Мир Знаний

Особливості справляння внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (стр. 1 из 9)

МІНІСТЕРСВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кіровоградський національний технічнийуніверситет

Факультет обліку і фінансів

Кафедра фінансів та планування

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни

"Система податкування"

на тему:

"Особливості справлення внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"

Виконала

студентка групи ФК 07-4

Скалєва Яна Олександрівна

Науковий керівник:

Гніденко Н.А.

Кіровоград – 2001

Зміст

Вступ

Розділ 1. Особливості внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування

1.1 Поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

1.2 Визначення платників, порядок нарахування та сплати внесків до загально обов’язкового пенсійного страхування

1.3 Сучасний стан пенсійного забезпечення в Україні

Розділ 2 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна" та порядок справляння внесків до Пенсійного фонду

2.1 Характеристика ТОВ "Альянс Ойл Україна"

2.2 Порядок справляння внесків до пенсійного фонду на прикладі підприємства

2.2.1 Порядок здійснення нарахувань з заробітної плати внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

2.2.2 Порядок здійснення утримань з заробітної плати на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування

Розділ 3. Проблеми регулювання системи пенсійного забезпечення

3.1 Пропозиції щодо проведення пенсійної реформи в Україні

3.2 Визначення проблем персофікованого обліку та шляхи їх вирішення

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Упродовж багатьох років в Україні існувала однорівнева система пенсійного забезпечення, яка певним чином узгоджувалася з командно-адміністративною економікою та функціонувала на засадах солідарності поколінь. З набуттям Україною незалежності постала необхідність у реформуванні такої системи пенсійного забезпечення, оскільки в умовах ринкової економіки вона виявилася економічно необґрунтованою, фінансово неспроможною, соціально несправедливою здебільшого для найбідніших верств населен.

Найважливішим завданням, що стоїть перед державою є питання пенсійного забезпечення громадян. Основним механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об'єктом дослідження в даній роботі.

Пенсійна система створена на засадах страхування, залежить від багатьох показників соціально-економічного розвитку: від стану ринку праці, рівня і динаміки заробітної плати, а також, соціальної, банківської, цінової та інших складових політики держави.

Запровадження державного пенсійного страхування на сучасному етапі ускладнюється багатьма проблемами: низька частка заробітної плати у валовому внутрішньому продукті, наявність в економіці тіньового сектору, демографічний спад, невідпрацьованість системи управління пенсійними ресурсами на принципах соціального партнерства.

Питання запровадження і функціонування багаторівневої пенсійної системи досліджуються багатьма зарубіжними і вітчизняними вченими. Основні теоретичні засади пенсійної реформи викладені в працях учених та фахівців: О. Гаряча, Е. Лібанова, Б.Зайчук, Б. Надточій, В. Шамрай, М. Шаповал, В. Яценко, В. Новіков, О.Палій, І. Сирота, М. Бойко, А. Нечай, І. Кравченко.

Основні документи, які регламентують засади існування та функціонування Пенсійного фонду України є: Закони України: “Про пенсійне забезпечення”, “Про катастрофи”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, Постанови Кабінету Міністрів України, Укази Президента України.

Метою роботи є детальне розглядання внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування, детальне вивчення системи пенсійного забезпечення в Україні і тієї ролі яку відіграє в ній Пенсійний фонд, сучасний стан та перспективи розвитку, а також сформулюємо наступні основні завдання, що необхідно вирішити в курсовій роботі:

розглянути поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

розглянути сутність державних цільових фондів та його види;

зазначити платників внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування, а також розглянути специфіку ставок платників;

розглянути систему пенсійного забезпечення України, дослідити основні завдання та структуру Пенсійного фонду України;

проаналізувати механізми надходження фінансових ресурсів до Пенсійного фонду та охарактеризувати напрямки використання коштів Пенсійного фонду згідно завдань;

дати характеристику ТОВ "Альянс Ойл Україна" та охарактеризувати його порядок справляння внесків до пенсійного фонду;

проаналізувати основні риси впровадження пенсійної реформи в Україні, а також: впровадження, результати та проблеми персоніфікованого обліку.

узагальнити результати дослідження у вигляді висновків.

Під час проведення дослідження та досягнення мети планується використовувати різні літературні джерел: підручники, науково-методичні матеріали, періодична література (журнали "Фінанси України", "Економіка України" та інше).

Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та сім додатків. Загальний обсяг курсової роботи - 50 сторінок.

Розділ 1. Особливості внесків до обов’язкового державного пенсійного страхування

1.1 Поняття та принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування - це система прав, обов'язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту, що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття, з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим ним органом (далі - роботодавець), громадянами, а також бюджетних та інших джерел, передбачених законом.

Іншими словами, той, хто працював та сплачував внески до Пенсійного фонду, матимуть право на забезпечення в старості за загальнообов'язковим державним пенсійним страхуванням (пенсія залежно вад сплачених внесків), а ті, хто не працював та не сплачував внесків до Пенсійного фонду, - отримають підтримку за рахунок державних коштів відповідно до законодавства про державну соціальну допомогу.

Загальнообов'язкове державне пенсійне страхування можна розглядати як особливий вид загальнообов'язкового державного соціального страхування, яке полягає у формуванні Пенсійного фонду за рахунок страхових внесків роботодавців, інших осіб, а також за рахунок бюджетних та інших джерел, та формуванні на договірних засадах.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" створює правову основу для системи пенсійного страхування, яка дозволяє:

збалансувати демографічні та економічні ризики в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування шляхом удосконалення солідарної системи та запровадження Накопичувального фонду, створивши, таким чином, міцну основу для фінансової стійкості системи;

звільнити солідарну систему пенсійного страхування від не властивих для неї виплат та використати звільнені таким чином кошти Пенсійного фонду для поступового збільшення розміру пенсій з цій системі;

для працюючих громадян - забезпечити собі більш високий рівень життя;

створити правову базу для інститутів, які здійснюватимуть діяльність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

створити стимули для здійснення обов'язкових пенсійних заощаджень, зростання реальної заробітної плати, поліпшення стану сплати пенсійних внесків та забезпечити додаткові умови для стимулювання відтоку коштів з тіньового сектору економіки;

забезпечити більш справедливе та цільове використання коштів системи пенсійного страхування;

забезпечити формування нових джерел інвестиційних ресурсів для інвестування реального сектору економіки;

створити умови для додаткового стимулювання розвитку ринку капіталів, здешевлення кредитів та підвищення ліквідності фондового ринку;

побудувати систему пенсійного страхування України на основі апробованих у світовій практиці принципів та механізмів;

зробити ще один крок до уніфікації законодавства України та законодавства Європейського Союзу.

Право на отримання пенсій та соціальних послуг із солідарної системи мають:

громадяни України, які застраховані згідно із Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" та досягли встановленого цим Законом пенсійного віку чи визнані інвалідами в установленому законодавством порядку і мають необхідний для призначення відповідного виду пенсії страховий стаж, а в разі смерті цих осіб - члени їхніх сімей;

особи, яким до дня набрання чинності вказаним Законом була призначена пенсія відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (крім соціальних пенсій) або була призначена пенсія (щомісячне довічне грошове утримання) за іншими законодавчими актами, але вони мали право на призначення пенсії за Законом України "Про пенсійне забезпечення" - за умови, якщо вони не отримують пенсію (щомісячне довічне грошове утримання) з інших джерел, а також у випадках, передбачених Законом, - члени їхніх сімей.

особи, які не підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, але добровільно сплачували страхові внески у визначеному порядку до солідарної системи та/або накопичувальної системи пенсійного страхування, мають право на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду та/або отримання довічної пенсії чи одноразової виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.