Смекни!
smekni.com

Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами (стр. 2 из 4)

Істотно скоротилося число, виросла платність і знизилася доступність для сімей дитячих дошкільних установ. Припинили існування піонерська організація і комсомол, численні безкоштовні шкільні кухлі і секції. Негативну роль зіграла відміна обов'язкової середньої загальної освіти і комерціалізація професійної освіти.

Змінилися репертуар дитячих театрів і кіно, політика книговидання для дітей. У дитячому і молодіжному середовищі часто культивуються гірші зразки закордонної моралі і культури. Ще один пункт боротьби з безпритульниками - створення ювенальної (дитячою) юстиції, яка забезпечить захист, свобод і законних інтересів неповнолітніх. За останніх 10 років було зроблено декілька спроб розробити, і внести до Верховної Ради відповідні законопроекти, проте уряд завжди давав негативний висновок. Хоча можливо, що тепер ситуація може змінитися - проблемою турбувався президент.

Слід зазначити, що для виходу з ситуації, що склалася, необхідний комплексний підхід, що включає взаємодію всіх зацікавлених відомств, зачіпає органи державної влади, законодавство, зміну загального соціально-економічного середовища.

2. Нормативно-правові основи соціальної допомоги безпритульним і бездоглядним дітям на державному рівні

В результаті падіння рівня життя, погіршення соціально-економічного положення більшості українських сімей, безробіття, різко збільшеної міграції населення, збільшення числа неблагополучних сімей, падіння етичних засад привело до зростання безпритульності, агресії, нетерпимості, злочинності і правопорушень в дитячому підлітковому середовищі, розповсюдження наркоманії. Ці тривожні тенденції свідчать про необхідність комплексного вирішення проблем профілактики безпритульності і правопорушень неповнолітніх, захисту їх прав, соціальної реабілітації і адаптації. Надання допомоги дітям, з різних причин, що залишився без піклування батьків, є найважливішим напрямом соціальної політики держави. Держава вимушена брати на себе турботу про дітей, що залишилися без піклування батьків, витрачати кошти на їх утримання, але головною проблемою в даному випадку є соціалізація дітей, як поза сім'єю, так і в нових сім'ях (опікунських, приймалень - тобто в тих, де відсутній генетичний зв'язок між дітьми і батьками). Основний зміст соціальної роботи з дітьми, що залишилися без піклування батьків, полягає в захисті їх прав, пристрої, контролі за умовою їх змісту, соціальної реабілітації і адаптації, допомоги в працевлаштуванні і забезпеченні житлом.

В Україні сьогодні існує достатньо обширне правове поле, регулююче питання боротьби з безпритульністю і бездоглядністю. В України був прийнятий Закон "Про соціальний захисту осіб із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування". Справжній закон встановлює основні гарантії законних інтересів дитини, передбачених конституцією України, в цілях створення правових, соціально економічних умов для реалізації законних інтересів дитини. Закон виділяє особливу категорію дітей, що потребують посиленого захисту державних органів, дітей тих, що знаходяться у важкій життєвій ситуації. Діти-сироти, соціальні сироти і приховані соціальні сироти відносяться до групи ризику. Закон передбачає необхідність забезпечення соціальної адаптації і соціальної реабілітації таких дітей, вводить поняття соціальних служб для дітей - це організації, що здійснюють заходи щодо соціального обслуговування дітей, соціальної підтримки, надання соціально-побутових, медико-соціальних, психолого-педагогических, правових послуг і матеріальної допомоги, соціальної реабілітації дітей, що знаходяться у важкій життєвій ситуації. У ст.4. "Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа" наголошується про те що:

Заходи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа гарантуються, забезпечуються та охороняються державою.

Державні соціальні стандарти для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа встановлюються незалежно від того, де така дитина або особа перебуває на утриманні та вихованні, на рівні, не меншому за встановлений прожитковий мінімум для осіб відповідного віку.

Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються щодо:

мінімального матеріального забезпечення, витрат на харчування, одяг та взуття;

мінімального стандарту щодо забезпечення гарантованого першого робочого місця, яке не може бути змінено за бажанням роботодавця протягом трьох років з моменту початку такої роботи, а в разі неможливості надання такого робочого місця - встановлення грошової компенсації на цей період, яка виплачується особі з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

мінімального стандарту разової державної фінансової допомоги при закінченні такими дітьми виховного, навчального закладу чи при закінченні перебування таких дітей у різних формах влаштування після досягнення ними 18-річного віку;

мінімального стандарту щомісячного утримання таких дітей та осіб із їх числа за умови навчання їх у вищих навчальних закладах до досягнення ними 23-річного віку або до закінчення відповідних навчальних закладів;

мінімального стандарту медичного обслуговування;

мінімального стандарту забезпечення дитини до надання їй статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування;

мінімального стандарту грошового забезпечення батьків-вихователів, прийомних батьків.

Кабінет Міністрів України може встановлювати інші додаткові мінімальні соціальні стандарти, нормативи споживання та нормативи забезпечення для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа.

Домінуюче положення серед правових норм, покликаних захистити сім'ю, займають норми сімейного законодавства. В даний час воно істотно оновлене. У Сімейному кодексі є спеціальний розділ "Форми виховання дітей, що залишилися без піклування батьків", в якому указується, що захист інтересів дітей у випадках смерті батьків, позбавлення їх батьківських прав, визнання батьків недієздатними, а також в інших випадках відсутності батьківського піклування покладається на органи опіки і опікування. На органи опіки і опікування покладаються обов'язки по виявленню, обліку і обранню форм пристрою дітей, що залишилися без піклування батьків, а також по контролю за умовами їх змісту, виховання і освіти. Вони зобов'язані в триденний термін з дня отримання повідомлення провести огляд умов життя дитини і забезпечити його захист і оформлення.

Діти, що залишилися без піклування батьків, підлягають передачі на виховання в сім'ю (на усиновлення/удочеріння, під опіку/опікування або в приймальню сім'ю), а за відсутності такої можливості до відповідних установ для детей-сирот або дітей, що залишилися без піклування батьків. Законодавство, таким чином, віддає пріоритет саме сімейним формам пристрою дітей як потребам дитини, що найбільш відповідають, і що створює оптимальні умови для його виховання і розвитку. Органи опіки і опікування є органами місцевого самоврядування, їх діяльність регламентується наступними документами: Конституція України, іншими правовими актами. Органи опіки та піклування керуються наступними в основному керуються наступними статтями закону:

Стаття 11. Органи опіки та піклування

Органами опіки та піклування є державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчі органи міських чи районних у містах, сільських, селищних рад.

Органи опіки та піклування забезпечують вирішення питань щодо: надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, та застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та інтересів дітей;

забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини;

надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина;

подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Соціальний захист та захист прав дітей у межах своєї компетенції здійснюють державні адміністрації районів, районів міст Києва і Севастополя, виконавчих органів міських, районних у містах, сільських, селищних рад.

Присутність представника органів опіки та піклування на судових засіданнях є обов'язковою в разі, якщо розглядається справа стосовно дитини або з питань, що зачіпають права дитини.

Стаття 12. Функції служби у справах дітей щодо опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування

Безпосереднє ведення справ та координація діяльності стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, покладаються на служби у справах дітей.

бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;