Смекни!
smekni.com

Анализ деятельности коммерческого банка "Правекс-Банк" (стр. 6 из 6)


Литература

1. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / Ред. М.Ф.Огійчук, В.Я.Плаксієнко, Л.Г.Панченко.-2-е вид., перероб. і допов.- Київ: Вища освіта, 2009. – 800с.

2.Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: Підручник для студентів вищих закладів/ В.Я.Плаксієнко, Л.М.Пісьмаченко, Є.І.Рябий. К.: Центр навчальної літератури, 2008.-492с.

3. Закон «Документы о вексельном обращении» // Спецвыпуск.-2000.-№8.

4. Закон «О бухгалтерськом учете и финансовой отчетносте в Украине» // Все о бухгалтерском учете – 2006 г.- № 11. – с.3.

5. Закон «О госбюджете 2007» // Все о бухгалтерском учете, К, 2007.-№4 (1281) от 15.01.2007

6. Обзор налового и бухгалтерського законодательства // Все о бухгалтерском учете. Киев, 2005.-№ 19 (24 февраля).-с.2-3.

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку/ Навчальний посібник: Х., 2004 р.- с.351.

8. Положення о ведені касових операцій у національній валюті в Укораїні // Баланс. Всеукраинский бухгалтерский еженедельник.- 2005.-№ 37.-с.25-39.

9. Про затвердження інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова від 29 березня 2001 року № 135 //Бухгалтерія в сільському господарстві.-2004. - № 14. с.27-46.

10.Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2009 р. – 503 с.

11.Огійчук М.Ф. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і допов. / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко та ін.; За ред. ироф. М.Ф. Огійчука. — К.: Вища освіта, 2006. — 849 с.

12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський – навч. посібник. К. Фенікс, 2003. - 468 с.

13.Ткаченко И.М.Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. Учебник: для студ. высш. учеб. завед. экон. спец. - 7-е изд. дополн. и перераб. - К.: А.С.К., 2004. - 864 с.