Мир Знаний

Статистичне спостереження як перший етап статистичного дослідження суспільно-економічних явищ (стр. 2 из 6)

Метод угрупувань дає можливість всі зібрані в результаті масового статистичного спостереження факти піддавати систематизації і класифікації. Це другий етап статистичного дослідження.

Метод узагальнювальних показників дозволяє характеризувати явища, що вивчаються, і процеси за допомогою статистичних величин - абсолютних, відносних і середніх. На цьому етапі статистичного дослідження виявляються взаємозв'язки і масштаби явищ, визначаються закономірності їх розвитку, даються прогнозні оцінки.

Зміст роботи першого етапу припускає використання методу масових спостережень, які є не що інше, як збір первинної статистичної інформації.

На другому етапі зібрана інформація за допомогою методу статистичних угрупувань певним способом узагальнюється і розподіляється.

І нарешті, на третьому етапі за допомогою методу узагальнювальних показників здійснюється аналіз статистичної інформації.

1.2 Статистичне спостереження як етап статистичного дослідження

Будь-яке економіко-статистичне дослідження починається із статистичного спостереження. Статистичне спостереження - це попередня стадія статистичного дослідження, яка є планомірним, науково організованим обліком (збір) первинних статистичних даних про масові соціально-економічні явища і процеси.

Не всякий збір даних можна назвати статистичним спостереженням. Спостереження буде статистичним, по-перше, коли воно супроводжується реєстрацією фактів, що вивчаються, у відповідних облікових документах для подальшого їх узагальнення, по-друге - коли носить масовий характер. Це забезпечує обхват значного числа випадків прояву того або іншого процесу, необхідного і достатнього для того, щоб отримати дані, які стосуються не тільки окремих одиниць сукупності, але і всієї сукупності в цілому.

Статистичне спостереження повинне відповідати ряду найважливіших вимог:

а) проводитися безперервно і систематично;

б) облік масових даних повинен бути таким, щоб не тільки забезпечувалася повнота даних, але і враховувалася їх постійна зміна;

в) дані повинні бути максимально достовірні і точні;

г) досліджувані явища повинні мати не тільки наукову, але і практичну цінність.

Збір статистичних даних може проводитися як органами державної статистики, науково-дослідними інститутами, іншими державними структурами, так і економічними службами банків, бірж, підприємств, фірм. Тільки в цьому випадку дослідники отримують достовірну і достатньо різноманітну статистичну інформацію, що дозволяє всесторонньо вивчати соціально-економічні явища.

Статистичне спостереження (збір первинного статистичного матеріалу) складається з трьох основних етапів:

·підготовка статистичного спостереження;

·організація і виробництво спостереження;

·контроль отриманих первинних даних.

На етапі підготовки статистичного спостереження визначається мета, встановлюються об'єкт і одиниця спостереження, розробляються інструментарій і програма спостереження. Загальною метою статистичного спостереження є отримання достовірної інформації про тенденції розвитку явищ і процесів для подальшого ухвалення управлінських рішень. Вона повинна бути конкретною і чіткою. Нечітко поставлена мета може привести до збору не тих даних, які необхідні для вирішення конкретного завдання.

Мету визначає об'єкт статистичного спостереження. Об'єкт спостереження є деяка досліджувана статистична сукупність або фізичних осіб (населення, працівники), або юридичних осіб (підприємства, фірми, учбові заклади), або фізичних одиниць (виробниче устаткування, засоби пересування і транспортування, житлові будинки), тобто досліджувана статистична сукупність складається з окремих одиниць.

Одиниця спостереження - це первинний елемент об'єкту статистичного спостереження, який є носієм ознак, що підлягають реєстрації. Вказівка найважливіших ознак дозволяє встановити межі досліджуваної сукупності. Скажімо, якщо необхідно провести дослідження рентабельності поліграфічних підприємств, то необхідно визначити форми власності цих підприємств, організаційно-правові основи, кількість працівників підприємства, об'єм реалізації продукції, тобто те, що відрізняє як державні і недержавні підприємства, так і малі і крупні підприємства. Тільки в цьому випадку ми отримаємо достовірну статистичну інформацію.

Одиницю спостереження слід відрізняти від звітної одиниці. Звітною називають таку одиницю, від якої поступають звітні дані. Вона може співпадати або не співпадати з одиницею спостереження.

Обгрунтування мети, вибір одиниць спостереження, звітних одиниць, відбір істотних ознак, період часу проведення статистичного спостереження, форми звітності висловлюються в програмі статистичного спостереження. Зазвичай програмою спостереження називають перелік питань, які підлягають реєстрації при проведенні спостереження. Щоб програма спостереження була науково обгрунтована і правильно складена, до неї пред'являються наступні вимоги:

·чітке і конкретне формулювання головної мети спостереження;

·визначення місця і часу спостереження, де визначаються критичний момент (дата або інтервал часу, за станом на який проводиться реєстрація ознак) і термін (період заповнення статистичного формуляру);

·виділення ряду найбільш істотних ознак об'єкту спостереження;

·комплексне визначення типу, основних рис і властивостей явища, що вивчається;

·питання, сформульовані в програмі, не повинні носити двозначний характер;

·дотримання логічного принципу послідовності питань;

·включення в програму питань контрольного характеру для перевірки збираних статистичних даних;

·поєднання закритих і відкритих питань програми.

Програма оформляється у вигляді документа, так званого статистичного формуляру, який забезпечує одноманітність отримуваних відомостей від кожної звітної одиниці. Формуляр має титульну частину (відомості про тих, хто проводить спостереження) і адресну частину (адреса і підлеглість звітної одиниці). Програма має додаток - інструкцію (інструментарій статистичного спостереження), яка визначає порядок проведення спостереження і порядок заповнення форми звітності.

На другому етапі вирішуються найважливіші організаційні питання статистичного спостереження. Вони полягають в тому, щоб вибрати відповідні цілям і завданням конкретного статистичного спостереження організаційні форми спостереження, види спостереження і способи отримання статистичної інформації.

Все різноманіття форм, видів і способів спостереження можна представити таким чином.

За формою організації статистичного спостереження: звітність; спеціально організоване статистичне обстеження - перепис; регістри.

По видах статистичного спостереження: а) за часом реєстрації фактів (поточне або безперервне; переривчасте - періодичне, одноразове); б) по обхвату одиниць сукупності (суцільне; несуцільне - основного масиву, вибіркове, монографічне).

По способах отримання статистичної інформації: безпосереднє спостереження; документальний спосіб; опит - експедиційний, анкетний, явочний, кореспондентський, саморегистрация.

Основною формою статистичного спостереження є звітність. Якщо первинний облік (первинний обліковий документ) реєструє різні факти, то звітність є узагальненням первинного обліку.

Звітність - офіційний документ, який скріпляється підписами осіб, відповідальних за надання і достовірність зібраних відомостей, і затверджується органами державної статистики. Окрім річної може мати місце щоденна, тижнева, двотижнева, місячна і квартальна звітність. Звітність може бути представлена поштою, телеграфу, телетайпу, факсу.

До спеціально організованого статистичного спостереження можна віднести перепис. На практиці проводиться перепис населення, матеріальних ресурсів, зелених насаджень, незавершених будівельних об'єктів, устаткування і так далі

Перепис - спостереження, що повторюється через рівні проміжки часу, завданням якого є не тільки визначення чисельності і складу досліджуваної сукупності, але і аналіз кількісних змін в період між двома обстеженнями. Зі всіх переписів найбільш відомі переписи населення.

Формою безперервного статистичного спостереження є регістрове спостереження (регістр), об'єктами якого є довготривалі процеси, що мають фіксований початок, стадію розвитку і фіксований час завершення. Регістр заснований на системі відстежування стану змінних і постійних показників. У статистичній практиці розрізняють регістри населення і регістри підприємств.

Розглянемо коротко види статистичного спостереження за часом реєстрації фактів. Безперервне (поточне) статистичне спостереження - це систематична реєстрація фактів або явищ у міру їх надходження з метою вивчення їх динаміки. Наприклад, реєстрації актів цивільного стану (народження, браки, смерті), реєстрація страховими компаніями всіх нещасних випадків і інших несприятливих подій у міру їх виникнення.

Видами переривчастого спостереження є одноразове і періодичне. Перше є разове суцільне спостереження для збору кількісних характеристик явища або процесу у момент його дослідження. Періодичне спостереження проводиться через певні проміжки часу за схожою програмою і інструментарієм. Наприклад, періодичне дослідження пасажиропотоків в суспільному транспорті, періодична реєстрація цін виробників по окремих товарах (один раз в місяць або в квартал).

По обхвату одиниць сукупності статистичне спостереження буває суцільним і несуцільним. Суцільне спостереження охоплює всі одиниці досліджуваної сукупності (наприклад, загальний перепис населення). У свою чергу, несуцільне спостереження охоплює тільки частину досліджуваної сукупності. Залежно від того, як вибрана ця частина, несуцільне спостереження можна підрозділити на вибіркове (засновано на принципі випадкового відбору), метод основного масиву (досліджуються найістотніші або найбільш крупні одиниці сукупності, що вивчається) і так зване монографічне спостереження (докладне дослідження окремих одиниць сукупності, що вивчається, з метою виявлення тенденцій, що намічаються).