Смекни!
smekni.com

Організація і проведення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні (стр. 14 из 19)

Асигнування по статті “Здійснення соціального страхування” визначається на підставі затверджених штатів і встановлених посадових окладів для працівників, які утримуються за рахунок коштів соціального страхування, та нормативних актів по оплаті праці.

У цій статті плануються:

- фонд оплати праці, у тому числі на преміювання та матеріальну допомогу з відповідними нарахуваннями;

- витрати на:

1) відрядження;

2) оренду приміщень;

3) послуги засобів зв’язку;

4) канцелярські та поштово-телеграфні потреби;

5) утримання і забезпечення роботи автотранспорту;

6) впровадження та утримання обчислюваної техніки;

7) послуги позавідомчої охорони;

8) підготовку і перепідготовку кадрів;

9) преміювання страхового активу.

Витрати на оренду приміщень, послуги зв’язку, позавідомчої охорони плануються на підставі діючих тарифів та розцінок.

Кошти на відрядження, канцелярські та поштово-телеграфні послуги, впровадження і утримання обчислювальної техніки і оргтехніки визначаються виходячи із співвідношення витрат на ці цілі за попередній рік до фонду оплати праці працівників, які утримуються за рахунок коштів соціального страхування.

Асигнування на преміювання страхового активу і підготовку кадрів по відділеннях Фонду та нціональних галузевих профоб”єднаннях, які мають бюджети, встановлюються виходячи із фактичного співвідношення суми цих витрат до фонду оплати праці працівників за попередній рік.

Розпорядження цих сум відділеннями Фонду здійснюються з врахуванням чисельності працюючих на підприємствах, в установах і організаціях, що об’єднуються регіональними галузевими профорганами, та у страхувальників, які безпосередньо зареєстровані та підзвітні виконавчим дирекціям відділень Фонду.

Витрати на оренду приміщень, послуги зв’язку, канцелярські потреби, утримання автотранспорту для прфспілкових органів плануються відповідно чисельності працівників, які утримуються за рахунок коштів соціального страхування.

Витрати на придбання основних засобів здійснюється за окремими рішеннями правлінь відділень Фонду.

Виходячи з доходів і витрат наступного року правління Фонду визначає в бюджеті Фонду по його відділеннях і національних галузевих профоб’єднанях, які мають бюджети, диференційовані суми централізованих перерахувань коштів до Фонду для фінансування регіонів і галузей з плановим дефіцитом коштів, створення резерву на виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності, фінансування республіканських галузевих профоб’єднань, які не мають бюджетів Фонду, та інші витрати, передбачені Положенням про Фонд.

Відділенням Фонду, національним галузевим профоб’єднанням, які мають бюджети, в разі, коли фактична сума надходжень страхових внесків менша від планової з об’єктивних причин (не склався фонд оплати прці), відповідно зменшуються перерахування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Правління відділень Фонду, президії національних профспілкових об’єднань, які мають бюджети, при затвердженні бюджетів галузевих профоб’єднань і кошторисів страхувальників, у яких надходження не покривають витрати, планубть їм додаткові надходження коштів за рахунок галухевих профоб’днань і страхувальників з позитивним балансом.

У разі позитивного виконання бюджету Фонду за рік в цілому на рівні його відділень та національних галузевих профоб’єднань, які мають бюджети, за умови перевищення суми доходів над сумою витрат із врахуванням централізованих перерахувань утворюється фонд профілактичних заходів, кошти якого використовуються згідно порядку, встановленого правлінням Фонду.

Бюджети до відділень Фонду, та кошториси до страхувальників доводяться не пізніше 15 днів після затвердження їх відповідними органами Фонду.

Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2005 рік затверджено по доходах в сумі 458770 тис. грн. в тому числі очікуваний залишок на 01.01.2005 р. в сумі 242483 тис. грн., по видатках в сумі 4528770 тис. грн., в тому числі резерв в сумі 137355 тис. грн. (додатки N 1, 2).

При народженні дитини - 1550 гривень.

По догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку - 102 гривні на місяць(у разі народження (усиновлення, встановлення опіки) двох і більше дітей допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку призначається на кожну дитину).

На поховання - 1000 гривень.


