Мир Знаний

Марш і похідна охорона 2 (стр. 4 из 4)

Під час роботи на радіостанціях суворо дотриму­ються правила ведення переговорів. У взводі всі команди в бою передаються по радіо відкритим текстом. Під час передачі команд командири відділень (танків) виклика­ються позивними, а пункти місцевості указуються від орієнтирів і умовними найменуваннями. Під час створення противником радіоперешкод радіостанції за командою командира роти (взводу) перестроюються на запасні частоти.

Оповіщення особового складу про повітряного про­тивника, про безпосередню загрозу і початок застосу­вання противником ядерної, хімічної та біологічної зброї, а також про радіоактивне, хімічне, біологічне зараження здійснюється єдиними і постійно діючими сигналами.

Сигнали оповіщення повинен знати весь особовий склад підрозділу. Командир взводу (відділення, танка) завчас­но визначає порядок дій підлеглих за сигналами опові­щення та при їх одержанні подає відповідні команди.

Для взаємного пізнавання, визначення належності та місцезнаходження частин і підрозділів від спеці­ально підготовленого відділення (екіпажу) може призна­чатися пост (пункт) позначення батальйону (роти).

Пост (пункт) позначення, як правило, складається з двох солдатів і одного сержанта, який призначається старшим.

На посту (пункті) повинні бути прилади спостере­ження, великомасштабна карта або схема місцевості, журнал контролю, компас, годинник, ліхтар, засоби зв'язку і подання сигналів пізнавання, позначення і опо­віщення.

Старший поста (пункту) позначення зобов'язаний: встановити порядок чергування; організувати обладнан­ня місця розташування поста (пункту) і його маскуван­ня; перевірити справність приладів спостереження, засобів зв'язку і подання сигналів пізнавання, позначення і оповіщення, своєчасно подавати сигнали відповідно до одержаного завдання від командира (начальника), який вислав пост (пункт)

Черговий поста (пункту) позначення веде спостере­ження за повітрям і місцевістю у вказаних секторах. При виявленні сигналів пізнавання, які подаються вій­ськами, а також літаками та вертольотами, встановлює їхню відповідність діючим сигналам, доповідає старшо­му поста (пункту) і за його наказом подає сигнал по­значення або оповіщення.

Старший поста (пункту) про виявлені сигнали і цілі встановленим порядком доповідає командиру (началь­нику), який виставив пост, і відповідно до одержаного завдання дає команду на подання сигналів позначення або оповіщення. Про результати спостереження, подані сигнали робиться запис в журналі контролю.

Спостереження ведеться безперервно. При наявності на посту технічних засобів пізнавання та позначення відповідні сигнали подаються, виходячи із одержаного завдання від командира (начальника), який вистави» пост.

Виховна робота у взводі здійснюється з метою досягнення психологічної стійкості військовослужбовців