Смекни!
smekni.com

Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні (стр. 3 из 6)

Відхилення обсягу грошової маси від прогнозованого (на 1,6млрд.грн) відбулося внаслідок прийняття Верховною Радою України 20.12.2005р.змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005р." – для підвищення пенсійних виплат певним категоріям населення. Зазначені кошти було фактично виплачено в останні дні 2005р., що привело до адекватного збільшення грошової маси.


Рис.2.1.Динаміка основних монетарних показників, млрд.грн

[складено автором по матеріалам [17,с.47; 18, с.49]

Зростання грошової маси відбувалося насамперед через операції на валютному ринку внаслідок значного припливу іноземної валюти при необхідності підтримання стабільності обмінного курсу гривні. Обмінний курс гривні щодо долара США впродовж 2005 року підвищився на 4,8%, реальний ефективний обмінний курс гривні – на 15,3%. Основними чинниками реального зміцнення гривні у 2005 році було номінальне посилення гривні відносно долара США, євро та російського рубля [6, с.8].

Прискорене зростання темпів приросту монетарних показників у 2005р. порівнянно з 2004р. насамперед пояснюється впливом політичної нестабільності напередодні та в період президентських виборів - відпливом копіталу з країни, значну частину якого було повернуто на початку.

Для збереження ефективності управління грошово-кредитним ринком Національний банк України використовував обов’язкове резервування коштів, процентні ставки, рефінансування банків, депозитні операції та операції зворотнього РЕПО [6, с.53].

2.1. Обов’язкове резервування коштів. Процентні ставки

З метою визначення оптимальних розмірів грошової маси в обігу Національним банком з 1 липня 2004р. запроваджено порядок дотримання банками обсягу обов’язкових резервів, який щоденно на початок операційного дня зберігався на кореспондентському рахунку банку в Національному банку.Протягом 2005р. Національний банк неодноразово посилював вимоги до формування банками обов’язкових резервів [7, с.47].З 01.01.2005р. розмір зазначеного показника було встановлено на рівні не менш як 60%, з 15.04.2005р.- не менш як 80%, з 01.09.2005р. – не менш як 100%, а з 01.10.2005р. – не менш як 90% від суми визначеного та сформованого обсягу обов’язкових резервів за попередній звітній період.

За результатами прийнятих рішень середній розрахунковий норматив обов’язкового резервування у 2005р. становив 6,6% і збільшився з 6,4% у січні до 6,8% у грудні.

Протягом 2005р. банківською системою забезпечувався позитивний результат формування обо’язкових резервів, обсяг яких за січень 2005р.становив 2,5млрд.грн., а за грудень 2005р. - 6,5млрд.грн.[6, с.53].

Із 1 жовтня 2004р. уніфіковано нормативи формування банками обов’язкових резервів залежно від строку залучення коштів, які на 01.01.2005р., 01.01.2006р. становили:

- за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валюті – 6%;

- за коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валюті на вимогу та коштами на поточних рахунках –7% [7, с.47] ( з 01.09.2005р. –8%) [6, с.53].

З метою сприяння ефективному використанню банками мобілізованих коштів та нарощування обсягів кредитування економіки рішенням Правління Національного банку України встановлювалася частка готівки в касі банку, яка зараховувалася в покриття обов’язкових резервів [4,2001]. Так на 01.01.2004р. 40% готівки у національній та 20% у іноземній валюті, що знаходилася в касі банку, зараховувалася в покриття обов’язкових резервів, а з 09.03.2004р. в покриття обов’язкових резервів зараховувалося 25% готівки в національній валюті та 10% в іноземній, що знаходилася в касі банку. В період з 10.07.2004р. по 29.11.2004р. готівкові кошти в банку не враховувалися в покриття обов’язкових резервів, а з 29.11.2004р. в покриття обов’язкових резервів зараховувалося 40% готівки в національній валюті, що знаходилася в касі банку. За результатами прийнятих рішень середній норматив обов’язкового резервування знизився з 7,5% станом на 01.01.2004р. до 6,6% станом на 01.01.2005р., а з урахуванням покриття їх готівкою до 6,0%.

Упродовж 2004р. банківською системою забезпечувався позитивний результат формування обов’язкових резервів, обсяг яких за січень 2004р. становив1,3млрд.грн, а за грудень 4,8 млрд.грн [7, с.47-48].


Процентна політика Національного банку України впродовж 2004р.постійно спрямовувалася на упередження розгортання інфляційних процесів. Із 9 червня 2004р. розмір облікової ставки було підвищено з 7% до 7,5% річних, а 7 жовтня – до 8% річних, а з 9листопада 2004р. – до 9% річних [7, с.48 ]. Щодо 2005р. то процентна політика цього року спрямовувалася на стабілізацію грошово-кредитного ринку та упередження розгортання інфляційних процесів за рахунок монетарного чинника, для чого з метою створення сприятливих умов для залучення банками коштів населення з 10 серпня 2005р. було підвищено рівень облікової ставки з 9% до 9,5% річних [6, с.53]. Динаміку розміру діючої облікової ставки Національного банку України показано на рис.2.2.

