Смекни!
smekni.com

Організація і проведення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні (стр. 8 из 19)

Не вдаючись в детальний аналіз зробленого, зазначимо лише, що більшість із задекларованих в Концепції положень досі не реалізовано, а соціальне становище найманих працівників мало в чому змінилося — майже кожний п'ятий з них є бідним, а частка населення із середньодушовими доходами, нижчими від прожиткового мінімуму, перевищує 70%. Водночас продовжує спостерігатись стійка прогресуюча поляризація доходів населення. Поряд з ганебною масовою бідністю кількість осіб — мільйонерів та розміри їх капіталів щорічно подвожуються, у 2004 р. в Україні вперше з'явилися мільярдери. За даними американського фінансового журналу Forbes на початку 2005 року їх було троє: Р.Ахметов, В.Пінчук, С.Тарута (“Инвестгазета” №11 від 15.03.2005р.)

Як було зазначено у виступі заступника директора НДІ праці і зайнятості населення Міністерства праці і соціальної політики М.С.Шаповала на засіданні Круглого столу на тему “Реформа заробітної плати в Україні — стрибок через соціальну прірву”, що відбувся в Києві 27 січня 2005 р. за підтримки Фонду Євразія та Українського Центру економічних і політичних досліджень імені О.Разумкова, причини такого становища не економічні, а політичні[10].

Ми поділяємо думку, що фактичне заниження ціни праці на цьому етапі реформ не мало об'єктивного економічного підгрунтя, а є наслідком слабкої соціальної політики, відсутності системних заходів щодо формування соціально-орієнтованої ринкової економіки та розбудови соціальної держави, до чого зобов'язує Конституція України з 1996 року.

Розподільчі процеси валової доданої вартості на “працю” і “капітал”, поглиблення майнового розшарування і поляризації доходів населення свідчать скоріш про те, що в Україні мало місце становлення моделі олігархічного капіталізму, де первісне накопичення капіталу відбувається переважно за рахунок корумпованого привласнення державної власності, поширення тіньової економіки та примусового відчуження частки необхідного продукту у найманих працівників. На це вказує, зокрема, існуюча впродовж останніх 10 років заборгованість із заробітної плати ( див. рис.1) та практично незмінні масштаби бідності в країні (табл.1,8) Навіть в умовах стійкого економічного зростання в період 2000-2004 рр. встановлений державою рівень мінімальної заробітної плати жодного разу не перевищив межі бідності і становив лише 0,4-0,6 величини прожиткового мінімуму.

Динаміка показників бідності

Таблиця 1.8

Рік Межа бідності (грн.) Рівень бідності Глибина бідності
1999 126 27,8 23,3
2000 156 26,4 23,8
2001 175 27,2 25,0
2002 192 27,2 23,9
2003 220 26,6 22,9
2004 259 28,1 25,5

Зростання влади з бізнесом значно ослабило позиції третьої сторони соціального діалогу — профспілок як захисників трудящих. Такі їх законодавчі ініціативи як визначення заробітної плати першочерговим платежем для роботодавця, у тому числі у разі банкрутства підприємства; посилення економічної відповідальності бізнесу за затримку виплати заробітної плати; встановлення гарантії мінімальної заробітної плати на рівні прожиткового мінімуму не знайшли підтримки у влади. А від встановлення єдиної 13-ти процентної ставки оподаткування доходів виграли в основному високодохідні категорії громадян. Водночас втрати бюджету від зниження ставки цього податку становили у 2004 році на рівні 1 — 1,5% від ВВП, надходження скоротились у 16 регіонах країни, що теж негативно вплинуло на реалізацію соціальних програм[10].

Порівняння фактичних значень показників, що застосовуються для виміру соціальної безпеки у світовій практиці та в Україні вказують на те, що соціальна захищеність особи в нашій країні в цей період знаходилась на гранично критичному рівні (див.табл.1.9).


Таблиця1.9

Показник Гранично-критичне значення у світовій практиці Величина показника в Україні Можливі соціально-політичні та економічні наслідки
Співвідношення доходів 10% найба-гатших і 10% найбідніших громадян 10:1 13:1 Антагонізація соціальної структури. Суспільна дестабілізація
Співвідношення максимального і мінімального розмірів пенсій у солідарній системі пенсійного забезпечення 5:1 31:1 Соціальна неріність. Посилення протестних дій громадян
Частка населення, яке живе за межею бідності 10% 26,7% Люмпенізація населення
Ставка оплати праці за одну робочу годину 3 амер. дол. 20 амер. центів Декваліфікація і пауперизація робочої сили

Таким чином, другий етап реформування заробітної плати ми визначаємо як період втрачених можливостей покращити соціальне становище працівників.

