Смекни!
smekni.com

Становлення та розвиток монетарної та фіскальної політики в Україні (стр. 5 из 6)

Зокрема, збільшився обсяг операцій з підтримання ліквідності банків. Загальний обсяг операцій з рефінансування банків у 2006році становив понад 8,33 млрд.грн. Одночасно зменшувалися обсяги проведення мобілізаційних операцій. Якщо в 1 кварталі обсяг коштів банків, залучених за мобілізаційними операціями, становив 3,48 млрд.грн., то починаючи з квітня і до кінця року обсяги залучених коштів становили лише 3,28млрд.грн.

Адекватно до ситуації проводилася і процентна політика Національного банку. Так, середньозважена фактична ставка за всіма інструментами рефінансування впродовж 2006р. постійно зменшувалася – якщо в січні вона становила 13%, то в грудні – 9,5%. У цілому за рік середньозважена ставка за всіма інструментами рефінансування становила 11,53% і впродовж більшої частини року була позитивною стосовно як фактичного, так і прогнозного рівня інфляції. Такій динаміці ставки за операціями Національного банку сприяло зменшення з 10 червня облікової ставки з 9,5% до 8,5%.

Зазначені заходи дали змогу Національному банку в травні припинити тенденцію (яка спостерігалася на початку року) до зменшення рівня вільної ліквідності банківської системи, і за умов збільшення попиту на гроші адекватним чином сприяти його задоволенню. У результаті за підсумками 2006р. навіть за зменшення обсягу коррахунків банків (на 13,6% - до 14,9 млрд.грн), обсяг вільної ліквідності банківської системи збільшився на 46,3% - до 10,8 млрд.грн., що дало змогу банкам продовжувати активну кредитну підтримку процесів економічного розвитку.

Динаміка вартості ресурсів на міжбанківському кредитному ринку впродовж року була адекватною змінам у динаміці ліквідності банків. Середньозважена ставка на міжбанківському ринку протягом більшої частини року коливалася в межах 2-4% річних (за кредитами овернайт 1,8-3% річних).

Поліпшення ситуації в реальному секторі сприяло збереженню позитивних тенденцій на депозитному та кредитному сегментах грошово-кредитного ринку. Зокрема, на депозитному сегменті в 2006р. спостерігалося:

- продовження позитивних змін у структурі грошової маси, зокрема, питома вага готівки в структурі грошової маси знизилася з 31% до 28,7%. Загалом обсяг готівки поза банками збільшився на 24,5% - до75млрд.грн.;

- прискорення темпів зростання депозитів;

- більш прискорене зростання коштів фізичних осіб;

- поліпшення строкової структури ресурсної бази банків.

Водночас у валютній структурі депозитів домінували вкладення в інозімній валюті, обсяг яких з початку року збільшився на 53,8% - до 70,2млрд.грн., у той час, коли депозити в національній валюті збільшилися на 30,9% - до 114,3млрд.грн.

Прискорене зростання депозитів в іноземній валюті сприяло зростанню рівня доларизації економіки до 26,97% порівнянно з 23,6% за станом на початок 2006р. Утім, слід зазначити, що у вересні-грудні динаміка показника доларизації мала вже низхідний характер, що пов’язано з поступовим вирівнюванням ситуації на валютному ринку.

На відміну від депозитів кредитні вкладення банків збільшуються вищими темпами, ніж у попередньому році. За 2006 рік обсяг кредитних вкладень ( без урахування доходів) збільшився на 71,3% - до 242,8млрд.грн. Кредити, надані в іноземній валюті, збільшувалися більш прискореними темпами (на 95,8%), ніж кредити, надані в національній валюті (на 52,5%), що пояснюється:

- змінами тенденцій у платіжному балансі (активізація імпортерів, які формують великий попит на кредити в іноземній валюті);

- структурними зрушеннями в ресурсній базі банків, зокрема, прискореним зростанням депозитів в іноземній валюті на внутрішньому ринку та активним залученням банками коштів на міжнародних фінансових ринках;

- більш привабливими відсотковими ставками за кредитами в інозменій валюті порівняно з позиками в гривнях в умовах стабільного обмінного курсу гривні.

Високі темпи кредитування в 2006р. пояснюються насамперед активізацією кредитування фізичних осіб, обсяг кредитів яким збільшився в 2,34 раза – до 77,6млрд.грн. Обсяги кредитів наданих юридичним особам, зросли на 52,1% - до165,2млрд.грн.

Позитивна динаміка кредитних вкладень була зафіксована на фоні тенденції до зменшення вартості позик – середньозважена ставка за кредитами в національній валюті зменшилася з 16,4% річних у грудні 2005р. до 15,1% річних у грудні 2006р. Середньозважена процентна ставка за кредитами в іноземній валюті в умовах більш високого попиту на такі кредити зменшувалася меншими темпами – з 11,7%річних до 11,5% річних. Інтегральна відсоткова ставка за кредитами зменшилася з 14,6% річних до 13,7%.

