Смекни!
smekni.com

Особливості справляння внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стр. 2 из 9)

іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на отримання пенсійних виплат і соціальних послуг із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування нарівні з громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України [3].

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування здійснюється за принципами:

1. Принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Цей принцип полягає в тому, що виключно цим Законом визначаються: принципи та структура системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування; коло осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню; платники страхових внесків, їх права та обов'язки; порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, стягнення заборгованості за цими внесками; види пенсійних виплат, тощо.

2. Принцип обов'язковості страхування осіб, які працюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підставах, передбачених законодавством, а також осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

3. Принцип права на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування осіб, які відповідно до цього Закону не підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню.

4. Принцип заінтересованості кожної працездатної особи у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію.

5. Принцип рівноправності застрахованих осіб щодо отримання пенсійних виплат та виконання обов'язків стосовно сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

6. Принцип диференціації розмірів пенсій залежно від тривалості страхового стажу та розміру заробітної плати (доходу).

7. Принцип солідарності та субсидування в солідарній системі.

8. Принцип фінансування видатків на виплату пенсій, надання соціальних послуг за рахунок страхових внесків, бюджетних коштів і коштів цільових фондів

9. Принцип спрямування частини страхових внесків до Накопичувального фонду для здійснення оплати договорів страхування довічної пенсії і одноразової виплати залежно від розмірів накопичень застрахованої особи з урахуванням інвестиційного доходу.

10. Принцип державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, передбачених цим Законом та інші [3].

1.2 Визначення платників, порядок нарахування та сплати внесків до загально обов’язкового пенсійного страхування

Згідно з ЗУ "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" // Відомості Верховної Ради України, 1997. - №37.

Платниками збору на обов’язкове державне пенсійне страхування є (див. додаток 1):

1) суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об’єднання, бюджетні, громадські та інші установи й організації, об’єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які не використовують працю найманих працівників, а також адвокати, їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов’язаною з одержанням доходу;

4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), та фізичні особи, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок, тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції купівлі-продажу валют;

6) суб’єкти підприємницької діяльності, що займаються торгівлею ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння;

7) юридичні та фізичні особи при відчуженні легкових автомобілів, крім легкових автомобілів, якими забезпечуються інваліди, і тих автомобілів, які переходять у власність спадкоємців за законом;

9) підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придбавають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і привілеями згідно із законами та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придбавають житло і стоять у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше;

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільникового рухомого зв’язку, а також оператори цього зв’язку, які надають свої послуги безоплатно. При цьому збір на обов’язкове державне пенсійне страхування не сплачується, якщо послугами стільникового зв’язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв’язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлене від таких засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якостей чи характеристик [1].

Нарахування та утримання внеску, що справляються до Пенсійного фонду, диференційовані залежно від платника та об’єкта оподаткування (див. Додаток 2).

У 2010 році всі платники незалежно від форм власності і господарювання, а також від обраної системи оподатковування, зобов'язані нараховувати на заробітну плату своїх найманих працівників і допомогу по тимчасовій непрацездатності страхові внески в розмірі 33,2 відсотки.

Виключення в нарахуванні страхових внесків складають підприємства, установи і організації, що використовують працю найманих працівників з числа осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації і бортоператорів, що виконують спеціальні роботи в польотах. А саме: за названих найманих працівників такі підприємства й організації нараховують і сплачують внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 42 відсотки, за всіх інших - 33,2 відсотка.

Підприємства всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кількість інвалідів складає не менш 50 відсотків загальної чисельності працюючих, страхові внески сплачують по ставці 4 відсотки від об'єкта оподатковування для всіх працівників цих підприємств.

З 1 січня 2010 року зазначені страхувальники внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування визначають окремо за ставкою 33,2 відсотка за найманих працівників та за ставкою 4 відсотка для працюючих інвалідів. При цьому, підставою для нарахування внесків в розмірі 4% є завірена копія виписки з акту огляду медико-соціальної експертизи (МСЕК). Підприємство застосовує ставку за розміром 4% з момету встановлення працівнику групи інвалідності, але не раніше дня отримання від нього копії вказаної виписки. Таким чином, до того моменту, поки працівник не підтвердить свою інвалідність документально, підприємство повинно нараховувати та сплачувати внески, нараховані на його заробітну плату, за ставкою 33,2%. При цьому, перерахунки внесків за попередні періоди при наданні вказаної виписки не проводяться [25].

Розміри страхових внесків для застрахованих осіб, які працюють на умовах трудового договору та фізичних осіб, що виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими договорами, у тому числі для членів творчих союзів, творчих працівників, що є членами творчих союзів, військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб рядового і начальницького складу (крім застрахованих осіб, визначених абзацами третім-восьмим пункту 4 та пунктом 5 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" а саме 2 відсотка із сум доходу у вигляді заробітної плати, інших виплат та виногород, нарахованих (виплачених) платнику відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору, сум грошового забезпечення, що включається до складу загального оподаткованого доходу.

Нараховані за відповідний базовий звітний період страхові внески сплачуються платниками шляхом перерахування безготівкових сум з їх банківських рахунків не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від виплати заробітної плати (доходу), на суми яких нараховуються страхові внески.

У 2010 році гірничі підприємства зобов'язані сплачувати страхові внески, нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 28 календарних днів з дня закінчення цього періоду. Базовим звітним періодом є календарний місяць.

Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що обрали звичайну систему оподатковування, а також особи, які забезпечують себе роботою самостійно (адвокати, нотаріуси, творчі працівники та інші) нараховують і сплачують внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування на суми оподатковуваного доходу (прибутку) по ставці 33,2 відсотка.

Фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності (крім тих, які обрали особливий спосіб оподаткування) сплачують за себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності страхові внески, якщо податковими органами провадиться нарахування авансових сум податку, протягом року до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада авансові платежі в розмірі 25 відсотків річної суми страхового внеску, обчисленої від суми, визначеної податковими органами для сплати авансових сум податку на доходи фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності.