Смекни!
smekni.com

Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз) (стр. 6 из 6)

4. Горбачова І.М. Кримінально-правові заходи безпеки // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Вип. 25. – Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – С. 463-466.

5. Горбачова І.М. Заходи безпеки – одна із сучасних форм реалізації кримінальної політики // Ерліхівський збірник. Юридичний ф-т Чернівецьк. націон. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Вип. 4-5. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 210-212.

6. Горбачова І.М. Застосування превентивного ув’язнення в кримінальному законодавстві закордонних країн // Молодь у юридичній науці: Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених “Четверті осінні юридичні читання” (21–22 жовтня 2005 року): У 3 ч. – Хмельницький: Вид-во Хмельн. ун-ту управл. та права, 2005. – С. 25-31.

7. Горбачова І.М. „Двоколійність” системи кримінально-правових заходів: перспективи для кримінального права України // Право ХХІ століття: становлення та перспективи розвитку: Зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф. „Другі Прибузькі юридичні читання” / За ред. В.І. Терентьєва, О.В. Козаченка. – Миколаїв, 2006. – С. 328-331.

8. Горбачова І.М. Заходи безпеки у міжнародному кримінальному праві та їх закріплення в національному кримінальному праві // Матер. Міжнар. наук. конф. студ. і аспір. „Проблеми імплементації міжнародних норм кримінально-правового напрямку в національні законодавства. Перші юридичні читання”. – Одеса, 2006. – С. 133-135.

9. Горбачова І.М. Попередження транспортних злочинів кримінально-правовими заходами безпеки // Визначальні тенденції генези державності і права: Зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф. „Треті Прибузькі юридичні читання” / За ред. В.І. Терентьєва. О.В. Козаченка. – Миколаїв: Вид-во „Ілон”, 2007. – С. 391-394.

10. Горбачова І.М. Заходи безпеки як один із засобів протидії злочинності неповнолітніх // Ювенальна політика та ювенальна юстиція в сучасній державі: Матер. Міжнар. наук. конф. 21–22 вересня 2007 р. / За заг. ред. Ю.М. Оборотова; Одеська національна юридична академія. – Одеса: Фенікс, 2007. – С. 301-305.


АНОТАЦІЯ

Горбачова І.М. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08: кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертація є комплексним дослідженням питань заходів безпеки в системі існуючих заходів протидії злочинних проявів. З точки зору сучасної теорії кримінального права в роботі досліджені підстави, терміни та поняття заходів безпеки, які базуються на положеннях норм міжнародного права, нормах національного та зарубіжного законодавства (США, Велика Британія, Іспанія, Швейцарія, ФРН, Голландія, Італія, Республіка Сан-Марино, Республіка Польща, Республіка Болгарія, Російська Федерація, Литовська Республіка та ін.), обґрунтовуються поняття “заходи безпеки”, “суспільно небезпечний стан особи” тощо. Проаналізовано та систематизовано існуючі погляди на ґенезу кримінально-правової протидії злочинності шляхом переходу від абсолютної теорії кримінального покарання (як кари, відплати) до відносної теорії з метою раціонального застосування не тільки кари та відплати (покарання) за вчинене, але й попередження (заходи безпеки) та відновлення соціальної справедливості (компенсаційні заходи). Розкрито сучасне тлумачення змісту кримінально-правових заходів безпеки у кримінальному праві, запропоновано їхнє наукове визначення, систему та порядок застосування заходів безпеки в кримінальному праві України; розроблено теоретичну модель формулювання інституту заходів безпеки в кримінальному праві України.

Запропоновано законопроект щодо внесення змін до Кримінального кодексу України, в якому розкриваються визначення, система, порядок та умови призначення заходів безпеки поряд із покаранням або замість нього.

Ключові слова: заходи безпеки, покарання, заходи соціальної профілактики, кримінальна відповідальність, суспільно небезпечний стан особи.


АННОТАЦИЯ

Горбачева И.М. Меры безопасности в уголовном праве (сравнительно-правовой анализ). –Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08: уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

Диссертация является комплексным исследованием вопросов мер безопасности в системе существующих мер противодействия преступным проявлениям. С точки зрения современной теории уголовного права исследованы основания, цели и понятие мер безопасности, которые базируются на положениях норм международного права, норм национального и зарубежного законодательства (США, Великобритания, Испания,Швейцария, ФРГ, Голландия,Италия, Республики Сан-Марино, Республика Польша, Республика Болгария, Российская Федерация, Литовская Республика и др.).

