Смекни!
smekni.com

Державний ощадний банк України (стр. 8 из 8)

можливість поетапного фінансування проекту;

швидкий розгляд пакету документів і ухвалення рішення;

гнучкий підхід до забезпечення за кредитом;

індивідуальний графік погашення кредиту;

можливість залучення коштів міжнародних фінансових організацій для здешевлення кредиту;

використання різноманітних інструментів фінансування: гарантії, акредитиви, лізинг.

8. Індивідуальне завдання

У 2008 році Ощадбанк отримав позитивні рейтингові оцінки за різними показниками. Станом на 01.03. 2009 року Ощадбанк займає третє місце за розміром активів серед банків України, перше місце за розміром капіталу, третє місце за розміром депозитів фізичних осіб та восьме місце за розміром депозитів юридичних осіб.

Протягом 2008 року діяльність Ощадбанку була спрямована на такі орієнтири:

отримання прибутку та підвищення цінності для свого акціонера;

задоволення потреб масової клієнтури, включаючи головним чином громадян України, в гарантованому заощадженні та накопиченні коштів;

реалізація попиту на банківські продукти серед фізичних осіб, корпоративних клієнтів приватної та державної форм власності;

реінвестиція залучених коштів в українську економіку;

виконання функцій агента державної гарантії повернення заощаджень;

підтримка державної функції забезпечення економічного суверенітету;

обслуговування державних програм економічного та соціального розвитку, базуючись на загальних засадах комерційної діяльності;

в межах державної програми соціальної підтримки обслуговування верств населення, як правило, з найнижчими доходами, що не мають альтернативної можливості отримувати банківські послуги.

Депозитна політика була виважена і цілеспрямована. Протягом 2008 року темпи залучення коштів знизились через недовіру клієнтів до банківського сектора, що була спричинена кризовими явищами в економіці. Тому Ощадбанк був змушений для підтримки стабільності своєї діяльності збільшити розмір власного капіталу. Його частка досягла 26,77% у загальній сумі пасивів. Цим пояснюється і зростання питомої ваги статутного капіталу із 4,78% до 24,04% (таблиця 8.1)


Таблиця 8.1

Структура власного капіталу ВАТ "Ощадний банк України"

01.01. 2008 01.01. 2009 Темп росту,%
Млн. грн % Млн. грн %
Власний капітал 2 198 146 100 15 471 943 100 703,86
Статутний капітал 722 000 32,85 13 892 000 89,79 1924,09
Капіталізовані дивіденди та ін. фонди банку 169 288 7,7 376 469 2,43 222,38
Резерви переоцінки 898 996 40,9 898 658 5,81 99,96
Інший капітал 407 862 18,55 304 816 1,97 74,73

Таким чином, аналізуючи структуру капіталу, можемо зробити висновок, що протягом 2008 року власний капітал банку зріс у 7 разів. Це відбулось через те, що держава у кризовій ситуації вирішила допомогти державному банку підтримати його стійкість та надійність. Статутний капітал банку збільшився аж у 20 разів. Це підвищило залежність банку від держави.

Процентна політика банку щодо залучення коштів у національній та іноземній валюті будується з урахуванням темпів інфляції та ситуації на міжбанківському ринку.

За результатами діяльності банку була сформована наступна структура депозитного портфелю (таблиця 8.2)

Таблиця 8.2

Структура депозитів за видами вкладників

01.01. 2008 01.01. 2009 Темп росту
Млн. грн % Млн. грн %
Депозити, в т. ч.: 13 733 388 100 17 196 930 100 125,22
Депозити фізичних осіб 10 878 283 79,21 13 409 869 77,98 123,27
Депозити юридичних осіб 2 855 105 20,79 3 787 061 22,02 132,6

З даних, розрахованих в таблиці, видно, що залучені кошти Ощадбанку зростають як в абсолютному, так і у відносному розмірі. Темп росту депозитів складає 125,22%. При чому спостерігається, що в загальній сумі залучених депозитів переважають кошти фізичних осіб. Їх питома вага у 2007 та 2008 роках становила 79,21% та 77,98% відповідно. Частка депозитів юридичних осіб була значно меншою приблизно в п’ять разів і у 2008 році становила 22,02%.

На сьогодні Ощадбанк - єдиний серед українських банків, який має закріплену законом державну гарантію збереження вкладів громадян та їх видачі за першою вимогою.

Для збільшення обсягу залучених депозитів і кількості клієнтів, Ощадбанк розробив велику кількість депозитних програм, що дозволяють вкладникам обрати прийнятні для себе умови.

