Мир Знаний

Витрати підприємства та їх вплив на фінансові результати (стр. 1 из 6)

Реферат

Об’єкт дослідження – є процес формування і розподілу витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати.

Предмет дослідження – витрати підприємства.

Метою роботи є дослідження ролі витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати.

Метод аналізу: аналітичний, порівняльний, вертикальній, горизонтальній, відносних показників

Актуальність роботи полягає в тому, що витрати підприємства відіграють велику роль в формуванні прибутку та істотно впливають на фінансові результати, котрі відображаються в бухгалтерському звіті.

ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ, МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ, ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ, АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТАРТИ, ВИТРАТИ НА ЗБУТ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, СТРАТУГІЧНЕ УПРАВЛННЯ ВИТРАТАМИ, ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК ВИТРАТ


Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати

1.1. Структура та класифікація витрат на підприємстві

1.2. Фінансові результати діяльності підприємства та фактори, що

на них впливають

Розділ 2. Аналіз витрат та фінансових результатів діяльності підприємства

2.1 Аналіз динаміки доходів та витрат ВАТ «Павлоградський завод автоматичних ліній і машин»

2.2 Аналіз динаміки фінансових результатів підприємства

Розділ 3. Проблеми управління витратами підприємств в сучасних економічних умовах та шляхи їх вирішення

Висновки

Список використанних джерел


Вступ

Діяльність будь - якого підприємства завжди пов'язана з певними витратами матеріальних, трудових, інформаційних, грошових та інших ресурсів на виготовлення, зберігання, транспортування, сортування, пакування, фасування та реалізацію товарів [1, 7]. Сукупність всіх цих витрат і складає поточні витрати підприємства.

Одним з елементів цілісної системи управління є управління витратами підприємств і організацій. Раціональне управління витратами є запорукою фінансової стабільності та стійкості у роботі вітчизняних товаровиробників [15]. Недооцінка ролі управління витратами зумовлює значні витрати підприємств і організацій, що у кінцевому випадку негативно впливає на рівень виробничих витрат та на результати господарювання.

Управління витратами передбачає управління процесами та факторами, що впливають на формування витрат, їх рівень та склад, головне в якому – попередження нераціонального використання ресурсів.

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури докорінно змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, сутність їхньої господарської діяльності [8].

Будь-яке підприємство, починаючи процес виробництва або приймаючи рішення щодо його розширення, повинне бути впевнене в його прибутковості. Порівняння витрат і результатів діяльності дозволяє оцінити ефективність роботи підприємства [16]. Без такого порівняння виникають непоправні помилки при виборі економічної політики підприємства, прийнятті важливих управлінських рішень, вибору видів підприємницької діяльності, визначенні оптимальних обсягів і структури випуску продукції, а також цін на продукцію.

Основний фінансовий результат діяльності підприємства - це прибуток, який є основою і джерелом засобів для його подальшого розвитку [20]. Підвищити прибуток можна, збільшуючи обсяги виробництва або ціни на продукцію, що випускається. Однак це не завжди можливо і доцільно. Тому в системі розвитку підприємства в умовах значних економічних обмежень підвищення фінансового результату безпосередньо зв'язано зі зниженням витрат.

Україна, нажаль, поки що належить до країн з слабо розвинутою ринковою економікою. Саме це є однією з причин того, що власники і менеджери вітчизняних підприємств постійно відшукують шляхи зниження ціни на свою продукцію з метою збільшення попиту на неї серед населення з низькою платоспроможністю. Логічним і дієвим заходом для виконання цього завдання є пошук можливостей для зниження собівартості виготовлення продукції чи надання послуг. Тобто – чіткий контроль та зниження рівня виробничих та інших витрат на продукування майбутнього товару [18].

Особливого значення набувають у даному випадку непрямі витрати, вірний облік та списання яких може оптимізувати грошові потоки, уникнути зайвих витрат і врешті отримати певний, а іноді і значний економічний ефект.

Актуальність роботи полягає в тому, що витрати підприємства відіграють велику роль в формуванні прибутку та істотно впливають на фінансові результати, котрі відображаються в бухгалтерському звіті.

Об’єктом дослідження є процес формування і розподілу витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати.

Предметом дослідження є витрати підприємства.

Метою роботи є дослідження ролі витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати.

Завдання даної курсової роботи є:

− визначення теоретичних аспектів витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати;

− провести аналіз структури та динаміки витрат підприємства;

− проблеми забезпечення прибуткової діяльності підприємства в сучасних економічних умовах.

