Смекни!
smekni.com

Стан та тенденції розвитку банківської системи України (стр. 4 из 6)

1.2. Формування ресурсів банківської системи

Складовою частиною банківських ресурсів є власні кошти або капітал, що відіграє неабияку роль у зміцненні довіри клієнтів як до окремого банку, так і до банківської системи в цілому. Залучені ресурси можуть формуватися банком шляхом залучення, позичення або проведення рефінансування. Джерела формування ресурсів банківської системи поділяються на депозитні та не депозитні. До депозитних джерел відносять: залишки на поточних рахунках, кошти на вкладних рахунках. До не депозитних: кошти кредиторів (кредити від фінансових організацій та банків), кошти від реалізації цінних паперів власного боргу, кошти від проведення операцій з наявними активами (операції РЕПО, сек’ютеризація активів, продаж позик або кредитів).

Структура капіталу банківської системи України наведена в таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Структура капіталу банківської системи України тис. грн.

№ п/п Показники Роки
2002 2003 2004
1 2 3 4 5
1 Статутний капітал 5 998 120 8 116 111 11 648 338
2 Капіталізовані дивіденди 36 668 26 000 2 000
3 Акції, що викуплені у акціонерів 41 750 26 530 44 952
4 Емісійні різниці 264 850 285 951 417 342
5 Резерви та фонди банку 685 458 1 367 343 1 839 590
6 Результати переоцінки 790 286 1 224 007 2 035 828
7 Прибуток звітного року, що очікує затвердження 684 515 899 329 1 263 759
8 Усього власного капіталу 708 952 653 12 881 878 18 421 431

У структурі капіталу всієї банківської системи головне місце належить статутному капіталу на 01.01.05 – 63%, результати переоцінки на 01.01.05 становлять 11%. Резерви та фонди банку зросли у 2003 році 50%, а в 2004 році збільшились на 25% у порівнянні з 2003 роком. Банки все більше використовують переоцінку основних засобів і нематеріальних активів, їх величина збільшилась з 790 млн.грн. (2002р.) до 2 млрд.грн. (2004р.). Загалом статутний капітал зростав з 5998 млн.грн. (2002р.) до 11648 млн.грн. (2004р.). З 2002 по 2004 роки прибуток, що очікує затвердження зріс практично вдвічі з 684 млн.грн. до 1,2 млрд.грн.

Банки двох перших груп нарощують капітал за рахунок усіх його складових. Капітал банків 3 та 4 групи зростає нижчими темпами, що свідчить про зменшення питомої ваги капіталу цих груп в загальному розмірі капіталу банківської системи. При цьому зменшення частки капіталу банків 3 групи в деякій мірі пояснюється зменшенням кількості банків на 3. В 4 групі кількість банків зросла з 99 до 105, але багато банків працюють збитково.

Отже, протягом 2004 року мала місце тенденція до підвищення рівня капіталізації банків.

Поліпшилась й структура за розміром регулятивного капіталу. Кількість банків, регулятивний капітал яких перевищує 10 млн.євро збільшилась з 45 до 59, водночас кількість банків, регулятивний капітал яких не досягав 3 млн.євро зменшилась з 4 до 1.

Динаміка змін статутного капіталу банківської системи зображена на рисунку 1.8.

Рис.1.8. Динаміка змін статутного капіталу банківської системи України

Балансовий капітал банків за 2004 рік збільшився на 43,0% (за 2003 рік — на 29,0%) і на 01.01.2005 р. становив 18421,4 млн.грн. Структура його розподілу за групами банків практично не змінилася: на І групу припадало 41,6% від загального обсягу балансового капіталу, на II — 16,6; Ш — 16,8; IV — 25,0%. Збільшення зазначеного показника відбулося за рахунок зростання статутного капіталу (на 3 489,8 млн.грн. або на 43,0%), результату переоцінки основних засобів і нематеріальних активів та інвестицій в асоційовані й дочірні компанії (на 811,8 млн.грн. або на 66,3%), загальних резервів та інших фондів банку (на 459,1 млн.грн. або на 34,5%), емісійних різниць (на 131,4 млн.грн. або на 45,9%).

Середній розмір статутного капіталу банків за регіонами наведено в додатку Д.

Структура зобов’язань комерційних банків України наведена в таблиці1.4.

Таблиця 1.4

Структура зобов’язань комерційних банків України станом на

01.01.2005 року, тис.грн.

№ п/п Показник Група 1 Група 2 Група 3 Група 4 Всього
1 2 3 4 5 6 7
1 Зобов’язання усього 63696396 21185341 18678821 12365917 115926449
1 2 3 4 5 6 7
2 Кошти банків 10365142 3692382 4336420 1956573 20350517
3 У тому числі кредити, які отримані від НБУ 2915708 412434 204838 148968 3681948
4 Кошти клієнтів 51276997 16744590 13239851 9673183 90934621
5 Ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком 170482 26790 205382 75027 477681
6 Боргові цінні папери, емітовані банком 13591 52838 66273 16950 149652
7 Нараховані витрати до сплати 534458 203829 137028 123938 999253
8 Інші зобов’язання 1335699 464912 693867 520246 3014725

У структурі зобов’язань комерційних банків найбільша питома вага, припадає на кошти клієнтів – 76% від загальної суми зобов’язань або 90934621тис.грн. Це пояснюється тим, що головним чином, увесь безготівковий обіг в народному господарстві концентрується на рахунках підприємств та організацій. Юридичні особи, згідно із законодавством України, повинні зберігати свої кошти на банківських рахунках.

На другому місці у структурі зобов’язань комерційних банків знаходяться кошти банків – 20350517 тис.грн. чи 17%.

Це дві найвагоміші статті зобов’язань. Інші займають у сукупності 7 % (3,08% складають кредити отримані від НБУ, 2,52% – інші зобов’язання, 0,84%-нараховані витрати до сплати, 0,40% – ощадні (депозитні) сертифікати, емітовані банком, 0,13% – боргові цінні папери, емітовані банком).

Структура зобов’язань комерційних банків України станом на 01.01.2005 року зображено на рисунку 1.9.

Рис. 1.9. Структура зобов’язань комерційних банків України станом на 01.01.2005

Динаміка змін зобов’язань банківської системи України за останні 3 роки зображена на рисунку 1.10.

Рис.1.10. Динаміка змін зобов’язань банківської системи України

З рисунку 1.10. видно, що зобов’язання банківської системи зростають з кожним роком у 2002 році вони становили 53912 млн.грн., у 2003 році зобов’язання банківської системи збільшились на 62% у порівняні з 2002 роком, а в 2004 році у порівнянні з 2003 р. зобов’язання зросли на 33% або на 28574 млн.грн., і на 01.01.2005 становлять 115 926 млн.грн.

Кошти, які громадяни вкладають до банківських установ – це їхні заощадження, тобто частина доходу, яка не використовується для придбання товарів і послуг та сплати податків. Вклади можуть здійснюватись як у національній, так і в іноземній валюті. Основні тенденції розвитку ринку вкладів населення за видами валют представлені в таблиці 1.5.

Таблиця 1.5

Кошти населення у комерційних банках України за 2003-2004 рр.

На кінець періоду У національній валюті В іноземній валюті Разом
млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. %
2002 25636 68 12079 32 37715 100
2003 41794 68 19571 32 61365 100
2004 52759 64 30200 36 82959 100

З таблиці 1.5 можна побачити, що за період 2002-2003 роки частка коштів у іноземній валюті становила 32% від усіх вкладів населення. У 2004 році частка коштів у національній валюті зменшилась на 2% у порівнянні з 2003 роком і склала 64% від усіх вкладів населення. Можна зробити висновок, що більша частина вкладів населення в банківській системі зберігається в національній валюті. Це свідчить про зростання довіри населення до національної валюти.

Вклади населення у комерційних банках в національній валюті представлено в таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Вклади населення у комерційних банках за 2002-2004 рр. в національній валюті

На кінець періоду До запитання Строкові Разом
млн.грн. % млн.грн. % млн.грн. %
2002 13880 54 11765 46 25636 100
2003 20109 48 21685 52 41794 100
2004 25765 49 26994 51 52759 100

Як бачимо з таблиці 1.6, у 2002 році депозити до запитання переважали строкові вклади і становили відповідно 54% – до запитання та 46% – строкові. За період 2003-2004 роки, частка строкових депозитів перевищувала вклади до запитання (2003рік: вклади до запитання – 48%, строкові – 52%; 2004рік: вклади до запитання – 49%, строкові – 51%). Це пояснюється тим, що лише вони приносять дохід, який покриває витрати спричинені інфляцією, а також про зростання довіри населення до національної валюти.