство - це самостійний господарюючий суб’єкт, створений для ведення господарської діяльності, яка здійснюється з метою створення прибутку. Як правило, підприємство виступає юридичною особою, що визначається сукупністю ознак: володіння майном, відповідальністю по використанню цього майна, наявністю розрахункового рахунку в банку, виступає від свого імені. Володіння майном виражається наявністю бухгалтерського балансу, на якому ведеться облік майна підприємства.

Фінансові відносини підприємства виникають тоді коли на грошовій основі виникає формування власних ресурсів підприємства, його доходів розподілу доходів, виникаючих в результаті цієї діяльності, їх використання на цілі розвитку підприємства.

Організація господарської діяльності потребує відповідного фінансового забезпечення, тобто першочергового капіталу, який формується із вкладів. Це найважливіше джерело формування майна будь-якого підприємства. Отже, капітал інвестується у виробництво, в процесі якого створюється вартість яка виражається ціною реалізованої продукції. Після реалізації продукції вона приймає грошову форму - форму прибутку від реалізації створених товарів, який поступає на розрахунковий рахунок підприємства.

Але на жаль нині в Україні спостерігається стійка тенденція до збільшення кількості фінансово-неспроможних підприємств. Без огляду на певні позитивні зрушення в економіці, тенденція до збільшення кількості збиткових підприємств збереглася. Наслідком незадовільного фінансового стану більшості вітчизняних підприємств є неефективне управління грошовими коштами підприємства, збільшення їхньої кредиторської та дебіторської заборгованості. На початку 2003 року кредиторська заборгованість майже у два рази перевищувала обсяги ВВП країни; дебіторська заборгованість перевищила обсяги ВВП у півтора рази. Таким є наслідок неплатоспроможності більшості суб'єктів господарювання.

Проблема підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства має значний вплив.

Багато уваги приділяють темі про підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства різні вітчизняні науковці. Так, наприклад, дуже добре висвітлена ця тема у книгах А. Поддєрьогіна, який приділив темі "Управління грошовими потоками на підприємстві" цілий розділ. Також непогано розписана ця тема у підручниках П.Я. Поповича. Багато різних статей на цю тему присвячено у різних журналах, насамперед "Фінанси України", "Економіка України " та інші.

Метою при написанні курсової роботи є розрахунок і порівняння показників ефективності управління грошовими потоками підприємства за звітній і плановий періоди.

Завданням даної курсової роботи є визначення потреби в грошових коштах підприємства на майбутній період.

Об’єктом дослідження є грошові потоки підприємства.

Курсова робота складається з трьох розділів.

В першому розділі висвітлюються питання про склад грошових потоків підприємства.

В другому розділі здійснюється дослідження ефективності управління грошовими потоками підприємства . У третьому розкрито шляхи формування грошових потоків підприємства.

В третьому розділі визначається прогнозне формування грошових коштів підприємства на майбутній період.

Інформаційно-аналітичною базою являються баланс, звіт про фінансові результати , звіт про рух грошових коштів та статут.

Теоретико-методичною базою являються літературні джерела, а саме видання провідних економістів, нормативна законодавча база.

РОЗДІЛ 1 СКЛАД ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА І ЗНАЧЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ НИМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

1.1 Поняття грошових коштів підприємства та їх класифікація

Гроші, як результат інвестиційної діяльності, з одного боку, характеризують отриманий поточний ефект збільшення грошей порівняно з їх сумою, авансованою в інвестиційні проекти, а з другого боку, обсяги іммобілізації грошової маси з інвестиційних проектів в зв’язку з їх закінченням або виходом з них.

Гроші, як результат фінансової діяльності характеризують обсяги залучення підприємством грошей на фінансовому ринку. Можуть використовуватися різні інструменти залучення - випуск акцій, облігацій, отримання кредитів, позик, облік векселів. Можливі обсяги залучення грошей обумовлюються високою кількістю факторів зовнішнього та внутрішнього характеру. При рівних умовах зовнішнього середовища обсяг залучення грошей конкретним підприємством обумовлюється факторами внутрішнього характеру - обсягами та ефективністю господарської діяльності, наявними активами підприємства, його іміджем.

Роль, яку виконують гроші, як результат операційної діяльності значно вагома. Грошові кошти є стартовим чи фінальним етапом процесу кругообороту або обслуговуючим ресурсом, наявність якого забезпечує перехід від однієї стадії циклу до іншої.

Гроші є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове положення підприємства, його життєздатність. Наявні залишки грошових коштів характеризують фінансову здатність підприємства до проведення господарської діяльності. Наявні грошові кошти виступають факторами, що лімітують обсяги діяльності підприємства, а також можливість проведення певних операцій.

Відсутність грошей на момент виникнення потреби в них ускладнює проведення запланованої діяльності, або взагалі зумовлює неможливість її продовження.

Таким чином, грошові кошти є складною багатоплановою економічною категорією, використовуються як інструмент оцінки, засіб платежу та заощадження, є ресурсом та результатом діяльності підприємства, обумовлюють його поточне та майбутнє фінансове положення. Грошові кошти можуть бути охарактеризовані на базі застосування статичного та динамічного підходів.


Рис.1.1. Характеристика статичного і динамічного підходу до визначення грошових коштів підприємства

Статичний підхід до характеристики грошей визначає їх як наявний залишок коштів, що знаходяться в розпорядженні підприємства на конкретний час. В рамках статичного підходу грошові кошти прийнято розглядати з двох точок зору: бухгалтерської та економічної.

З бухгалтерської точки зору грошові кошти підприємства є сукупністю залишків грошей, які обліковуються на окремих бухгалтерських рахунках та знаходять відображення в балансі підприємства. В складі грошових коштів виділяють:

1.Залежно від рахунку , на якому вони відображені : грошові кошти в касі; грошові кошти на поточних рахунках рахунках; грошові кошти на валютному ринку; грошові кошти у підзвітних осіб.

2. За призначенням: грошові для обороту, для спеціального призначення.

3. За місцем зберігання: грошові кошти в банку, в касі, у підзвітних осіб.

Економічна точка зору на грошові кошти підприємства передбачає використання таких підходів до характеристики їх складу, обсягу та розміру.

1. Залежно від підходу до визначення обсягу грошових коштів виділяють:

- в широкому сенсі - як грошові кошти авансовані у майно підприємства;

- у вузькому сенсі - як частина оборотних активів, яка безпосередньо знаходиться в грошовій формі.

2. Залежно від джерела утворення виділяють:

- власні грошові кошти;

- позикові грошові кошти.

3. Залежно від натурально-речової форми грошові кошти підприємства можуть бути представленні:

- готівкою;

- безготівковими грошима.

4. Залежно від ступеня ділової активностігрошові кошти підприємства можуть бути розділені на: активні гроші та пасивні гроші. До активної частини відносять грошові кошти, які беруть участь в обороті, використовуються як засіб платежу. Пасивні гроші не використовуються в господарському обороті, а резервуються для покриття певних потреб підприємства.

5. Залежно від функціонального призначення наявні грошові кошти розглядають як запас коштів, створений з певною метою.

Залежно від потреб, що задовольняються, виділяють чотири види запасів грошових коштів:

1. Операційний запас грошових коштів, потрібний для ведення бізнесу, фінансування поточних господарських операцій.