Проанализированы и систематизированы существующие взгляды на генезис уголовно-правового противодействия преступности путем перехода от абсолютной теории уголовного наказания (как кары, расплаты) к относительной теории с целью рационального применения не только кары за совершенное деяние, но и предупреждения преступлений (меры безопасности), восстановления социальной справедливости (компенсационные меры). Раскрыто современное толкование содержания уголовно-правовых мер безопасности в уголовном праве, предложены научное определение, система и порядок применения мер безопасности в уголовном праве Украины.

Выделены предпосылки урегулирования института мер безопасности, как мер уголовно-правового воздействия, на современном этапе развития уголовного права Украины. К ним относятся: требования выполнения международно-правовых обязательств государства, устранение пробелов в действующем уголовном законодательстве, эффективность этих мер в противодействии преступности, о чем свидетельствует опыт применения мер безопасности в зарубежных странах.

Определена основная цель назначения мер безопасности, которая сводится к защите общества от опасности, исходящей от антисоциальной направленности конкретных элементов криминогенной ситуации или самого лица. Фактическим основанием применения мер безопасности в уголовном праве признается общественно опасное деяние, признаки которого образуют объективную сторону состава преступления, поскольку только в деянии может проявиться, объективироваться общественная опасность лица (за исключением отдельных случаев – при отсутствии такого элемента состава преступления как субъект преступления), либо криминогенность ситуации.

Под мерами безопасности предлагается понимать меры ограничительного характера, которые применяются от имени государства мотивированным решением суда к лицу, которое совершило общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным Законом, и представляет опасность для общества; которыенаправлены: на предупреждение и прекращение нарушения права, или на прекращение деяний, которые нарушают (или способны нарушить) интересы других лиц, общества, государства, на устранение условий криминогенности ситуации, на предупреждение совершения таким лицом новых общественно опасных деяний, а также защиту прав и интересов общества и государства от общественно опасных посягательств со стороны такого лица. Меры безопасности, как правило, свободны от элементов кары и не влекут судимости.

В уголовном праве Украины предлагается определить следующую систему мер безопасности: принудительные меры медицинского характера, предусмотренные разделом ХІV Уголовного кодекса Украины; принудительное лечение, предусмотренное статьей 96 УК Украины; принудительные меры воспитательного характера (кроме мер, применяемых к лицам, совершившим общественно опасные деяния до достижения возраста, с которого может наступать уголовная ответственность), специальную конфискацию; изъятие и уничтожение предметов; установление надзора; лишение права на управление транспортными средствами; опубликование приговора. Разработана теоретическая модель формулирования института мер безопасности (определение, система, порядок и условия назначения) в уголовном праве Украины.

Ключевые слова: меры безопасности, наказание, меры социальной профилактики, уголовная ответственность, общественно опасное состояние лица.


SUMMARY

Gorbachova I.M. Security measures in criminal law (comparative-legal analysis). – Manuscript.

Dissertation for the PhD in Legal sciences, speciality 12.00.08 – Criminal Law and Criminology; Penitentiary. – Odessa National Law Academy, Odessa, 2008.

Dissertation is a complete work on the problems of security measures in the system of existing measures of the prevention and counteraction of criminal behaviour. From the point of view of the modern theory of criminal law the fundamentals, terms and concepts of security measures were researched. The research based on positions of international law, national and foreign legislation. Existing sights at genesis of criminal - legal counteraction of criminality are analysed and systematized by evolution from the absolute theory of criminal punishment (as payments, penalties) to the relative theory, with the purpose of rational application not only on penalty and payment, but also – to prevention security measures and restitution of social equity (measures ofrestitution and compensation). Modern interpretation of the maintenance of security measures in criminal law was researched, scientific definition of the term, system and the order of application of security measures in criminal law of Ukraine is offered.

Key words: security measures, punishment, measures of social prevention, criminal responsibility, person in socially dangerous state.