Таблиця 2.1 Бюджет Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на 2005 рік

№ п/п Поканики Сума (тис,грн.)
1 2 3
1 Загальні кошти станом на 01.01.2005р. 242483
2 Доходи 4286287
2.1 страхові внески в тому числі : 4186933
страхуввальників за загалною системою оподаткування (за рахунок роботодавців) 3226598
2.1 найманих працівників,з/плата яких нижча прожиткового мінімуму 152285
2.1 найманих працівників,з/плата яких вища прожиткового мінімуму 808050
2.2 від часткової плати за путівки 53105
2.3 інші надходження ,в тому числі: 46249
надходження на виплату допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастофи 7000
від вкладень тимчасово вільних коштів ,в тому числі резерву Фонду ,на депозитних рахунках 12362
Всього доходів із залишком 4528770
3 Витрати
3.1 по тимчасові непрацездатності 1828945
3.2 по вагітності та пологах 380224
3.3 при народжені дитини 412555
3.4 на поховання 34815
3.5 по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 639987
в.т.ч.перерахування до Пенсійного Фонду 49812
3.6 резерв страхових коштів 137355
3.7 на оздоровчі заходи 846524
3.8 організаційно-управлінські заходи 220563
3.9 витрати по виконанню обов`язків стаховика 5367
3.10 на виплату допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастофи 10073
3.11 коштів ,які отримані від депозитних вкладів 12362
Всього витрат: 4528770
Дефіцит (-) , Профіцит (+) 0
4 Загальний фонд оплати праці ,з якого сплачуються страхові внески,без грошового забов`язання військовослужбовців млн.грн. 111262,0
5 Розмір страхових внесків (% від ФОП) для найманих працівників,з/плата яких нижча прожиткового мінімуму 0,5%
6 для найманих працівників ,з/плата яких вища прожиткового мінімуму 1%
7 для роботодавців 2,9%

Для більшої наглядності розглянемо структуру бюджету Фонду соціальног стахування з тимчасової втрати працездатності на 2005р. (див.табл.2.2)

Таблиця 2.2 Структура бюджету Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
№ п/п Показники Сума (тис,грн.) стуктура ,%
1 2 3
1 Загальні кошти станом на 01.01.2005р. 242483
2 Доходи 4286287 100
2.1 страхові внески в тому числі : 4186933
страхуввальників за загалною системою оподаткування (за рахунок роботодавців) 3226598 75,28
2.1 найманих працівників,з/плата яких нижча прожиткового мінімуму 152285 3,55
2.1 найманих працівників,з/плата яких вища прожиткового мінімуму 808050 18,85
2.2 від часткової плати за путівки 53105 1,24
2.3 інші надходження ,в тому числі: 46249 1,08
надходження на виплату допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастофи 7000 0,16
від вкладень тимчасово вільних коштів ,в тому числі резерву Фонду ,на депозитних рахунках 12362 0,29
Всього доходів із залишком 4528770
3 Витрати
3.1 по тимчасові непрацездатності 1828945 40,39
3.2 по вагітності та пологах 380224 8,40
3.3 при народжені дитини 412555 9,11
3.4 на поховання 34815 0,77
3.5 по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку 639987 14,13
в.т.ч.перерахування до Пенсійного Фонду 49812
3.6 резерв страхових коштів 137355 3,03
3.7 на оздоровчі заходи 846524 18,69
3.8 організаційно-управлінські заходи 220563 4,87
3.9 витрати по виконанню обов`язків стаховика 5367 0,12
3.10 на виплату допомоги громадянам ,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастофи 10073 0,22%
3.11 коштів ,які отримані від депозитних вкладів 12362 0,27
Всього витрат: 4528770 100,00
Дефіцит (-) , Профіцит (+) 0
4 Загальний фонд оплати праці ,з якого сплачуються страхові внески,без грошового забов`язання військовослужбовців млн.грн. 111262,0
5 Розмір страхових внесків (% від ФОП) для найманих працівників,з/плата яких нижча прожиткового мінімуму 0,5%
6 для найманих працівників ,з/плата яких вища прожиткового мінімуму 1%
7 для роботодавців 2,9%

2.3 Аналіз діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності