Смекни!
smekni.com

Стан та тенденції розвитку банківської системи України (стр. 6 из 6)

Структура витрат банківської системи України представлена в таблиці 1.12

Таблиця 1.12

Структура витрат банківської системи України за період 2002-2004 рр.

млн. грн.

№ п/п Показник Роки
2002 2003 2004
1 Загально-адміністративні витрати 302 3127 2958
2 Витрати на персонал 1899 2506 3370
3 Чисті витрати на формування резервів 926 1510 2380
4 Податок на прибуток 402 449 409
5 Інші операційні витрати 597 1024 1367
6 Загальні витрати 1126 8616 10484

Аналіз, проведений на основі даних таблиці 1.12, свідчить про збільшення (на 21,7%) у 2004 році загальної суми витрат за рахунок збільшення витрат на персонал – на 34,5% (у 2003 році на 31,9%), витрат на формування резервів – на 57,6% (у 2003 році на 63,1%), інших операційних витрат – на 33,5% (у 2003 році на 71,5%). Проте витрати на податок на прибуток були найбільшими у 2003 році порівняно із 2002 та 2004 роками. Загальні адміністративні витрати різко зросли (у 10,5 разів) у 2003 році, але потім дещо знизились у 2004 році.

Порівняльний аналіз груп банків за структурою доходів і витрат наведено в таблиці 1.13.

Таблиця 1.13

Доходи, витрати та величина прибутку по групам банків України

млн. грн.

№ п/п Група банків Роки
2002 2003 2004
Доходи Витрати Чистий прибуток Доходи Витрати Чистий прибуток Доходи Витрати Чистий прибуток
1 Група 1 5897 5581 316 4833 4451 382 4123 3542 581
2 Група 2 1322 1235 87 1110 964 146 1128 868 260
3 Група 3 1811 1607 204 1460 1219 241 1653 1349 304
4 Група 4 1437 1361 76 1016 959 57 1325 1208 117

Аналіз проведений на основі даних таблиці 1.13, показав, що найбільш прибутковою є діяльність банків І та ІІІ групи, але найбільший дохід по всіх досліджуваних роках отримували банки І групи. Чистий прибуток банків І групи у 2003 році зріс на 17,3%, а у 2004 році – на 52,1%. Суттєво збільшився чистий прибуток банків ІІ групи у 2004 році – майже у 2 рази.

Порівнявши динаміку доходів і витрат банківської системи України, можна стверджувати, що найбільш витратною є діяльність банків І групи та ІV групи.

Основні показники діяльності банківської системи України представлені таблиці 1.14.

Таблиця 1.14

Основні показники діяльності банківської системи

млн. грн.

№ п/п Показник Роки
2002 2003 2004
Активи
1 Високоліквідні активи 9043 16043 20198
2 Кредитний портфель 46736 73442 98312
3 Чисті активи 63896 100234 133264
4 Довгострокові кредити 10690 28136 45704
5 Проблемні кредити 2113 2500 2951
6 Вкладення у цінні папери 4402 6534 8673
7 Загальні активи 67774 105539 140332
Пасиви
1 Балансовий капітал 9983 12882 17159
2 Статутний капітал 5998 8116 10754
3 Зобов’язання банків 53913 87352 116105
4 Вклади фізичних осіб 11165 19092 32113
5 Пасиви, усього 63896 100234 133264

З таблиці 1.14, можна зробити висновок, що статутний капітал банків зріс на 43,0% (у 2003 році на 35,3%) і становив 10754 млн. грн., балансовий капітал збільшився у 2004 році на 33% в порівнянні з 2003 роком. Загалом пасиви банківської системи за аналізуємий період збільшувались в 2003 році на 57% в порівнянні з 2002 роком, а в 2004 році на 33% в порівнянні з 2003 роком.

Щодо активів, то спостерігається терція до збільшення усіх статей активів (чисті активи у 2004 році збільшились на 33% в порівнянні з минулим роком; високоліквідні активи зросли в 2004 році на 25% в порівнянні з минулим роком). В цілому активи зросли у 2004 році на 32% в порівнянні з 2003 роком.


ВИСНОВКИ

Написання звіту про проходження практики, дало змогу здійснити порівняльний аналіз тенденцій та напрямів діяльності банківської системи в цілому, а також проаналізувати сучасний стан банківської системи.

Банківська система України не зважаючи на складнощі, обумовлені політичною ситуацією в державі, посилення нестабільності валютного, фінансового ринків, протягом 2004 року розвивалася динамічніше, ніж інші сектори економіки й залишалася найбільшим сегментом фінансового ринку країни.

Темпи зростання активно-пасивних операцій у тричі перевищували темпи економічного зростання в країні у цілому. Так, за 2004 рік обсяги активних банків збільшилися на 34,1% (за 2003 рік – на 55,7%), кредитного портфеля – 32,3% (за 2003 рік – 57,1%), зобов’язання – 32,7% (за 2003 рік – 62%), а ВВП – на 12% (9,6%).

Водночас слід зазначити що порівняно з попереднім роком у 2004-му послабилася інтенсивність динаміки зростання, а збільшення обсягів активно-пасивних операцій було нерівномірним. Так за перші три квартали обсяги діяльності банків зросли (активи збільшились на 34,1%, зобов’язання – на 36,1%), а у четвертому зменшилися активи на 0,1%, зобов’язання на 2,5%. Обсяги капіталу на 8,1% зросли, що дало змогу знизити фінансову напругу в банках, а також забезпечити незначне зростання обсягів кредитування (на 0,2%).

Становлення банківської системи тісно пов’язане зі створенням ефективного механізму управління банківською діяльністю, дійової системи регулювання і контролю банківських операцій. Це, у свою чергу, потребує глибокого вивчення основ сучасної банківської справи, дослідження сутності й особливостей надання різноманітних банківських послуг, відстежування та врахування міжнародного досвіду, а також перспективних можливостей розвитку фінансово-кредитної системи України в цілому.

В результаті написання звіту було здійснено характеристику банківської системи України, проведено аналіз процесу формування ресурсів банківської системи, було зібрано документи, щодо оформлення основних банківських операцій, а також здійснено аналіз фінансових результатів діяльності банків України.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про Національний банк України. Закон України № 679-ХІV від 20.05.1999р.

2. Про банки і банківську діяльність. Закон України № 2121-ІІІ від 07.12.2000р.

3. Про Національний банк України: Закон України від 20 травня 1999 року // Відомості ВРУ від 10.10.1999. – 1999, №29, стаття 238.

4. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 324 с.

5. Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк Операції комерційних банків: – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001.– 516 с.

6. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. Посібник / За ред.д.е.н., проф. Ф.Ф.Бутинця. – К.: Кондор.,2004.- 461 с.

7. Романишин В.О., Уманців Ю.М. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навчальний посібник.–К.:Атіка, 2005.– 480 с.

8. Гроші та кредит: Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. / М.І. Савлу, А.М.Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За заг. ред. М.І.Савлука. – К.:КНЕУ, 2002.– 598 с.

9. www.bank.gov.ua – сайт Національного банку України.

10. www.finance.ua – cайт професійних учасників фінансового ринку.