Рис.2.2. Розмір діючої облікової ставки НБУ [16, с.70]

Із 1 березня 2004р. щоденно оголошувалися процентні ставки за активними та пасивними операціями Національного банку України.

Середньозважена процентна ставка за кредитами рефінансування, що надавалися банкам у 2004р., підвишилася за всіма інструментами рефінансуваня з початку року на 9,8 процентного пункту й у грудні 2004р. становила 17,7% річних (грудень 2005р. - 14,1%річних), у тому числі:

- за кредитами овернайт – 19,7% річних (підвищилася на 11,7 процентного пункту), (січень 2005р. –20%, грудень 2005р.- 15% річних);

- кредитами, наданими за результатами тендерів – 14,9% річних (підвищилася на 6,6 процентного пункту), (лютий 2005р. –15%, грудень 2005р. –12,8%);

- операціями прямого РЕПО (розрахунково) – 13,7% річних (підвищилася на 4,9 процентного пункту), (січень 2005р. –14% річних, листопад 2005р. –12,0% річних).

Без змін на рівні 7% залишилася середня вартість кредитів рефінансування для підтримання довгострокової ліквідності банків.

Середньозважена процентна ставка за стабілізаційними кредитами, що надавалися переважно в грудні 2004р., становила 14,9% річних, січні 2005р. – 15,0% річних.

Необхідно зазначити, що процентні ставки за операціями Національного банку України були позитивними відносно фактичного рівня інфляції та прогнозного її рівня.

2.2. Рефінансування банків.Депозитні операції

Протягом 2004-2005рр. Національний банк України забезпечував підтримання ліквідності банків через операції рефінансування (постійно діючу лінію рефінансування для надання банкам кредитів овернайт строком на 1 робочий день, кредитів рефінансування строком на 14 днів та на 365 днів, кредитів рефінансування для підтримання довгострокової ліквідності, операції прямого РЕПО), а також надання стабілізаційних кредитів [2,2002].

Із 1 березня 2004року, із набранням чинності Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2003р. №584, значно розширився спектр фінансових інструментів, що використовувалися як забезпечення кредитів рефінансування строком до 14 днів та до 365днів. Крім того було запроваджено проведення операцій прямого РЕПО з іноземною валютою, а також відмінено порядок довгострокового рефінансування (підтримання ліквідності) банків Національним банком України [3,2003].

Обсяг операцій Національного банку України з рефінансування банків у 2004р. становив 20,5 проти 26,3млрд.грн у 2003р. Зниження обсягу рефінансування пояснюється рекордно високими обсягами пропозиції валюти на міжбанківському ринку, що спричинило зміну характерної для останніх років тенденції до підвищення ролі рефінансування в регулюванні ліквідності банків. У структурі загального обсягу рефінансування банків України сума наданих кредитів овернайт становила 14,8млрд.грн., або 72,2% (у 2003році –22854,8млн.грн), через операції прямого РЕПО – 3,4млрд.грн., або 16,5% ( у 2003р. – 420,0млн.грн.), кредитів рефінансування через тендер – 1,0млрд.грн., або 4,9% ( у 2003р. – 2329,6млн.грн.), надання стабілізаційних кредитів – 998,4млн.грн., або 4,9% ( у 2003р. – не надавалися), для підтримання довгострокової ліквідності - 305,1млн.грн., або 1,5% ( у 2003р. – 657,7млн.грн.) [7,с.48-49].

Загальний обсяг рефінансування банків у 2005р. становив майже 12млрд.грн..У структурі наданих банкам кредитів сума кредитів овернайт становила 92,9% або 11,2млрд.грн, обсягів операцій прямого РЕПО – 5,1% або 613,3млн.грн, кредитів рефінансування через тендер – 1,9% або 232млн.грн, обсягів стабілізаційних кредитів –0,02% або 2,5млн.грн. Загальні обсяги рефінансування банків для кращого сприйняття зобразимо у вигляді діаграми (див.рис.2.3.)

Враховуючи високий рівень ліквідності банків протягом I півріччя 2005р., попит на кредити рефінансування буз незначний. Починаючи з серпня 2005р., у зв’язку із зниженням рівня ліквідності банківської системи та внаслідок зміни показників платіжного балансу, з метою забезпечення рівноваги на грошово-кредитному ринку Національним банком України було збільшено обсяги рефінансування банків.

Протягом 2004р. Національний банк України здійснював операції з рефінансування банків переважно для згладжування тимчасових кон’юктурних коливань ліквідності банківської системи, а виходячи із ситуації, що склалася в IV кварталі 2004р., дії


Рис.2.3.Обсяги рефінансування банків, млрд.грн