Методи дослідження: горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз, історичний метод.

Інформативною базою для виконання роботи стали підручники та навчальні посібники, періодичні видання фінансової направленості, інформація офіційних статистичних джерел.


Розділ 1. Теоретичні аспекти витрат підприємства та їх вплив на фінансові результати

1.1 Структура та класифікація витрат на підприємстві

У практиці бухгалтерського обліку та аналітичних досліджень витрати на виробництво групують і вивчають за двома взаємодоповнюючими напрямами - за елементами витрат та за калькуляційними статтями [22].

Елементні витрати - це однорідні за складом витрати підприємства. Вони характеризують використані ресурси за їхнім економічним змістом незалежно від форми і місця їх використання на той чи інший об’єкт віднесення затрат (наприклад, незалежно чи стосуються вони цехів і ділянок одного виробництва, чи на виготовлення конкретного виробу, чи це витрати на обслуговування виробництва і управління).

Витрати операційної діяльності групуються за наступними економічними показниками:

− матеріальні витрати;

− витрати на оплату праці;

− відрахування на соціальні заходи;

− амортизація;

− інші операційні витрати.

Елементи затрат є однаковими для всіх галузей і на їх основі складається кошторис витрат на виробництво - один із найважливіших розділів бізнес плану.

Аналіз витрат за елементами дає змогу:

− дослідити зміни у структурі собівартості порівняно з бізнес –планом;

− оцінити динаміку структури витрат;

− охарактеризувати галузеві особливості (матеріаломісткість, фондомісткість, енергомісткість, трудомісткість виробництва);

− встановити вплив науково-технічного прогресу, рівня кооперації та спеціалізації на зміну структури витрат;

− визначити найважливіші напрями пошуку резервів зниження собівартості.

Аналіз проводиться методом порівняння фактичної питомої ваги кожного елемента витрат на виробництво з плановою (з питомою вагою попереднього періоду). Оцінюють зміни в питомій вазі кожного елементу витрат у загальній сумі, тобто досліджують структуру витрат. Детальний аналіз структури витрат на виробництво потрібний для того, щоб виявити витрати, які є найбільш значущими для підприємства, або можуть стати такими в майбутньому. Не можна одержати помітну економію по витратах, які становлять, наприклад 1% від усіх витрат. Багато економістів сходяться на думці, що для одержання ефекту потрібно проаналізувати 20% витрат, які займають близько 80% у їх сукупній величині.

Розглядаючи структуру витрат підприємства потрібно оцінювати кожну статтю щодо її значущості і контрольованості [10].

Аналіз витрат за калькуляційними статтями дозволяє дати оцінку розміру економії чи перевитрат у зв'язку із відхиленням фактичної собівартості від планової, показати „внесок” кожної калькуляційної статті в загальне відхилення, зробити висновок про характер матеріало-, оплато-, фондомісткості виробництва і в результаті здійснити заходи щодо виявлення і реалізації резервів зниження собівартості продукції.

Угрупування витрат, пов'язане з виробництвом продукції, здійснюється по наступних статтях калькуляції:

− сировина і матеріали;

− купувальні напівфабрикати і комплектуючі вироби, роботи і послуги виробничого характеру сторонніх підприємств і організацій;

− паливо і енергія на технологічні цілі;

− поворотні відходи (віднімаються);

− основна заробітна плата;

− додаткова заробітна плата;

− відрахування на соціальне страхування;

− витрати на вміст і експлуатацію устаткування;

− загальновиробничі витрати;

− втрати від браку;

− інші виробничі витрати;

− супутня продукція (віднімається).

Угрупування витрат по калькуляційних статтях витрат відображає їх склад залежно від напряму витрат, і місця їх виникнення.

Оцінку собівартості розпочинають з вивчення загального виконання плану зі собівартості продукції. На наступному етапі аналізу вивчають відхилення в розрізі окремих видів статей та визначають, за рахунок дії яких саме чинників одержано ці відхилення. При цьому слід мати на увазі, що один і той самий чинник по різному впливає на відхилення за статтями собівартості. Наприклад, якщо у звітному періоді підприємство проводило значну роботу з механізації праці працівників, то це може привести до зниження витрат на заробітну плату внаслідок вивільнення частини працівників, але й одночасно збільшити витрати на утримання та експлуатацію устаткування. Отже, перевитрати за одними статтями не можна розглядати ізольовано від економії за іншими статтями.

Витрати підприємства - це витрати, які несе підприємство в процесі здійснення своєї господарської діяльності [19].