Середньозважена процентна ставка за депозитами в національній валюті впродовж року була підпорядкована загальній тенденції до поступового зменшення, хоча і мала в окремі періоди певні коливання. Упродовж року вона знизилася з 8,1% річних ( у грудні 2005р.) до 7,9% річних у грудні 2006р. В умовах відсутності впродовж тривалого часу у банків проблем із ресурсами в іноземній валюті середньозважена ставка за депозитами в іноземній валюті впродовж року мала сталу тенденцію до зниження, зменшившись з 6,9% до 6,1%. Інтегральна відсоткова ставка за депозитами знизилася з 7,7% до 7,2%.

Основними результатами політики Національного банку України на валютному сегменті ринку в 2006р. було забезпечення стабільності обмінного курсу гривні до курсоутворюючої валюти – долара США та збільшення міжнародних резервів за своєчасного погашення зовнішнього державного боргу.

Офіційний курс гривні до долара США в 2006р. зберігався на рівня 5,05 грн/дол.Динаміка курсу гривні до євро та російського рубля віддзеркалювала кон’юнктуру міжнародних ринків, де за рік долар США знецінився відносно інших світових валют. Гривня подешевшала відносно євро та російського рубля відповідно на 11,4% та 9,3%.

Обсяг міжнародних резервів у 2006р. підвищився на 2,9млрд.дол.США і досяг майже 22,3млрд.дол.США за здійснення платежів з виконання зовнішніх боргових зобов’язань Уряду обсягом 1,4млрд.дол.США, Національного банку – 463млн.дол.США.

На готівковому сегменті валютного ринку попит на іноземну готівку протягом 2006р. перевищував її пропозицію майже на 3,6 млрд.дол.США у доларовому еквіваленті порівняно з 1,3длрд.дол.США в 2005р.

На фондовому ринку в 2006р. прискорилося зростання кількісних показників сегмента недержавних цінних паперів які емітують підприємства та місцеві органи влади. Загальний обсяг торгів цими цінними паперами за 2006р. на торгівельному майданчику Фондової біржі ПФТС, яка є найбільшим організатором торгівлі цінними паперами в Україні, становив 19 млрд.грн., що в 1,8 раза перевищує рівень 2005р. Індекс ПФТС, що відображає коливання цін на акції найпривабливіших підприємств, за станом на 1 січня 2007р. досяг позначки в 498,86 пункта, збільшившись порівнянно з початком 2006р. на 41,3%.

У вересні 2006р. Міністерство фінансів України поновило проведення первинних аукціонів з розміщення облігацій внутрішніх державних позик. Обсяг розміщення становив 1597,59млн.грн. Обсяги погашення та сплати доходу за ОВДП у власності нерезидентів протягом 2006р. зменшився на 3371,7млн.грн.Натомість у 2005р. обсяг ОВДП у власності нерезидентів протягом 2006р. збільшився на 4247,7 млн.грн.

Національний банк України і надалі проводитиме грошово-кредитну політику, спрямовану на забезпечення стабільності національної грошової одиниці. З цією метою здійснюватиметься регулювання грошової пропозиції через використання всього спектра монетарних інструментів та механізмів таким чином, щоб повністю задовольнити попит економіки на гроші та не створити монетарних ризиків для динаміки цін.

На підставі макроекономічних прогнозів Уряду, з урахуванням всіх трьох складових формування попиту на гроші (реального зростання економіки, ціннового чинника та швидкості обертання грошей) очікується, що темпи зростання грошової маси в 2007р. становитимуть 28-33% [20, с.2-10].


ВИСНОВКИ

На підставі проведеного аналізу можна зробити певні висновки. Макроекономічна ситуація в 2007р. визначатиметься результатами розвитку економіки, інфляційними процесами нинішнього року. Очікується що після адаптації економіки до підвищення цін на енергоносії темпи зростання ВВП дещо прискоряться. Згідно з урядовими прогнозами темп економічного зростання досягне 6,5%. Це впливатиме на залучення прямих іноземних інвестицій.

Головним завданням грошово-кредитної політики буде підтримка стабільності гривні, створення передумов відновлення стійкого економічного зростання, вирішення поточних та довгострогових соціально-економічних завдань.

Важливе значення для забезпечення фінансової стабільності мала динаміка обмінного курсу гривні.

Зрушення у бік переважно споживчої моделі розвитку, яке спостерігалося у 2005р. в умовах зниження темпів економічного зростання, не давало змоги створити достатнє інвестиційне підгрунтя для стабільно висхідної макроекономічної динаміки. У 2006р.ця тенденція змінилася – прискорення економічного розвитку було забезпечено саме нарощуванням інвестиційної складової, що є важливим позитивним чинником економічного зростання. Але слід враховувати, що дестабілізуючий вплив можуть спричинити інтенсивне проникнення іноземного капіталу в банківський сектор, подальше підвищення цін на газ та інші енергоносії, погіршення зовнішньої кон’юнктури.

Пріоритет у грошово-кредитній політиці поступово зміщуватиметься до забезпечення цінової стабільності. Політика валютного курсоутворення спрямовуватиметься на забезпечення прогнозованої динаміки обмінного курсу залежно від стану платіжного балансу та недопущення його значних коливань. Валютні резерви використовуватимуться для забезпечення гнучкості монетарної політики та підвищення її ефективності у забезпеченні стабільності національної грошової одиниці.

Продовжуватиметься робота з удосконалення системи інструментів грошово-кредитної політики. Особлива увага приділятиметься посиленню ролі процентної політики в системі монетарного регулювання економічних процесів.