Про реальну ситуацію у цій сфері свідчать також дані соціологічного опитування громадян, проведеного Центром О.Разумкова на початку 2005 року (див.табл.1.10).

Третій етап. Зміна влади наприкінці 2004 року, що пов'язана з виборами Президента України та задекларовані нею цілі суспільно-політичного, економічного та соціального розвитку створюють передумови для відновлення переговорного процесу профспілок з Урядом і об'єднаннями роботодавців щодо проведення ефективної реформи заробітної плати на нових засадах, а саме визнання гідної праці та її справедливої оплати, на чому постійно акцентує увагу Міжнародна організація праці.

Зарплата в системі життєвих пріоритетів громадян України


Таблиця 1.10

№ п/п Запитання Значення Оцінка респондентів %
1 У чому полягають причини безробіття? Низький рівень заробітної плати 76,9
2 Якою на сьогоднішній день має бути мінімальна заробітна плата? від 350 грн. в діапазоні 500-799 грн. середнє значення — 714грн. 10052,6
3 Що особисто для Вас важливо в роботі? висока оплата праці 82,1
4 Скільки грошей (в розрахунку на одну особу щомісячно) необхідно сім'ї, щоб жити нормально? від 400 грн. в діапазоні 1000-2000грн. середнє значення — 1718 грн. 10057,5
5 Наскільки Ви задоволені своєю заробітною платою? Задоволенийне задоволений 12,257,8
6 Працівникам яких галузей необхідно в першу чергу підвищити заробітну плату? охорони здоров'яосвітисільського господарстванаукивугільної промисловості 63,663,647,021,710,4
7 Що ви будете робити в першу чергу, якщо ваша зарплата не може задовольняти потреби сім'ї? шукати додаткову роботушукати іншу роботузнизити потребивимагати від керівництва підвищення зарплати 31,421,516,48,6
8 Коли була вища купівельна спроможність заробітної плати (серед тих, хто працював за СРСР і працює зараз)? зарплати за радянських часівзарплати, яку отримую зараз 72,412,1
9 Які почуття у вас виникають, коли ви отримуєте заробітну плату? почуття задоволення,сором, приниженняжодних почуттів не виникає 19,716,027,1
10 Чи відкладаєте ви із заробітної плати певні суми на "чорний день" відкладаюні, не відкладаю 28,968,4
11 Якщо ви втратите роботу, на який час вам вистачить ваших заощаджень? на рік або більшеменше ніж на піврокуна 1 місяцьне маю заощаджень 1,911,722,550,3
12 Чи багато людей в Україні отримують тіньову зарплату "в конвертах? багато хто 55,0

Прагнення України до євроінтеграції зобов'язує до запровадження європейських соціальних цінностей в країні, в тому числі щодо оцінки праці. Зокрема, Європейська соціальна хартія, стаття 4 “Право на справедливу винагороду за працю” визначає право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім'ям достатній життєвий рівень. За визначенням експертів Євросоюзу мінімальна зарплата має становити 2-2,5 прожиткових мінімумів і при цьому вона в більшості країн світу складає 35 — 40% від середньої. Фактично за даними Світового банку відношення мінімальної заробітної плати до прожиткового мінімуму у Великобританії складає 6,4:1, Франції — 4,7:1, Латвії, Естонії, Польщі — 1,5:1, Україні (станом на 01.01.05р.) — 0,57:1).

Таким чином, гідна середня заробітна плата за європейськими стандартами має становити не менше 5-6 прожиткових мінімумів (5-6:1). В Україні на 01.02.05 р. це співвідношення склало 1,5:1.

З огляду на зазначене, в Україні потрібна нова ідеологія реформування оплати праці. В її основу має бути покладено перехід від визначення ціни праці як вартості засобів на особисте споживання працівника до визначення реальної ціни робочої сили як вартості засобів необхідних для розширеного (повного) відтворення працюючої людини і членів її сім'ї.

Концептуальний варіант такої реформи повинен передбачати здійснення ряду послідовних, тісно пов'язаних з іншими складовими реформування економіки заходів, і зокрема, інвестиційної, податкової, фінансово-кредитної та бюджетної політики, а також змін в системі соціального страхування, соціального забезпечення та соціальних допомог.