Банк пропонує вигідні та гнучкі умови розміщення депозитів, надійність та конфіденційність, багатофункціональність - депозит може не тільки приносити процентний доход, але й одночасно виступати забезпеченням при проведенні активних операцій у банку.

Висновки

При проходженні переддипломної практики в ВАТ "Ощадбанк" були закріплені та розширені знання з теоретико-методологічних аспектів функціонування банку. Також ознайомились із організаційною структурою та технічним оснащенням комерційного банку, здобули навики практичної роботи у сфері управління провідними напрямами діяльності банку, зібрали необхідні матеріали для дипломної роботи.

Отже, Ощадбанк здійснює свою діяльність відповідно до своїх стратегічних завдань. Запорукою успішної активної роботи є одержання банком права на проведення абсолютно усіх видів банківських та інших операцій, що передбачені ліцензією Національного банку України, збільшення статутного капіталу.

Водночас з підвищенням рівня капіталізації Ощадбанк значно збільшив депозитний портфель корпоративних клієнтів. Збалансована продуктова політика банку дозволяє здійснювати активну діяльність у сегменті корпоративного ринку. Ощадбанк фінансує українські підприємства та проводить кредитні операції з фінансування довгострокових інвестиційних проектів у форматі проектного фінансування. У сфері кредитування основним принципом виступає принцип рівно доступності ресурсів для підприємств усіх форм власності та галузевої приналежності. Це дозволяє більшою мірою диверсифікувати кредитні ризики. Банк продовжує активну роботу за Програмою кредитування малого та середнього бізнесу, що спрямована на задоволення потреб у фінансуванні розвитку господарської діяльності суб'єктів малого підприємства.

Для обслуговування фізичних осіб у банку розроблена власна система грошових переказів "Швидка копійка". Банком впроваджено нові інформаційні технології, зокрема програми, що удосконалюють процес кредитування населення. Постійно зростаючий рівень доходу населення став наслідком збільшення попиту на кредитні ресурси. У зв'язку з цим в Ощадбанку оптимізовано структуру підрозділів розвитку роздрібного кредитування у філіях та розширеного спектра послуг з кредитування фізичних осіб.

Отже, можна зробити висновок, що Ощадбанк продовжує розвиток, стрімко нарощуючи обсяги діяльності, підвищуючи ефективність операцій та власний конкурентний статус.

Проаналізувавши вище викладений матеріал можна запропонувати наступні заходи щодо удосконалення діяльності роботи банку:

впровадження нових ефективних методів роботи з клієнтами;

ефективне використання та розміщення наявних коштів, у тому числі залучених та запозичених;

постійне підвищення професіоналізму та компетенції персоналу банку, активна кадрова робота з підбору персоналу з високим рівнем відповідальності, професійних знань, новаторським хистом;

виважений фінансовий менеджмент при управління структурою активів та пасивів, формуванні оптимальної структури балансу;

підвищення платоспроможності та зміцнення фінансової стійкості банку;

диверсифікація діяльності за різними напрямами з метою зниження рівня банківських ризиків;

виважена цінова (тарифна) політика при просуванні банківських продуктів та послуг на ринок;

здійснення діяльності у відповідності до чинного законодавства, сумлінне дотримання та виконання вимог Національного банку України та укладених договорів.

Література

1. Закон України „Про банки і банківську діяльність" від 7.12. 2000 р. №2121-XІV.

2. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків, затверджене постановою Правління Національного банку України від 6 липня 2002 p. № 297.

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затверджена постановою Правління Національного банку України від 26.09. 2001 р. №368.

4. Методика розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 28.11. 2001 р. № 489.

5. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К: Знання, 2002. - 438 с.

6. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с.

7. Дмитренко М.Г. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник. - К: Кондор, 2005. - 296 с.

8. Ігор Дугін. Врахування чинників зовнішнього середовища в процесі управління кредитним портфелем комерційного банку. // Вісник НБУ, 2006. - № 5. - с.32-36.

9. Кредитний ризик комерційного банку: Навчальний посібник / В.В. Вітлінський. - К.: Т-во "Знання", 2000. - 251 с.

10. Операції комерційних банків / За ред. Р. Котовська - К.:. Алеута. 2003. - 500 с.

11. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 280 с.

12. Руденко Л.В. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 632 с.

13. Сало І.В. Фінансовий менеджмент банку: Навчальний посібник. - Суми: ВДТ „Університетська книга", 2007. - 314 с.

14. У.Р. Байрам. Методика оцінки ефективності кредитної роботи структурних підрозділів банку. // Формування ринкових відносин в України, 2007. - № 6. - с.44-47.